zamówienie na:

drugi przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych piwnic budynku internatu CKP w Grubnie oraz wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń piwnic”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.BE5.7013.1.2017/2018.JG
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 14 marca 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnienia postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93, ust.1, pkt. 4 Ustawy Pzp). 
________________________________________________________________________________________
dodano dnia 26.03.2018 r.

Chełmno dnia 23.03.2018 r.

ZZP.BE5.7013.1.2017/2018.JG

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Niniejszym informuję zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), iż w prowadzonym przez Powiat Chełmiński z siedzibą w Chełmnie przy ul. Harcerskiej nr 1 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pod nazwą: „Izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych piwnic budynku internatu CKP w Grubnie oraz wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń piwnic”:

1. Łączna kwota przeznaczona w budżecie na wykonanie zadania to 450.000,00 zł. brutto.

2. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał otwarcia i sprawdzenia złożonych ofert.
W postępowaniu złożono jedną ofertę przez PPUH „LEX-BUD” s.c. Leszek Mgłosiek & Dariusz Tyrala, 41-709 Ruda Śląska, ul. Gen. Hallera 18a/407, na kwotę 617.741,93 zł. brutto

3. Złożona oferta spełnia warunki określone w SIWZ lecz przekracza środki zarezerwowane w budżecie na wykonanie zadania o 167.741,93 zł. brutto (30,06%).

4. Zamawiający unieważnienia postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93, ust.1, pkt. 4 Ustawy Pzp).


________________________________________________________________________________________
dodano dnia 12.03.2018 r.

Chełmno dnia 12.03.2018 r.
Znak sprawy: ZZP.BE5.7013.1.2017/2018.JG

Pytania i odpowiedzi do przetargu na wykonanie inwestycji pn. „Izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych piwnic budynku internatu CKP w Grubnie oraz wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń piwnic ”.

1. Pytanie: czy można zastosować zmianę metody osuszania ścian z metody mikrofalowej i zastosować np. metodę aquapol ?

Odpowiedź: Jednostka projektowa nie wyraża zgody na zmianę technologii osuszania, proszę przygotować ofertą w oparciu o pkt. 38 d.2 osuszacze kondensacyjne.

2. Pytanie: proszę o podanie wysokości stawki VAT.

Odpowiedź: stawka VAT 23%

3. Pytanie: zgodnie z opinią mykologiczną stwierdza się w kondygnacji podziemnej m.in.:
 a) mocne zawilgocenie strukturalne ścian zewnętrznych obejmujące całą wysokość ścian
 b) mocne zawilgocenie strukturalne ścian wewnętrznych sięgające do 150cm licząc od posadzek wzwyż,
 c) miejscowe zniszczenia wypraw wykończeniowych ścian (spękania, odspojenia, ubytki, wysolenia) spowodowane długotrwałym, mocnym zawilgoceniem,
 d) miejscowe zagrzybienie ścian w strefach najsilniejszego zawilgocenia i zniszczenia wypraw wykończeniowych
Projekt przewiduje wykonanie wtórnej izolacji poziomej za pomocą iniekcji. Iniekcji ma być wykonana tylko w ścianach zewnętrznych oraz w krótkich fragmentach ścian wewnętrznych. Brak wykonania wtórnych izolacji poziomych we wszystkich murach obiektu w ewidentny sposób łamie zasadę ciągłości izolacji. Takie rozwiązanie nie zabezpieczy ścian piwnicy przed dalszą migracją wilgoci podciąganej kapilarnie.
Czy Inwestor dla pełnego zabezpieczenia obiektu przed wilgocią kapilarną przewiduje rozszerzenie zakresu prac iniekcyjnych na wszystkie mury piwnic?
Czy w sytuacji, gdy Inwestor nie rozszerzy zakresu robót iniekcyjnych, Wykonawca zostanie zwolniony z odpowiedzialności gwarancyjnej, gdy dojdzie do ponownych uszkodzeń murów i nowych tynków budynku wywołanych wilgocią i zasoleniem?

Odpowiedź: nie.

4. Pytanie: w projekcie budowlanym nie zamieszczono wyników badań zasolenia murów.
 Czy jeśli takie badania zostały wykonane Inwestor może je udostępnić?

Odpowiedź: nie, wykonawca może wykonać badania we własnym zakresie.

5. Pytania:
 1) W projektach brakuje istotnych informacji potrzebnych do wykonania iniekcji np. o strukturze wewnętrznej murów, porowatości materiałów, stanu spoin, ilości i rodzaju soli zmagazynowanych w materiale murów. Brakuje także informacji o stopniu nasycenia murów wilgocią tj. higroskopijnego stopnia przesiąknięcia wilgocią (DFGhigr) oraz całkowitego stopnia przesiąknięcia wilgocią (DFGcałk).
Jeśli nie zostały wykonane pełne badania zawilgocenia murów (w szczególności badania stopnia wypełnienia kapilar wodą), to na jakiej podstawie zaprojektowani technologię iniekcji niskociśnieniowa?
 2) Jeśli nie zostały wykonane badania zasolenia murów (badania składu chemicznego soli, badania stopnia zasolenia murów) to na jakiej podstawie zaprojektowano zastosowanie preparatu iniekcyjnego?
 3) Jeśli nie zostały wykonane badania zasolenia murów (badania składu chemicznego soli, badania stopnia zasolenia murów) to na jakiej podstawie zaprojektowano zastosowanie preparatu do neutralizacji soli „Esco Fluat”?

Odpowiedź: Wykonano kontrolne badania wilgotności ścian; na podstawie badań, oględzin budynku i skutków zawilgocenia przyjęto: technologię iniekcji, dobór preparatu iniekcyjnego oraz zasadność neutralizacji miejscowych wysoleń.

6. Pytanie: czy w sytuacji, gdy dokumentacja przetargu przewiduje szerokie badania laboratoryjne kontroli skuteczności osuszenia murów piwnicy, Inwestor zgodzi się, by to Wykonawca w oparciu swoje doświadczenie i wiedzę ostatecznie zdecydował o doborze technologii wytworzenia przepony poziomej, odcięcia transportu wilgoci kapilarnej w murach obiektu oraz osuszeniu budynku z wilgoci kapilarnej?

Odpowiedź: wszelkie zmiany na pełną odpowiedzialność wykonawcy, po udokumentowaniu potrzeby zmian, uzyskaniu akceptacji inwestora i jednostki projektowej.

7. Pytanie: Zgodnie z opinią mykologiczną w piwnicy występuje silne zasolenie murów. Zgodnie z wiedzą budowlaną na zasolonych podłożach powinny być stosowane tynki renowacyjne. Projekt natomiast przewiduje zastosowanie na zasolonych ścianach tynków cementowo-wapiennych, które w krótkim okresie czasu mogą ulec degradacji.
 Czy Inwestor akceptuje taką technologię tynków?
 Czy w sytuacji, gdy dojdzie do przyspieszonej degradacji tynków cementowo-wapiennych, Wykonawca zostanie zwolniony z odpowiedzialności gwarancyjnej dla tego zakresu robót?

Odpowiedź: w ekspertyzie nie występuje określenie "silne zasolenie murów", dlatego nie zastosowano tynków renowacyjnych.

8. Pytania:
 1) Projekt przewiduje osuszenie murów za pomocą technologii mikrofalowej. Takiej pozycji nie ma w przedmiarze robót budowlanych. Czy oznacza to rezygnację z technologii osuszania mikrofalowego murów? Czy technologia mikrofalowa nie została uwzględniona w przedmiarze na skutek błędu?
 2) W sytuacji zastosowania technologii mikrofalowej projekt przewiduje kontrolę procesu osuszania poprzez pomiar temperatury powierzchni ściany za pomocą termometrów bezkontaktowych. Przy temperaturze powierzchni 80oC, biorąc pod uwagę niejednorodną przewodność termiczną materiału murów występuje duże prawdopodobieństwo, że temperatura wewnątrz muru przekroczy 100oC. W takiej sytuacji dojdzie do wrzenia wody wewnątrz muru oraz do destrukcji materiału muru co może zagrozić konstrukcji budynku. Czy przy takim zagrożeniu statyce budynku, Inwestor rozważy zastosowanie wgłębnego pomiaru rzeczywistej temperatury wnętrza muru?
 3) Projekt zakłada zastosowanie izolacji bitumicznych które charakteryzują się brakiem odporności na wysokie temperatury. Przy temperaturze powierzchni muru 80oC dojdzie do zniszczenia izolacji bitumicznej oraz do degradacji materiału ocieplenia ścian piwnicy. Czy w takiej sytuacji, Inwestor rozważy zastosowanie na zewnętrznych murach obiektu mineralnej izolacji elastycznej zamiast bitumicznych mas KMB?

Odpowiedź: nie dotyczy ekspertyzy - w ekspertyzie i w kosztorysie (poz. 38, KNR 9-19) ujęto przenośne osuszacze powietrza, nie zastosowano technologii mikrofalowej.

9. Pytania:
 1) W opinii mykologicznej jest stwierdzenie, że uszkodzone są pierwotne izolacje poziome, przez co ściany wewnętrzne zawilgocone są na wys. 1,50m oraz brak jest połączenia izolacji posadzki z izolacja ściany. Projektowany pas izolacji elastycznej rozwiązuje kwestie połączenia izolacji posadzki z izolacja pionową ściany pod warunkiem, że izolacja elastyczna AQUAFIN 2K ma zdolność trwałego zespolenia z folią znajdującą się w posadzce. Takie rozwiązanie nie zabezpieczy ścian wewnętrznych budynku przed podciąganiem kapilarnym. W jaki sposób należy zabezpieczyć ściany wewnętrzne piwnic przed wilgocią kapilarną?
 2) W przedmiarze określono ilość izolacji elastycznych na 100,0m. co nie pokrywa nawet długości ścian zewnętrznych. Skąd wzięła się taka rozbieżność?
Czy Inwestor nie przewiduje takich izolacji na ścianach wewnętrznych?

Odpowiedź: kosztorys jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowany w oparciu o projekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu. Ilości obmiarowe jak i zestawienie materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych i technologicznych wykonania robót. Zawsze niezbędna jest osobista wizja obiektu.
W opinii mikologicznej i kosztorysie przyjęte jest osuszanie ścian za pomocą przenośnych osuszaczy kondensacyjnych.
Przepona pozioma przewidziana jest w ścianach zewnętrznych.

 

________________________________________________________________________________________
zamieszczono dnia 28.02.2018 r.

Powiat Chełmiński
ogłasza
drugi przetarg nieograniczony
na
Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych piwnic budynku internatu CKP w Grubnie oraz wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń piwnic”
_______________________________________________________________________________________

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 524674-N-2018 z dnia 28.02.2018 r.
Ogłoszenie można zobaczyć w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 524674-N-2018.
lub pobrać w pliku PDF: POBIERZ (133kB) pdf


Specyfikację istotnych warunków zamówienia, wraz z załącznikami, można pobrać poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (106kB) word

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis robót (spakowane do pliku ZIP) (8766kB) zip

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (51kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnienu warunków udziału w postępowaniu (34kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (39kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót (36kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób (36kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy (68kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Informacja - doświadczenie kierownika robót konserwatorskich (38kB) word
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór zobowiazania (53kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Janusz Gryszan
Opublikował: Dariusz Banach (28 lutego 2018, 12:03:16)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (26 marca 2018, 14:18:27)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 566