zamówienie na:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych Powiatu Chełmińskiego”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.BE5.7013.4.2015/2017.JG
wartość: poniżej 209 000 Euro
termin składania ofert: 14 lipca 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnienia postępowanie, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć (art. 93, ust.1, pkt. 6 Ustawy Pzp). Istotną zmianą okoliczności jest rezygnacji z zadania podstawowego tj. „Budowy Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych Powiatu Chełmińskiego” z uwagi na zbyt wysokie koszty wykonania inwestycji. 
_____________________________________________________________________________________
dodano dnia 31.08.2017 r.:

Niniejszym informuję zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), iż w prowadzonym przez Powiat Chełmiński z siedzibą w  Chełmnie przy ul. Harcerskiej nr 1  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych Powiatu Chełmińskiego.”:

1. Zamawiający unieważnienia postępowanie, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć (art. 93, ust.1, pkt. 6 Ustawy Pzp).

2. Istotną zmianą okoliczności jest rezygnacji z zadania podstawowego tj. „Budowy Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych Powiatu Chełmińskiego” z uwagi na zbyt wysokie koszty wykonania inwestycji.


_____________________________________________________________________________________
dodano dnia 17.07.2017 r.:

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 6/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Starosty Chełmińskiego oraz stanowiącego załącznik nr 1 Regulaminu Komisji Przetargowej, powołana komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 14.07.2017 r. dokonała otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na inwestycję pn.: „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych Powiatu Chełmińskiego”.

I. Część jawna posiedzenia – otwarcie ofert.
1. Przewodniczący komisji poinformował przybyłych o kwocie pieniędzy przeznaczonej w budżecie na wykonanie zadania: kwota brutto przeznaczona w budżecie na wykonanie zadania to 505.760,87 zł. brutto (3% wartości inwestycji brutto).
2. Stwierdzono, że w wyznaczonym terminie i czasie wpłynęła jedna oferta.
3. Złożona oferta została otwarta po czym odczytano nazwę oferenta oraz oferowaną cenę brutto:
Oferta nr 1 – złożona przez firmę Inwest-Bud Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 60a, na kwotę 161.376,00 zł. brutto, 131.200,00 zł. netto, doświadczenie kierownika budowy – cztery budowy (wykazane sześć budów).
4. Przy otwarciu oferty i jej odczytaniu uczestniczył przedstawiciel oferenta.

II. W części posiedzenia niejawnej komisja dokonała sprawdzenia kompletności dokumentów oraz prawidłowości złożonej oferty i ustaliła co następuje:
1. Złożona oferta jest kompletna – spełnia warunki określone w SIWZ.

III. Wnioski komisji:
1. Złożona oferta przez firmę Inwest-Bud Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 60a, na kwotę 161.376,00 zł. brutto nie przekracza środków zarezerwowanych w budżecie na wykonanie zadania.
2. W związku z powyższym po ogłoszeniu informacji z otwarcia ofert należy wezwać oferenta do złożenia pozostałych dokumentów wymienionych w SIWZ (Rozdz. VII ust. 2, pkt 1) lit. a, b, c, i ust. 3, pkt. 1) lit. a i b.


_____________________________________________________________________________________

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (64kB) word

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (24kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (18kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnienu warunków udziału w postępowaniu (16kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (15kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy (39kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług (16kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób (17kB) word
Załącznik nr 7a do SIWZ - Wykaz robót - inspektor wiodący (16kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Zobowiazanie podmiotów (16kB) word


_____________________________________________________________________________________

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 541135-N-2017 z dnia 2017-06-28 r.
:

Powiat Chełmiński: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych Powiatu Chełmińskiego”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Chełmiński, krajowy numer identyfikacyjny 87111847700000, ul. ul. Harcerska  1 , 86200   Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 056 6772410, 6772433, , e-mail sekretarz@powiat-chelmno.pl, , faks 566 772 421.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat-chelmno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.powiat-chelmno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Powiat Chełmiński Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, pokój nr 7

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych Powiatu Chełmińskiego”
Numer referencyjny: ZZP.BE5.7013.4.2015/2017.JG
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych Powiatu Chełmińskiego”, w branżach; budowlanej konstrukcyjnej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych , elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz w branży sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę obejmuje sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru. Do szczegółowych obowiązków Inspektora Nadzoru zalicza się: 1) reprezentowanie interesów Zamawiającego wobec wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, 2) nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji, zgodnie z dokumentacją projektową oraz przepisami ustawy Prawo Budowlane i innymi obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości wykonywanych robót, 3) obecność na budowie co najmniej 1 raz w tygodniu w dniu tygodnia uzgodnionym z Zamawiającym, a także w szczególnych przypadkach na wezwanie Wykonawcy lub Zamawiającego, 4) uczestnictwo w przekazaniu terenu budowy, 5) nadzorowanie koordynacji prac wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych zgodnie z harmonogramem robót, 6) wnioskowanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego, uzgodnionych z autorem projektu wszelkich zmian wnoszonych przez uczestników procesu inwestycyjnego, 7) w razie potrzeby wzywanie projektanta na budowę – w uzgodnieniu z Zamawiającym, kierowanie do projektanta pytań i zastrzeżeń do projektu, zgłoszonych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego i dokonanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, 8) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. poż., bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo Budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji, 9) organizowanie minimum raz w miesiącu i przewodniczenie naradom dotyczącym postępu robót, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania stron oraz sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy robót w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym odbyła się dana narada, 10) organizowanie i przewodniczenie wszystkim spotkaniom organizowanym na wniosek Zamawiającego, Wykonawcy robót, bądź osoby trzeciej w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji, sporządzanie protokołów z tych spotkań i przekazywanie ich uczestnikom spotkania w terminie 3 dni roboczych od dnia spotkania; 11) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego, 12) współpraca z Wykonawcą robót i nadzorowanie Wykonawcy robót przy wykonaniu zbiorczej dokumentacji powykonawczej, 13) dokonywanie przy udziale Zamawiającego czynności odbiorów przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych oraz odbiorów technicznych z gestorami sieci, 14) dokonywanie odbiorów robót zanikających dokonanych na zgłoszenie Wykonawcy robót budowlanych w terminie maksymalnie jednego dnia roboczego od zgłoszenia, z odbioru należy sporządzić dokumentację fotograficzną oraz protokół, których kopię należy przekazać Zamawiającemu wraz z kopią miesięcznych protokołów z narad, 15) prowadzenie fotograficznej dokumentacji budowy, którą zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, po zakończeniu realizacji zadania; 16) organizowanie przeglądów gwarancyjnych oraz im przewodniczenie, sporządzanie protokołów z tych przeglądów i przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy robót w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym odbył się przegląd, 17) sprawdzanie przedstawionych przez Wykonawcę zestawień ilości i wartości wykonanych robót.

II.5) Główny kod CPV: 71500000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71520000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykażą się sprawowaniem nadzoru nad: a) minimum 2 robotami budowlanymi polegających na remoncie lub budowie budynków użyteczności publicznej o wartości równej lub wyższej 2.000.000,00 zł. brutto każde (do okresu sprawowania nadzoru inwestorskiego nie wlicza się okresu gwarancyjnego robót); b) co najmniej 1 zamówieniem które obejmowało swoim zakresem wykonanie robót elektrycznych o wartości równej lub wyższej 1.000.000,00 zł brutto; c) co najmniej 1 zamówieniem które obejmowało swoim zakresem wykonanie robót sanitarnych (wewnętrznych i zewnętrznych) – 1.000.000,00 zł brutto. W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wykaz wykonanych usług z zakresu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia (wzór załącznik nr 6 do SIWZ). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do realizacji przedmiotu zamówienia. a) Wiodącego Inspektora Nadzoru w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych, posiadającego: uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową w nadzorowaniu robót budowlanych, doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej 2 robót budowlanych polegających na remoncie lub budowie budynków których wartość wynosiła min. 2.000.000 zł każda. b) Inspektora Nadzoru w zakresie robót sanitarnych, posiadającego: uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej bez ograniczeń lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej, aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego; co najmniej dwuletnią praktykę zawodową w nadzorowaniu robót sanitarnych. c) Inspektora Nadzoru w zakresie robót elektrycznych, posiadającego: uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej bez ograniczeń lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej, aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego; co najmniej dwuletnią praktykę zawodową w nadzorowaniu robót elektrycznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykaz dostaw lub usług wykonywanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wg wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ), b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (zał. nr 7 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy zł.) przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty60,00
doświadczenie Wiodącego Inspektora Nadzoru40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Stosownie do treści art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w zakresie, o charakterze oraz warunkach ich wprowadzenia opisanych niżej: 1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT, mające wpływ na wysokość ceny brutto za świadczoną pracę. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, należne Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzględnieniem stawki podatku wynikającej z obowiązujących przepisów, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto; 2) wystąpienia konieczności zmiany osób, wyznaczonych przez strony do realizacji przedmiotu umowy na inne uprawnione osoby, dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy. 3) wynagrodzenie umowne może ulec obniżeniu w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 4) W zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy oraz wysokości wynagrodzenia dopuszcza się zmianę umowy, w przypadku wystąpienia robót dodatkowych do zamówienia podstawowego w trakcie jego trwania. Kwota zwiększenia wynagrodzenia nie może przekraczać 2,50 % wartości robót dodatkowych, określonych na podstawie umowy na roboty dodatkowe z wykonawcą robót. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do podpisania Aneksu zmieniającego umowę na wezwanie Zamawiającego. Zmiana Inspektora Nadzoru jest dopuszczalna, pod warunkiem, że nowy inspektor nadzoru zgłoszony przez Wykonawcę będzie spełniał warunki wskazane w SIWZ, a ilość robót budowlanych nadzorowanych przez nowego inspektora nadzoru polegających na remoncie lub budowie budynków o wartości min. 2.000.000,00 zł każda, będzie nie mniejsza niż wskazana w ofercie Wykonawcy - zał. nr 2 do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-14, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

metryczka


Odpowiada za treść: Janusz Gryszan
Opublikował: Dariusz Banach (28 czerwca 2017, 14:58:42)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (31 sierpnia 2017, 14:44:36)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 348