zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych Powiatu Chełmińskiego”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.BE5.7013.4.2015/2017.JG
wartość: poniżej 5 225 000 Euro
termin składania ofert: 21 lipca 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnienia postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (zgodnie z art. 93, ust.1, pkt. 4 Ustawy Pzp).  
_______________________________________________________________________________________
dodano dnia 21.07.2017 r.:

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 6/2017 z dnia 24 lutego 2017 r.  Starosty Chełmińskiego oraz stanowiącego załącznik nr 1 Regulaminu Komisji Przetargowej, powołana komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 21.07.2017 r. dokonała otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na inwestycję pn.: Budowa Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych Powiatu Chełmińskiego”.

I. Część jawna posiedzenia – otwarcie ofert.
1. Przewodniczący komisji poinformował przybyłych o kwocie pieniędzy  przeznaczonej w budżecie na wykonanie zadania:  kwota brutto przeznaczona w budżecie na wykonanie zadania to 11.800.000,00 zł. brutto.
2. Stwierdzono, że w wyznaczonym terminie i czasie wpłynęła jedna oferta.
3. Złożona oferta została otwarta po czym odczytano nazwę oferenta oraz  oferowaną cenę brutto, oferowany okres gwarancji oraz doświadczenie kierownika budowy:
Oferta nr 1 – złożona przez firmę KONTBUD Sp. z o.o. 85-833 Bydgoszcz, ul. Smoleńska 17a, na kwotę 22.269.615,80 zł. brutto, 18.105.378,70 zł. netto, okres gwarancji 5 lat,  doświadczenie kierownika budowy – trzy budowy.
4. Przy otwarciu oferty i jej odczytaniu uczestniczył przedstawiciel oferenta - firmy KONTBUD.

II. W części posiedzenia niejawnej komisja dokonała sprawdzenia kompletności dokumentów oraz prawidłowości złożonej oferty i ustaliła co następuje:
1. Złożona oferta jest kompletna – spełnia warunki określone w SIWZ.

III. Wnioski komisji:
1. Złożona oferta przez firmę KONTBUD Sp. z o.o. Bydgoszcz, na kwotę 22.269.615,80 zł. brutto przekracza w znacznym stopniu środki zarezerwowane w budżecie na wykonanie zadania.
2. W związku z powyższym komisja zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp wnioskuje o unieważnienie postępowania, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  


_______________________________________________________________________________________
dodano dnia 17.07.2017 r.:

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 21.07.2017 r.

_______________________________________________________________________________________
dodano dnia 14.07.2017 r.:

_______________________________________________________________________________________
dodano dnia 12.07.2017 r.:

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ (68kB) word
Detal stolarki okiennej - garaż (136kB) pdf
Detal wrót garażowych (291kB) pdf
Opis projekt budowlany z oknami (233kB) pdf
Poduszka betonowa (58kB) pdf
Zestawienie stolarki aluminiowej (206kB) pdf

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18.07.2017 r.


_______________________________________________________________________________________
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (107kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczególowy opis przedmiotu zamówienia (22kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy (50kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnienu warunków udziału w postępowaniu (34kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (38kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót (36kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób (176kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy (70kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Informacja - doświadczenie kierownika budowy (38kB) word
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór zobowiazania (51kB) word

Dokumentacja techniczna:
(dokumentacja techniczna została podzielona i spakowana do plików ZIP)

Pozwolenie na budowę (19764kB) zip

Branża budowlana:
Projekt budowlany - budynek główny cz.1 (16360kB) zip
Projekt budowlany - budynek główny cz.2 (12335kB) zip
Projekt budowlany - budynek główny cz.3 (12583kB) zip
Projekt budowlany - garaż (5620kB) zip
Projekt budowlany - inwentaryzacja (3062kB) zip
Projekt budowlany - ogrodzenie (690kB) zip
Projekt budowlany - plan zagospodarowania terenu (2314kB) zip
Branża budowlana - Przedmiar robót (317kB) pdf
Branża budowlana - Specyfikacja techniczna (552kB) pdf

Branża elektryczna:
Instalacje wewnętrzne i odgromowe (12029kB) zip
System sygnalizacji pożarowej (6480kB) zip
Projekt wykonawczy - CCTV (5139kB) zip
Projekt wykonania instalacji wewnętrznej (20413kB) zip
Projekt wykonawczy - SSWiN (6867kB) zip
Projekt wykonawczy - system sygnalizacji pożarowej (6558kB) zip
Przedmiary (3221kB) zip
Specyfikacje techniczne (2571kB) zip

Branża instalacyjna:
Projekt budowlany - branża sanitarna cz.1 (14904kB) zip
Projekt budowlany - branża sanitarna cz.2 (16942kB) zip
Projekt wykonawczy - branża sanitarna cz.1 (15350kB) zip
Projekt wykonawczy - branża sanitarna cz.2 (17134kB) zip
Projekt wykonawczy - przyłącze wod-kan (3969kB) zip
Branża instalacyjna - Przedmiary robót (311kB) zip
Branża instalacyjna - Specyfikacja techniczna (283kB) pdf


Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 536555-N-2017 z dnia 2017-06-21 r:

Powiat Chełmiński: Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych Powiatu Chełmińskiego”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Poprawa efektywności energetycznej Centrum Usług Społecznych, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Chełmiński, krajowy numer identyfikacyjny 87111847700000, ul. ul. Harcerska  1 , 86200   Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 056 6772410, 6772433, , e-mail sekretarz@powiat-chelmno.pl, , faks 566 772 421.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat-chelmno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.powiat-chelmno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Powiat Chełmiński Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, pokój nr 7

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych Powiatu Chełmińskiego”
Numer referencyjny: ZZP.BE5.7013.4.2015/2017.JG
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych Powiatu Chełmińskiego.” Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: 1) roboty rozbiórkowe, między innymi: pokrycia dachu, posadzek, kominów, częściowo ścian i ścianek wewnętrznych, częściowe skucie tynków, demontaż ościeżnic drzwiowych i okiennych, rozbiórki elementów betonowych i żelbetowych; 2) izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe oraz cieplne między innymi ścian fundamentowych budynku, posadzek w piwnicach, izolacja cieplna dachu i ścian zewnętrznych budynku od środka; 3) roboty budowlane między innymi takie jak: remont i impregnacja drewnianej więźby dachowej z wykonaniem nowego pokrycia dachu z dachówki ceramicznej i obróbek blacharskich, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty betonowe i żelbetonowe, ścianki działowe, sufity podwieszane z płyt gipsowo kartonowych, tynki i posadzki, remont elewacji budynku, wykonanie wiatrołapów (wejścia do wind), wykonanie dwóch szybów windowych wraz z montażem wind, wybudowanie od podstaw budynku garażowego czterostanowiskowego, remont istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego, drogi i chodniki wewnętrzne; 4) instalacje wodno kanalizacyjne zewnętrzne i wewnętrzne, wraz z wykonaniem przyłącza wodociągowego; 5) instalacja gazowa; 6) instalacja centralnego ogrzewania wraz z montażem pomp ciepła; 7) instalacja wentylacji mechanicznej; 8) instalacje elektryczne: oświetlenie główne i awaryjne oraz gniazda wtykowe, sieć komputerowa z zasilaniem, system sygnalizacji włamania i napadu, zasilanie awaryjne (agregat prądotwórczy), system sygnalizacji pożaru, system telewizji dozorowej, oświetlenie zewnętrzne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45200000-9
45300000-0
45310000-3
45320000-6
45330000-9
45400000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 15 000 000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych);
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego o wartości zamówienia co najmniej 10 000 000 zł brutto (słownie: dziesięć milionów złotych); b) dysponuje osobami, które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia i które będą pełnić funkcje: kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; posiadającego minimum 5 lat stażu pracy jako kierownik budowy i doświadczenie na stanowisku kierownika budowy przy realizacji minimum jednej roboty budowlanej polegającą na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego o wartości zamówienia co najmniej 10 000 000 zł brutto (słownie: dziesięć milionów), kierownika robót sanitarnych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, kierownika robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Zamawiający określając wymagania dla ww. osób w zakresie posiadania uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Dopuszcza się także kwalifikacje zawodowe (uprawnienia) równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; Uwaga: w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa powyższej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internowanymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w rozdziale VI pkt. pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ, b) wykazu robót budowlanych (sporządzonego z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, c) wykazu osób (sporządzonego z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 300 000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy zł.) przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Łączna cena ofertowa brutto60,00
Okres gwarancji jakości36,00
Doświadczenie kierownika budowy4,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Warunki zmian postanowień umowy określa § 15 Istotnych warunków umowy: 1. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych, a ponadto w przypadkach określonych w niniejszej umowie. 3. Strony dopuszczają zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, określonego w dokumentacji dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 2, spowodowanego: 10.2. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2, a wynikających w szczególności ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 10.3. niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 10.4. pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń pozwalających na zaoszczędzeniem kosztów eksploatacyjnych wykonanego przedmiotu umowy. 4. Rozliczenie zmian, o których mowa w ust. 3, odbędzie się na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę, oraz zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorys ten opracowany zostanie w oparciu o ceny czynników produkcji przyjętych w kosztorysie ofertowym, a dla materiałów, sprzętu i transportu, dla których ceny nie zostały określone w kosztorysie – cen nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” dla województwa kujawsko – pomorskiego, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany umowy w zakresie opisanym w ust. 3 lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5, wszelkich innych dokumentów, w tym propozycji rozliczenia proponowanej zmiany i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 8. Zamawiający, po uzyskaniu opinii inspektora nadzoru inwestorskiego co do żądanej zmiany i ewentualnej propozycji wyceny zmiany, powiadomi Wykonawcę o akceptacji lub odpowiednio o braku akceptacji proponowanej zmiany. 9. Postanowienia ust. 5-8 nie mają zastosowania do zmian wysokości umownego wynagrodzenia brutto Wykonawcy w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia tych zmian spowodowana jest okolicznościami, o których mowa w § 8 ust. 5 umowy, do których stosuje się postanowienia § 8 ust. 6-12.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-21, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHmetryczka


Odpowiada za treść: Janusz Gryszan
Opublikował: Dariusz Banach (21 czerwca 2017, 15:51:54)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (21 lipca 2017, 13:22:14)
Zmieniono: dodano informację z otwarcia ofert, unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1369