zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli w formie szkoleń i warsztatów

zamawiający: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PPP-CH 024/74/13
wartość: o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 200.000 euro dl
termin składania ofert: 6 listopada 2013  16:00
wynik postępowania: Wynik postępowania dostępny w formie pliku. 
Wynik Postępowania (270kB) pdf
_______________________________________________________________
Numer ogłoszenia: 443830 - 2013; data zamieszczenia: 30.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ,
ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56
6860052, 6863429, faks 56 6863429.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kompetencji i umiejętności zawodowych w powiecie chełmińskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli w formie szkoleń i warsztatów.
2.Przedmiot zamówienia podzielony został na 6 odrębnych części.
 II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego o którym mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, do 30% wartości udzielanego zamówienia.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 14.11.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI
 III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadają uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadają wiedzę i doświadczenie
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Szczegółowo określone
zostały w załączniku opis przedmiotu zamówienia, załączonym do SIWZ.
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą/osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia tj.: osoby prowadzące szkolenia powinny:
a) posiadać kwalifikacje odpowiednie dla przeprowadzenia danej części
przedmiotu zamówienia - wymagane kwalifikacje są opisane w załączniku nr
5 - Opis przedmiotu zamówienia;

b) posiadać doświadczenie w szkoleniu nauczycieli zgodnie z opisem dla
danej części zamówienia - wymagane doświadczenie jest opisane w
załączniku nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia;
 c) mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać w pełni z
praw publicznych;

d) nie być karane za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwo
skarbowe.
Powyższe wymagania dotyczą wszystkich części.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
posiadać kwalifikacje odpowiednie dla
przeprowadzenia danej części przedmiotu zamówienia - wymagane
kwalifikacje są opisane w załączniku nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje,
zezwolenia lub licencje;wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami;
 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;wykonawca powołujący się przy
wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym
dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.


III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
 III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie orzeczono wobec niego zakazu
ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
próbki, opisy lub fotografie produktów,
które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać
poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 30
2 - Jakość materiałów szkoleniowych - 70


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat-chelmno.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2013 godzina 15:00, miejsce: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno.

Otwarcie
ofert nastąpi w
dniu 6 listopada 2013r. o godz. 16:30 w siedzibie Zamawiającego w
pokoju nr 2


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:  Projekt realizowany w ramach POKL, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
 IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o
udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z
pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: tak

Załączniki:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (334kB) pdf
2. Opis przedmiotu zamówienia (63kB) pdf
3. Fornularz oferty (156kB) word

metryczka


Opublikował: Stanisław Otremba (30 października 2013, 21:17:33)

Ostatnia zmiana: Stanisław Otremba (12 listopada 2013, 09:48:34)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 816