zamówienie na:

Remont auli w budynku szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej 35

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.B5.2510.1.2011.JG
wartość: poniżej 193 tys. EURO
termin składania ofert: 30 czerwca 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 
Chełmno, dnia 09.06.2011 r.
Nr sprawy: ZZP.B5.2510.1.2011.JG

Zamawiający - POWIAT CHEŁMIŃSKI
ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko - pomorskie
telefon: 56 677-24-10; telefaks: 56 677-24-21
adres strony internetowej: www.powiat-chelmno.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na :

„Remont auli w budynku szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Chełmnie
przy ul. Dominikańskiej 35 ”.

1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - zgodny z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ można odebrać lub zamówić w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 20, tel.(56)677-24-45.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (181kB) word
Projekt konserwatorski (19610kB) pdf
Przedmiar robót (72kB) word
Oświadczenie z art. 22 (24kB) word
Wykaz wykonanych robót (33kB) word
Wykaz osób (33kB) word
Oświadczenie z art. 24 (33kB) word
Formularz ofertowy (35kB) word
Wzór umowy (102kB) word

dodano:
Decyzja konserwatora (422kB) pdf

3. Przedmiotem zamówienia jest remont auli w budynku szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Chełmnie polegający na:
 a. rekonstrukcji nie istniejącej sztukaterii ścian i sufitu,
 b. naprawa tynków oraz pęknięć ścian i sufitu,
 c. naprawa i uzupełnienie istniejących elementów sztukaterii ścian i sufitu,
 d. wykonanie powłok malarskich wraz z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitu.

4. Rodzaje towarów według kodów CPV:
 – roboty budowlane 45000000 – 7,
 – roboty remontowe i renowacyjne – 45453000 – 7,
 – wykonywanie tynków – 45410000 – 4,
 – roboty malarskie – 45442100 – 8.
 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Termin wykonania zamówienia: do 28 października 2011 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 a) spełniają warunki określone w art. 44 w związku z 22 ust. 1 ustawy,
 b) wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust.1 ustawy.
2) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 a) ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń przez zastosowanie formuły spełnia / nie spełnia,
 b) zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- jest niezgodna z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć:
a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w zakresie art.24 ust.1 i 2 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego rozdziału muszą być złożone przez każdego z Wykonawców.
4) Pozostałe oświadczenia i dokumenty jaki należy załączyć do oferty:
a). w przypadku, gdy Wykonawca wykazuje się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polegając na zasobach innego podmiotu na zasadach wskazanych w treści art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Przedmiotowe zobowiązanie musi określać, jakie zasoby zostają udostępnione Wykonawcy oraz w jaki sposób nastąpi udostępnienie tych zasobów.
b) Kosztorys ofertowy.
c) Wypełniony załączniki nr 3 do SIWZ (wykaz wykonanych robót).
d) Wypełniony załącznik nr 4 od SIWZ (wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia)
e) dowód wniesienia wadium

9. Informacja na temat wadium.
 Zasady wnoszenia wadium
 Wadium w wysokości 7.000,00 zł. powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie spowoduje odrzucenie oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku: BS Chełmno numer konta: 70 9486 0005 0000 0420 2000 0419 z adnotacją: wadium na „Remont auli w budynku szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej 35 ” nr sprawy: ZZP.B5.2510.1.2011.JG

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

10. Kryteria oceny oferty:
- 100 % - cena brutto.

11. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Chełmno, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 (sekretariat), do dnia 30.06.2011 r. do godz. 1000.

12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Chełmno, ul. Harcerska 1, sala nr 2, w dniu 30.06.2011 r. godz. 1015.

13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

14. Ogłoszenie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16. Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.06.2011 r.

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (9 czerwca 2011, 14:11:56)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (30 czerwca 2011, 14:39:45)
Zmieniono: unieważnienie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1061