KT27

KARTA USŁUGI NR: KT 27

Starostwo Powiatowe w Chełmnie
86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.pl
Wydział Komunikacji i Transportu

CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU


Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 Nr 108 poz. 908 z późn. zm.),
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. z 2004r. Nr 285, poz. 2856 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
1) wniosek;
2) załączniki:
– oryginał dowodu rejestracyjnego,
– oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana,
– tablice rejestracyjne do depozytu,
– dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej (do wglądu).

Opłaty:
 – 80,00 zł za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy,
 – w przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:
 a) 4 zł - od 3 do 12 miesiąca,
 b) 2 zł - od 13 do 24 miesiąca,
 c) 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca.

Opłatę wnosi się w kasie Starostwa
lub na konto Starostwa Powiatowego w Chełmnie:
BS BRODNICA O/ŚWIECIE n/WISŁĄ
Oddział Operacyjny 86-200 Chełmno
49 9484 1163 2726 0753 0764 0001


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 - Niezwłocznie, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
 – Wydział Komunikacji i Transportu
 – Nr pokoju: 4
 – Nr telefonu: (56) 677- 24- 57; fax (56) 677- 24- 27 lub 677 24 21
 – Godziny pracy: pon., śr .,czw.: 7:30- 15:30., wt.: 7:30- 16:30. i pt.: 7:30 – 14:30
 – Godziny otwarcia kasy: pon, śr., czw.: 7:45 – 14:45, wt.: 7:45 – 15:45. i pt.: 7:45 do 13:45

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji.

Uwagi:
Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.
W celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu właściciel pojazdu składa w organie rejestrującym wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, do którego dołącza: kartę pojazdu, jeżeli była wydana; decyzje o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
Okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pisemny wniosek właściciela pojazdu może ulec skróceniu. Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu organ rejestrujący na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, zwraca właścicielowi pojazdu dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne.

Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:
– samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t;
– ciągniki samochodowe;
– pojazdy specjalne;
– autobusy.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Banach (31 października 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (31 października 2017, 14:43:36)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 451