KT25

KARTA USŁUGI NR: KT 25

Starostwo Powiatowe w Chełmnie
86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.pl
Wydział Komunikacji i Transportu

WYDANIE WTÓRNIKA KARTY POJAZDU


Podstawa prawna:
 – ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),
 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.),
 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968 z późn. zm.),
 – rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. z 2006r. Nr 59, poz. 421),
 – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej, (Dz. U. z 2007r. Nr 121, poz. 839),
 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z 2003r. Nr 189, poz. 1858 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
1) W przypadku utraty karty organ rejestrujący na pisemny wniosek właściciela pojazdu wydaje wtórnik karty po:
 – przedstawieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 – złożeniu przez właściciela stosownego oświadczenia o utracie karty, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
2) W przypadku zniszczenia karty w stopniu powodującym jej nieczytelność, organ rejestrujący na pisemny wniosek właściciela pojazdu wydaje wtórnik karty pojazdu, po:
 – przedstawieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 – oddaniu dotychczasowej karty pojazdu,
3) W przypadku utraty karty przed pierwszą rejestracją pojazdu, na pisemny wniosek właściciela pojazdu, organ rejestrujący wydaje wtórnik karty, po uzyskaniu potwierdzenia, że utracona karta była wydana. Do wniosku właściciel pojazdu dołącza pisemną informację, wskazującą producenta i importera, który wydał utraconą kartę.
4) W przypadku zagubienia karty pojazdu przed przed ponowną rejestracją pojazdu, na pisemny wniosek właściciela pojazdu, organ rejestrujący wydaje wtórnik karty. Do wniosku właściciel pojazdu dołącza:
 – zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący, właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie niezbędne do rejestracji,
 – stosowne oświadczenie o zagubieniu karty, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Opłaty:
1) wtórnik karty pojazdu (opłata podstawowa) - 75,00 zł,
2) opłata ewidencyjna za wydanie karty pojazdu – 0,50 zł,

Opłatę podstawową wnosi się w kasie Starostwa
lub na konto Starostwa Powiatowego w Chełmnie:
BS BRODNICA O/ŚWIECIE n/WISŁĄ
Oddział Operacyjny 86-200 Chełmno
49 9484 1163 2726 0753 0764 0001


Opłatę ewidencyjną wnosi się w kasie Starostwa
lub na konto Starostwa Powiatowego w Chełmnie:
BS BRODNICA O/ŚWIECIE n/WISŁĄ
Oddział Operacyjny 86-200 Chełmno
32 9484 1163 2726 0753 0764 0016


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
 – Wydział Komunikacji i Transportu
 – Nr pokoju: 4
 – Nr telefonu: (56) 677- 24- 57; fax (56) 677- 24- 27 lub 677 24 21
 – Godziny pracy: pon., śr .,czw.: 7:30- 15:30., wt.: 7:30- 16:30. i pt.: 7:30 – 14:30
 – Godziny otwarcia kasy: pon, śr., czw.: 7:45 – 14:45, wt.: 7:45 – 15:45. i pt.: 7:45 do 13:45

Tryb odwoławczy:
 Brak.

Uwagi:
 Wszystkich czynności związanych z wydaniem wtórnika karty pojazdu, organ dokonuje na wniosek właściciela (właścicieli) pojazdu albo osoby przez niego (nich) upoważnionej (należy przedłożyć upoważnienie).
 W przypadku sprzedaży pojazdu, organ rejestrujący zamiast wtórnika karty pojazdu może wydać zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie. Na jego podstawie nabywca może wystąpić z wnioskiem o wtórnik karty pojazdu, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, organie rejestrującym.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Banach (31 października 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (31 października 2017, 14:40:31)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 487