KT18

KARTA USŁUGI NR: KT 18

Starostwo Powiatowe w Chełmnie
86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.pl
Wydział Komunikacji i Transportu

WYREJESTROWANIE POJAZDU


Podstawa prawna:
 – ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 Nr 108 poz. 908 z późn. zm.),
 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.),
 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968 z późn. zm.),
 – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz. U. z 2002r. Nr 44, poz.419),
 – ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005r. Nr 25, poz. 202 z późn. zm.),
 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. z 2004r. Nr 285, poz. 2856 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
W celu wyrejestrowania pojazdu właściciel pojazdu składa wniosek o wyrejestrowanie pojazdu w organie właściwym ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu i do wniosku dołącza:
1) w przypadku przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów: zaświadczenie o demontażu pojazdu, o którym mowa w ustawie o recyklingu pojazdów, lub równoważny dokument wydany w innym państwie, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, oraz tablice (tablicę) rejestracyjne;
2) w przypadku kradzieży pojazdu: dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana, stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań oraz zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ;
3) w przypadku wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą: dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą;
4) w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą: dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, i tablice rejestracyjne;
5) w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności: dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, tablice rejestracyjne oraz dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach;
6) w przypadku przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów: zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w ustawie o recyklingu pojazdów, lub równoważny dokument wydany w innym państwie, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, oraz tablice (tablicę) rejestracyjne.

Opłaty:
 - 10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu.

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Starostwa
lub na konto Urzędu Miasta Chełmna:
BANK MILLENNIUM S.A.
45 1160 2202 0000 0003 3297 0730


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 Niezwłocznie, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
 – Nazwa wydziału: Wydział Komunikacji i Transportu
 – Nr pokoju: 4
 – Nr telefonu: (56) 677- 24- 57; fax (56) 677- 24- 27 lub 677 24 21
 – Godziny pracy: pon., śr .,czw.: 7:30- 15:30., wt.: 7:30- 16:30. i pt.: 7:30 – 14:30
 – Godziny otwarcia kasy: pon, śr., czw.: 7:45 – 14:45, wt.: 7:45 – 15:45. i pt.: 7:45 do 13:45

Tryb odwoławczy:
 Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji.

Uwagi:
1) W celu wyrejestrowania pojazdu czasowo wycofanego z ruchu, do wniosku zamiast dowodu rejestracyjnego, właściciel pojazdu dołącza decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
2) W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, lub tablic (tablicy) rejestracyjnych, właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie.
Wszystkich czynności związanych z wyrejestrowaniem pojazdu, organ dokonuje na wniosek właściciela (właścicieli) pojazdu albo osoby przez niego (nich) upoważnionej (należy przedłożyć upoważnienie).

metryczka


Wytworzył: Dariusz Banach (31 października 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (31 października 2017, 14:23:08)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1156