KT12

KARTA USŁUGI NR: KT 12

Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.pl
Nazwa wydziału: Wydział Komunikacji i Transportu

PRZYWRÓCENIE COFNIĘTEGO UPRAWNIENIA
ZE SPRAWDZENIEM KWALIFIKACJIPodstawa prawna:
 - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami (Dz. U. Z 2011 r., Nr 30, poz.151, z późn. zm.),
 - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1005 z późn. zm.),
 - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Z 2013 r., poz. 83),
 - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
 - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 617).
 - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o przywrócenie cofniętego uprawnienia,
2. do wniosku należy dołączyć:
 a) orzeczenia: lekarskie i psychologiczne, jeżeli są wymagane,
 b) fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, jeżeli jest wymagana,
 c) dowód uiszczenia opłaty.
3. do wglądu: dowód osobisty.

Opłaty:
 - opłata ewidencyjna za przywrócenie cofniętego uprawnienia 0,50 zł.

W przypadku, gdy przywrócenie cofniętego uprawnienia wiąże się z koniecznością zamówienia nowego dokumentu:
 - za wydanie prawa jazdy (opłata podstawowa) - 100 zł.
 - opłata ewidencyjna – 0,50 zł.

Opłatę podstawową wnosi się w kasie Starostwa
lub na konto Starostwa Powiatowego w Chełmnie:
BS BRODNICA O/ŚWIECIE n/WISŁĄ
Oddział Operacyjny 86-200 Chełmno
49 9484 1163 2726 0753 0764 0001


Opłatę ewidencyjną wnosi się w kasie Starostwa
lub na konto Starostwa Powiatowego w Chełmnie:
BS BRODNICA O/ŚWIECIE n/WISŁĄ
Oddział Operacyjny 86-200 Chełmno
32 9484 1163 2726 0753 0764 0016


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Nazwa wydziału: Wydział Komunikacji i Transportu
Nr pokoju: 3
Nr telefonu: (56) 677 24 15
Godziny pracy: pn., śr., czw.: 7:30 – 15:30, wt.:7:30 – 16:30 , pt. 7:30 – 14:30

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:
Kierowca ubiegający się o przywrócenie cofniętego uprawnienia, którego był pozbawiony na okres przekraczający 1 rok, podlega kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji.
Przed przystąpieniem do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje należy zgłosić się do Wydziału Komunikacji celem otrzymania profilu kandydata na kierowcę (PKK), z którym należy udać się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w celu umówienia się na egzamin.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Banach (31 października 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (31 października 2017, 11:09:42)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 573