KT17

KARTA USŁUGI NR: KT 17

Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.pl
Nazwa wydziału: Wydział Komunikacji i Transportu

REJESTRACJA POJAZDU

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 128 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 803, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1038, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1088, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz wtórnik (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 457),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, (Dz. U. z 2015 r., poz. 681),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 689, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
1. Pojazd nowy, zakupiony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
1) wniosek właściciela pojazdu,
2) dowód własności pojazdu,
3) świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,
4) kartę pojazdu wydaną przez producenta lub importera,
5) dowód uiszczenia opłaty recyklingowej w wysokości 500 zł (zawierający określenie cech identyfikacyjnych pojazdu: numer VIN, nadwozia, podwozia) dokonanej przez wprowadzającego pojazd lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów (oświadczenie może być złożone na fakturze) – dotyczy pojazdów kategorii M1 lub N1 oraz motorowerów trójkołowych kategorii L2e.
Tzw. opłata recyklingowa dotyczy pojazdów, które zostały wprowadzone na terytorium kraju zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 933) do dnia 31 grudnia 2015 r. włącznie.

2. Pojazd sprowadzony z zagranicy:
1) wniosek właściciela pojazdu,
2) dowód własności pojazdu lub dokument, na podstawie którego nastąpiło powierzenie pojazdu (w przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu),
3) dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany,
- w przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.
- w przypadku utraty, kradzieży lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą należy przedstawić wtórnik dowodu rejestracyjnego.
- w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą należy przedstawić wtórnik dowodu rejestracyjnego lub zamiast wtórnika można przedstawić zaświadczenie, wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji.
4) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE,
- w przypadku pojazdu zakupionego od przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami właściciel pojazdu może przedstawić fakturę z adnotacją określającą datę i numer odprawy celnej oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej
5) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE i jest rejestrowany po raz pierwszy,
6) tłumaczenia na język polski przedkładanych dokumentów w językach obcych. Wymóg zawarty w pkt. 6 i 2 nie będzie dotyczył nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru, który uzyskał w odniesieniu do poszczególnych tych pojazdów świadectwo homologacji wydane zgodnie ze wspólnotową procedurą przez właściwy organ państwa członkowskiego UE (wraz z określonym rokiem produkcji pojazdu),
7) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu jeśli jest wymagane,
8) dowód uiszczenia opłaty recyklingowej w wysokości 500 zł (zawierający określenie cech identyfikacyjnych pojazdu: numer VIN, nadwozia, podwozia) dokonanej przez wprowadzającego pojazd – dotyczy pojazdów kategorii M1 lub N1 oraz motorowerów trójkołowych kategorii L2e.
- opłatę recyklingową w wysokości 500 zł należy wnieść na rachunek NFOŚiGW w BGK III Oddział Warszawa Nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014.
!!! Nie dotyczy pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju po 1 stycznia 2016 r. Wprowadzenie na terytorium kraju następuje z dniem dopuszczenia pojazdu do obrotu na terytorium kraju – w przypadku importu, wystawienia faktury albo przywozu pojazdu na terytorium kraju – w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia.
9) tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie.

3. Pojazd uprzednio zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
1) wniosek właściciela pojazdu,
2) dowód własności pojazdu,
3) dowód rejestracyjny z aktualnym badaniem technicznym,
4) tablice rejestracyjne,
5) karta pojazdu, jeżeli była wydana.
W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, jeżeli była wydana należy przedłożyć zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji oraz zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu, dopuszczające pojazd do ruchu.

4. W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu zabytkowego właściciel pojazdu dodatkowo dołącza do wniosku o rejestrację:
1) uwierzytelnioną kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów.
2) zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego.

5. W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu, którego markę określa się jako "SAM", właściciel pojazdu załatwia sprawę dwuetapowo:

I. Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu:
1. Wniosek właściciela o wydanie decyzji w sprawie nadania cech identyfikacyjnych pojazdu.
2. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające, że jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu.
Następnie właściciel pojazdu udaje się do PIMOT lub ITS o uzyskanie dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu.

II. Rejestracja pojazdu (docelowa):
1. Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu.
2. Dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu. (załatwiane w PIMOT i ITS),

Opłaty:
Opłaty za zarejestrowanie:
- 256,00 zł (w tym opłata za rejestrację 253,50 + 2,50 zł opłata ewidencyjna) - samochód sprowadzony z zagranicy,
- 197,00 zł (w tym opłata za rejestrację 195,00 + 2,00 zł opłata ewidencyjna) - motocykl sprowadzony z zagranicy,
- 180,50 zł (w tym opłata za rejestrację 178,50 + 2,00 zł opłata ewidencyjna)- nowy lub używany samochód,
- 121,50 zł (w tym opłata za rejestrację 120,00 + 1,50 zł opłata ewidencyjna)- motocykl, ciągnik, przyczepa,
- 111,50 zł (w tym opłata za rejestrację 110,00 + 1,50 zł opłata ewidencyjna)- motorower,
- 81,00 zł w tym opłata za rejestrację 80,00 + 1,00 zł opłata ewidencyjna)- rejestracja pojazdu w przypadku zachowania dotychczasowych tablic (dotyczy białych tablic z wyróżnikiem CCH ).

Szczegółowy cennik tablic rejestracyjnych:
- samochodowe...........................80,00 zł
- samochodowe indywid........1 000,00 zł
- motocyklowe, ciągnikowe .......40,00 zł
- motocyklowe indywid. ...........500,00zł
- tablica do przyczepy ............. ..40,00 zł
- motorowerowe..........................30,00 zł
- zabytkowe samochodowe.......100,00 zł
- zabytkowe motocyklowe..........50,00 zł
- motorowerowe..........................30,00 zł

Szczegółowy cennik dokumentów:
- dowód rejestracyjny ..........................................................54,00 zł
- pozwolenie czas. wydane z urzędu ...................................13,50 zł
- pozwolenie czasowe wydane na wniosek właściciela ...... 18,50zł
- nalepki legalizacyjne ........................................................ 12,50 zł
- nalepka kontrolna .............................................................. 18,50zł
- karta pojazdu.......................................................................75,00 zł

Opłatę za rejestrację pojazdu wnosi się w kasie Starostwa
lub na konto Starostwa Powiatowego w Chełmnie:
BS BRODNICA O/ŚWIECIE n/WISŁĄ
Oddział Operacyjny 86-200 Chełmno
49 9484 1163 2726 0753 0764 0001


Opłata ewidencyjna za wydanie:
- zalegalizowanych tablic rej. .......0,50zł
- dowodu rejestracyjnego...............0,50zł
- pozwolenia czasowego ...............0,50zł
- nalepki kontrolnej .......................0,50zł
- karty pojazdu ..............................0,50zł

Opłatę ewidencyjną wnosi się w kasie Starostwa
lub na konto Starostwa Powiatowego w Chełmnie:
BS BRODNICA O/ŚWIECIE n/WISŁĄ
Oddział Operacyjny 86-200 Chełmno
32 9484 1163 2726 0753 0764 0016


Opłata skarbowa:
- za wydanie zaświadczenia 17,00 zł,
- za pełnomocnictwo 17,00 zł (za wyjątkiem zwolnień ustawowych),
- za poświadczenie zgodności duplikatów, wyciągów, wypisów, kopii od każdej pełnej lub zaczętej stronicy 5,00 zł,
- za wydanie decyzji w sprawie nadania cech identyfikacyjnych pojazdu 10,00 zł.

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Starostwa
lub na konto Urzędu Miasta Chełmna:
BANK MILLENNIUM S.A.
45 1160 2202 0000 0003 3297 0730


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
- Nazwa wydziału: Wydział Komunikacji i Transportu
- Nr pokoju: 4- Nr telefonu: (56) 677- 24- 57; fax (56) 677- 24- 27 lub 677 24 21
- Godziny pracy: pon., śr .,czw.: 7:30- 15:30., wt.: 7:30- 16:30. i pt.: 7:30 – 14:30
- Godziny otwarcia kasy: pon, śr., czw.: 7:45 – 14:45, wt.: 7:45 – 15:45. i pt.: 7:45 do 13:45

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji.

Uwagi:
Dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,

W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu, zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację, są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się oryginały wszystkich kolejnych dokumentów, potwierdzających fakt przeniesienia prawa własności pojazdu. Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się dołączenie do wniosku o rejestrację uwierzytelnionej notarialnie kopii tego dowodu własności.

W przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu, o których mowa w ust. 1 pkt 6a, od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu.

Wszystkich czynności związanych z rejestracją pojazdów, zmianami zapisów w dowodzie rejestracyjnym oraz odbiorem zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego, organ dokonuje na wniosek właściciela (właścicieli) pojazdu albo osoby przez niego (nich) upoważnionej (należy przedłożyć upoważnienie).

Właściciel - osoba fizyczna przedkłada przy rejestracji dowód osobisty.
W przypadku braku dowodu – aktualne zaświadczenie z ewidencji ludności o stałym meldunku wraz z numerem PESEL oraz dokument ze zdjęciem np. paszport, prawo jazdy itp.
Jeżeli właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, organ dokonuje rejestracji pojazdu tylko na imię i nazwisko tej osoby (tak jak w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności).

Osoba prawna załącza do wniosku aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczenie o numerze REGON.
Sprawy związane z rejestracją pojazdu w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Lewandowska (25 marca 2016)
Opublikował: Dariusz Banach (25 marca 2016, 11:54:59)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (26 października 2017, 11:28:54)
Zmieniono: aktualizacja karty, zmiana numerów kont Starostwa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3391