Statut SOSW

                                                                                                
  
 
                                   STATUT

                       SPECJALNEGO OŚRODKA
                SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO
                                 W CHEŁMNIE  
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ 1

PRZEPISY DEFINIUJĄCE § 1.      Ilekroć w dalszych przepisach mowa jest bez bliższego określenia o:
1)  ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
      z uwzględnieniem wszystkich późniejszych zmian,
2) Ośrodku – należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
       w Chełmnie,
3) szkole podstawowej - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Specjalną 
       w Chełmnie dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym lub  znacznym i dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
4)    gimnazjum - należy przez to rozumieć Gimnazjum Specjalne Nr 3 w Chełmnie dla uczniów 
       upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i dla uczniów
     z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
5)  szkole zawodowej - należy przez to rozumieć Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną
        w Chełmnie dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz dla uczniów
    z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
6)     szkole przysposabiającej do pracy - należy przez to rozumieć Szkołę Specjalną 
        Przysposabiającą do Pracy w Chełmnie dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu 
        umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
7)     dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –
        Wychowawczego w Chełmnie,
8)      wicedyrektorze - należy przez to rozumieć wicedyrektora Ośrodka,
9)     radzie pedagogicznej - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Ośrodka,
10)    radzie rodziców - należy przez to rozumieć Radę Rodziców Ośrodka,
11)    nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli szkół wchodzących w skład  Ośrodka,
12)    specjalistów - należy przez to rozumieć pedagogów, psychologów, socjoterapeutów, 
         logopedów i innych zatrudnionych w Ośrodku,
13)    wychowawcach - należy przez to rozumieć wychowawców Ośrodka,
14)   innych pracownikach - należy przez to rozumieć pracowników niepedagogicznych Ośrodka,
15)    wychowankach - należy przez to rozumieć wychowanków Ośrodka,
16)    uczniach - należy przez to rozumieć uczniów szkół nie będących wychowankami Ośrodka,
17)    rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców, prawnych opiekunów ucznia,
18)    kuratorze - należy przez to rozumieć Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty,
19)    organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Chełmnie,
20)    organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Kujawsko –
    Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy,
21)    statucie - należy przez to rozumieć Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
       w Chełmnie,
 
ROZDZIAŁ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE § 2.      Informacje o Ośrodku.
  1      Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chełmnie jest publiczną placówką dla   dzieci
     młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
    i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które z powodu swojej niepełnosprawności nie mogą
     uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.
  2       Dzieci i młodzież przyjmuje się do Ośrodka na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki
    w szkole, wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
  3       Pobyt wychowanka w Ośrodku może trwać do czasu ukończenia nauki w szkole nie dłużej  
     jednak, niż do ukończenia 24 roku życia.
  4       W skład Ośrodka wchodzą szkoły następujących typów:
1)      sześcioletnia szkoła podstawowa specjalna, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian,     
2)      trzyletnie gimnazjum specjalne, w którym w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzaminy, dające możliwość dalszego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych,
3)      szkoły ponadgimnazjalne
                                    a)     zasadnicza szkoła zawodowa specjalna o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata
 i nie dłuższym niż 3 lata, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu,
                                    b)     trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
 z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.
      5.    Ośrodek może posiadać własny sztandar, godło, oraz ceremoniał.
 
6.        Organ prowadzący może nadać Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno- Wychowawczemu 
        w Chełmnie imię,  na wniosek Rady Ośrodka.
7.       Nazwa Ośrodka brzmi:
   Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  w Chełmnie ul. Parkowa 5
1)     nazwa szkoły podstawowej wchodzącej w skład Ośrodka brzmi:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  w Chełmnie Szkoła Podstawowa Specjalna  w Chełmnie ul. Dworcowa 20/22   dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i  niepełnosprawnościami sprzężonymi,
2)     nazwa gimnazjum wchodzącego w skład Ośrodka brzmi:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  w Chełmnie Gimnazjum Specjalne
       nr 3 w Chełmnie ul. Dworcowa 20/22  dla uczniów upośledzonych umysłowo
       w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami 
       sprzężonymi,
3)     nazwa szkoły zawodowej wchodzącej w skład Ośrodka brzmi:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  w Chełmnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Chełmnie ul. Dworcowa 20/22  dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i niepełnosprawnościami sprzężonymi,
4)     nazwa szkoły przysposabiającej do pracy wchodzącej w skład Ośrodka brzmi:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  w Chełmnie Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Chełmnie ul. Dworcowa 20/22  dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym
     i niepełnosprawnościami sprzężonymi,
§ 3. Nazwa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chełmnie jest używana
          w  pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.
§ 4. W nazwie Ośrodka oraz w nazwie szkół wchodzących w skład Ośrodka umieszczonej 
 na tablicy urzędowej, umieszczonej na siedzibie Ośrodka, sztandarze, na świadectwach
 oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwa i legitymację szkolną pomija się
 określenie „specjalny” lub „specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności 
 uczniów.
§ 5. Organem prowadzącym Ośrodek jest Starostwo Powiatowe w Chełmnie. Ośrodek jest 
  jednostką budżetową.
§ 6.  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko – Pomorski Kurator
 Oświaty w Bydgoszczy.
 
ROZDZIAŁ 3
CELE I ZADANIA OŚRODKA
 
      § 7.  1. Głównym celem Ośrodka   jest przygotowanie wychowanków w miarę ich 
            możliwości do niezależnego, samodzielnego, aktywnego i twórczego życia oraz 
            zaspokajanie ich specjalnych potrzeb edukacyjnych i rewalidacyjnych.
            2.      Ośrodek realizuje cele zawarte w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla  poszczególnych szkół oraz w programie wychowawczym i profilaktyki a w szczególności:
1) wychowawcze:
a)     wychowanie ucznia/wychowanka samodzielnego, aktywnego, potrafiącego dokonać 
      wyboru właściwych wartości moralnych,
b)     wychowanie człowieka dojrzałego do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych,
c)     przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
              2) edukacyjne:
                              a)           wszechstronny i harmonijny rozwój,
                              b)           przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, do pracy i życia
     w warunkach współczesnego świata,
                              c)        rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego oraz wyposażanie  w takie   umiejętności i wiadomości aby zdobył maksymalną niezależność życiową, był zaradny w życiu codziennym adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności
    i umiejętności,
 3)  profilaktyczne:
a)           popularyzacja zdrowego stylu życia, wskazywanie dróg osiągania szczęścia, propagowanie różnorodnych, społecznie akceptowanych  form spędzania czasu wolnego,
b)           przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom i odpowiednie reagowanie w przypadku występowania ich na terenie Ośrodka i w środowisku lokalnym,
             4) terapeutyczne:
a)     korygowanie, usprawnianie i kompensowanie zaburzonych funkcji,
b)     stymulowanie rozwoju polisensorycznego uczniów/wychowanków.
§ 8.  Do zadań Ośrodka w szczególności należy:
1.     Tworzenie warunków do osiągnięcia możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów
w dostępnym im zakresie poprzez dostosowanie treści, metod i organizacji procesu nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów poprzez promowanie zdrowego stylu życia.
2.     Zespolona działalność rewalidacyjna nauczycieli, specjalistów oraz pracowników niepedagogicznych.
3.     Zachęcanie do pokonywania trudności i wskazywanie możliwości rozwiązań.
4.     Współdziałanie z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i instytucjami świadczącymi poradnictwo oraz specjalistyczną pomoc dzieciom, młodzieży i rodzicom.
5.    Uświadomienie potrzeby poznania i akceptacji siebie, wspieranie w rozwijaniu pozytywnych postaw oraz eliminacji negatywnych zachowań.
6.    Współdziałanie z rodziną ucznia/wychowanka, udzielanie rodzinie pomocy w wychowaniu dzieci, przygotowaniu ich do samodzielnego, autonomicznego życia w społeczeństwie.
7.    Współdziałanie ze środowiskiem lokalnym w celu zapewnienia uczniom maksymalnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym bliższego i dalszego otoczenia.
8.    Pomoc w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących dorosłego życia.
9.    Stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania Ośrodka.
§ 9. Swoje zadania Ośrodek wykonuje poprzez:
1.    Tworzenie warunków do osiągnięcia wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym dla nich zakresie.
2.      Dostosowanie metod, treści i organizacje procesu edukacji i wychowania do możliwości psychofizycznych uczniów.
3.      Promowanie zdrowego stylu życia.
4.      Zespoloną działalność rewalidacyjna nauczycieli, specjalistów, wychowawców
     i pracowników niepedagogicznych.
5.      Tworzenie warunków bezpiecznego pobytu w Ośrodku.
6.      Współdziałanie z rodziną ucznia.
7.      Realizacje programu wychowawczego i profilaktycznego oraz rozwoju Ośrodka.
8.      Realizację szkolnych programów nauczania.
§ 10.  Formy współpracy z rodzicami:
1.    Indywidualne, bieżące konsultacje z nauczycielami, specjalistami, wychowawcami.
2.    Planowe spotkania rodziców z wychowawcą oddziału i wychowawcą grupy.
3.    Wizyty w domu ucznia/wychowanka, za zgodą  i wiedzą rodziców.
4.    Korespondencja listowna.
5.    Rozmowy telefoniczne.
6.    Współudział rodziców w organizacji imprez, uroczystości, wycieczek szkolonych, zawodów i konkursów.
7.    Pomoc w urządzaniu i wyposażaniu pomieszczeń szkolnych.
8.    Udział w zajęciach otwartych.
9.    Udział w przygotowanych dla nich  szkoleniach.
10.  Mikroedukacja rodziców.
 
ROZDZIAŁ 4
ORGANY OŚRODKA I ICH KOMPETENCJE  
§ 11  Organami Ośrodka są:
1.    Dyrektor Ośrodka.
2.    Rada Pedagogiczna Ośrodka.
3.    Rada Rodziców Ośrodka.
4.    Samorząd Ośrodka.
§ 12 1. Dyrektor Ośrodka jest powoływany na zasadach i w sposób ustalony odrębnymi 
            przepisami.
        2. Dyrektor Ośrodka organizuje i kontroluje pracę wszystkich pracowników, tworzy właściwą  
atmosferę pracy jako ich przełożony, a także zapewnia warunki niezbędne do realizacji zadań placówki i ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Ośrodka.
        3. Kompetencje dyrektora Ośrodka wynikają z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
            oświaty, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy oraz uprawnień przekazanych przez Starostwo 
             Powiatowe w Chełmnie.
       4 . Dyrektor Ośrodka pełni funkcję dyrektora szkół działających w Ośrodku.
       5 . Do zadań dyrektora Ośrodka należy planowanie, organizowanie, kierowanie
              i nadzorowanie pracy Ośrodka, a w szczególności:
1)   tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, terapeutycznych, 
              wychowawczych i opiekuńczych,
2)   realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach kompetencji stanowiących,
3)   sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
4)   kształtowanie twórczej atmosfery pracy w placówce, właściwych warunków pracy
              i  stosunków pracowniczych,
5)   współdziałanie z organem prowadzącym oraz z instytucjami wspomagającymi
               funkcjonowanie Ośrodka,
6)   opracowywanie i realizowanie planu finansowego ośrodka, stosownie do przepisów 
             określających zasady gospodarki finansowej szkół oraz przedstawianie projektu do
              zaopiniowania radzie pedagogicznej,
7)   podejmowanie decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Ośrodka,
8)   gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzenie informacji niezbędnych do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
9)   wykonywanie innych zadań według przepisów określających zadania nauczycieli, 
             którym   powierzono stanowiska kierownicze w szkole.
6. Dyrektor może złożyć wniosek do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia objętego  
     obowiązkiem szkolnym do innej szkoły.
    7.  Dyrektor Ośrodka jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Ośrodku nauczycieli
          i pracowników nie będących nauczycielami.
    8.  Dyrektor Ośrodka w szczególności decyduje w sprawach:
          1)  zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka,
          2)  przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
            pracownikom Ośrodka,
          3)  występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, Rady 
             Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz
              pozostałych pracowników Ośrodka.
§ 13 1. W Ośrodku działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Ośrodka
   w  zakresie   realizacji jej statutowych zadań, dotyczących kształcenia, wychowania
    i opieki.
       2.  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
       3.  W  zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby 
              zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
       4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Ośrodka.
       5.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
                                   1)      zatwierdzanie planów pracy Ośrodka,
                                   2)    podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
                                   3)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji,
                                   4)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i wychowawców Ośrodka,
                                   5)    podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
        6. Rada Pedagogiczna opiniuje:
1)     organizację pracy Ośrodka, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
     i pozalekcyjnych,
2)   projekt planu finansowego Ośrodka,
3)   wnioski dyrektora Ośrodka w sprawie przydziału nauczycielom i wychowawcom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
4)   szkolny zestaw programów nauczania,
7.      Rada Pedagogiczna Ośrodka przyjmuje za własne wszystkie postanowienia dotyczące
  zadań oraz zasad funkcjonowania Rady Pedagogicznej określone w obowiązującym 
  Ośrodek prawie oświatowym.
8.      Rada Pedagogiczna przejmuje kompetencje Rady Szkoły  zgodnie z  ustawą z dnia
       7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych.
Uchwały rady obowiązują wszystkich pracowników i uczniów Ośrodka.
Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej  połowy jej członków.
Dyrektor Ośrodka wstrzymuje wykonanie uchwał rady podjętych niezgodnie        z obowiązującymi przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor 
       niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór   
      pedagogiczny.

Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego Ośrodek       o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora – o odwołanie nauczyciela  z funkcji 
      kierowniczej w placówce.

W przypadku określonym w ust.13 organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.
Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. § 14 1. W Ośrodku działa Rada Rodziców Ośrodka.
                   2.    Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia i wspierania statutowej działalności Ośrodka, a także wnioskowanie do innych organów Ośrodka w tym zakresie spraw.
                   3.    Zadaniem Rady Rodziców jest:
                  1)    pobudzanie aktywności i organizowanie działalności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Ośrodka,
                  2)    gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania statutowej działalności Ośrodka. Zasady wydatku funduszy określa regulamin rady rodziców,
                  3)    zapewnienie wszystkim rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami Ośrodka
i nauczycielami rzeczywistego wpływu na działalność Ośrodka.
                   4.    Do kompetencji i zadań Rady Rodziców należy w szczególności:
                  1)    opiniowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz szkolnego zestawu programu nauczania, w tym programów autorskich,
                  2)    wyrażanie i przekazywanie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Ośrodka,
                  3)    możliwość wyrażania opinii o pracy nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego,
                  4)    możliwość udziału przedstawicieli rady rodziców w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
                  5)    wspomaganie Ośrodka w realizacji celów i zadań zgodnych ze statutem Ośrodka,
                   5.    Rada Rodziców Ośrodka wybierana jest corocznie na zebraniach ogólnych rodziców    spośród przedstawicieli rad klasowych.
                   6.    Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego,  organu nadzoru pedagogicznego z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
                   7.    Działalność Rady Rodziców opiera się na obowiązującym prawie. Jeżeli uchwały i inne decyzje są sprzeczne z obowiązującym prawem – dyrektor zawiesza ich wykonanie.
                   8.     Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem.
§ 15. 1. W Ośrodku działa Samorząd Ośrodka który tworzą wszyscy uczniowie -
         wychowankowie placówki.
         2.  Organy Samorządu są wybierane przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym
             i  powszechnym.
         3.  Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we 
             wszystkich sprawach Ośrodka.
         4. Samorząd ma prawo do:
          1) zapoznania się z planami i programami nauczania, ich treścią, celami i stawianymi 
             wymaganiami oraz uzyskiwania niezbędnych wyjaśnień w tym zakresie,
          2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
          3) prawo do współuczestniczenia w organizowaniu działalności kulturalnej, sportowej
               i  rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami.
        5.  Wychowankowie mają prawo wybrania spośród grona nauczycieli opiekuna Samorządu.
        6.  Opiekun Samorządu ma obowiązek udzielania mu pomocy organizacyjnej i merytorycznej,
           służyć doświadczeniem i radą oraz wysłuchania wniosków i postulatów Samorządu
           i  przekazywania ich adresatom.
       7.  Uczniowie mają obowiązek respektowania uchwał i programów swego Samorządu 
           lub odwołania członków Samorządu, jeśli nie pełniliby swoich funkcji lub  pełniliby je źle.
        8. Samorząd opiniuje w sprawie skreślenia ucznia (wychowanka) z listy uczniów  
(wychowanków).
        9. Samorząd uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 
          statutem Ośrodka.
§16. 1.  W Ośrodku określone są następujące zasady współdziałania organów Ośrodka.
         2.  Każdy organ Ośrodka ma zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania 
              decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i w statucie Ośrodka.
                   3.    Dyrektor oraz przedstawiciele organów Ośrodka mają obowiązek wymieniać informacje istotne dla wypełniania zadań statutowych Ośrodka oraz organizacji jego pracy.
        4.  Organy Ośrodka są zobowiązane do wzajemnego respektowania przyznanych kompetencji
             i  uprawnień, informowania się o planowanych działaniach oraz podjętych decyzjach.
       5. Wymianę informacji pomiędzy organami Ośrodka zapewnia dyrektor.
     §17. 1. Sytuacje konfliktowe w Ośrodku rozwiązywane są z zachowaniem następujących zasad:
                  1)      spór uczeń – uczeń rozstrzyga wychowawca,
                  2)      spór uczeń/wychowanek – nauczyciel/wychowawca Ośrodka rozstrzyga wicedyrektor
    lub dyrektor  Ośrodka,
                  3)      spór nauczyciel – nauczyciel rozstrzyga dyrektor,
                  4)      spór rodzic – nauczyciel rozstrzyga dyrektor.
      2.            Dla rozstrzygnięcia sporów powstałych w procesie dydaktyczno – wychowawczym Rada  
     Pedagogiczna może powołać grupę wsparcia w składzie uzależnionym od stron i typu 
    konfliktu.
      3.            W toku rozwiązywania konfliktu obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania. Przebieg  
    dyskusji w grupie wsparcia podlega protokołowaniu. Wnioski powinny określać 
    zobowiązania przyjęte do realizacji przez strony konfliktu. Protokoły z przebiegu negocjacji 
   w grupie wsparcia pozostają w dokumentacji Ośrodka przynajmniej przez okres jednego roku,
    w ciągu którego mogą być udostępnione stronom.
      4.      Każda ze stron konfliktu może, w terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji, wnieść do
   dyrektora odwołanie od zobowiązań ustalonych przez grupę wsparcia.
      5.            Organy Ośrodka – strony konfliktu mogą złożyć skargę na rozstrzygnięcie sprawy do 
      organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.
 
ROZDZIAŁ 5 ZASADY REKRUTACJI §18. 1. Zasady rekrutacji do Ośrodka :
1)   w pierwszej kolejności do Ośrodka przyjmowani są wychowankowie, którzy z powodu  
    niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania, a odległość ich miejsca zamieszkania do Ośrodka wynosi ponad 50 km,
     2 ) kolejno do Ośrodka przyjmowani są wychowankowie, których niepełnosprawność 
           uniemożliwia samodzielne dojazdy do szkoły z miejsca zamieszkania,
        3)  do Ośrodka przyjmowane są dzieci, które z powodu wieku podczas dojazdu do szkoły 
           wymagają opieki osoby dorosłej,
    4 ) wychowankami Ośrodka mogą być również dzieci i młodzież, których miejsce 
         zamieszkania od Ośrodka znajduje się w odległości mniejszej niż 50 km, ale ich pobyt
       w Ośrodku jest gwarancją systematycznego uczęszczania do szkoły.
    2.    W przypadku dysponowania wolnymi miejscami dopuszcza się możliwość przyjęcia do Ośrodka dzieci i młodzież zamieszkującą w Chełmnie, jeżeli ich sytuacja rodzinna jest wyjątkowo trudna, a pobyt w Ośrodku umożliwi im właściwy rozwój intelektualny i społeczny.
    3.    Rekrutację wychowanków do Ośrodka prowadzi i nadzoruje dyrektor Ośrodka.
    4.     Zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum:
         1)  rekrutacja trwa cały rok szkolny,
2)      o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do momentu wyczerpania limitu miejsc przewidzianych w organizacji pracy Ośrodka w danym roku szkolnym.
      5.  Zasady rekrutacji do Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy:
1)          dyrektor  Ośrodka powołuje komisję rekrutacyjną dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej
         i Szkoły Przysposabiającej do Pracy,  w przypadku jeżeli liczba podań o przyjęcie 
        przewyższa ilość miejsc  na dany rok szkolnym,
2)     składanie dokumentów i podań o przyjęcie do szkoły zawodowej odbywa się
     w  terminie ustalonym przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, nie później niż
     w  dniach od  01 kwietnia do 30 maja,
       3)   dyrektor Ośrodka może przedłużyć termin składania podań o przyjęcie do szkoły,
               jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba wolnych miejsce, którymi dysponuje
              placówka,
4)   w ustalonym terminie dyrektor,  wicedyrektor lub komisja kwalifikacyjna kwalifikuje  kandydatów według następujących kryteriów:
a. ) terminu złożenia dokumentów,
b) ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym ocen
    z zachowania,
5)   w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z ocenami najwyższymi.
§ 19 1. Dyrektor Ośrodka przyjmuje ucznia do szkoły na podstawie wniosku rodzica lub   
           pełnoletniego wychowanka/ucznia oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 
            zaświadczenia lekarskiego (dotyczy Zasadniczej Szkoły Zawodowej )  oraz świadectwa 
           ukończenia nauki w poprzednio ukończonej klasie lub szkole.
                   2.    Dyrektor Ośrodka może określić w drodze zarządzania dodatkowe dokumenty wymagane od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły i Ośrodka.
                   3.    Ucznia przyjętego do klasy pierwszej szkoły zawodowej i przysposabiającej do pracy skreśla się z listy uczniów w przypadku, gdy w ciągu trzech tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego uczeń ten nie podjął nauki i nie usprawiedliwił swojej nieobecności.
 
ROZDZIAŁ 6 ORGANIZACJA OŚRODKA   § 20 Ośrodek prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której są przewidziane
         ferie szkolne.
§ 21  Za zgodą organu prowadzącego Ośrodek może również prowadzić działalność w okresie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz w okresie ferii szkolnych.
§ 22 1. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w Ośrodku jest grupa  
              wychowawcza.
2.  Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi od 10 do 16. W jednej grupie mogą
     być uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i głębszym. Grupy mogą  
     być koedukacyjne.
§ 23  1. W Ośrodku działa zespół wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków
              powołany przez dyrektora z początkiem roku szkolnego.
                   2.    Zadania zespołu zostały określone w odrębnych przepisach.
                   3.    W skład zespołu wychowawczego wchodzą:
                                   1)    dyrektor Ośrodka lub upoważniona przez niego osoba -jako przewodniczący zespołu,
                                   2)    wychowawcy grupy wychowawczej,
                                   3)    pedagog Ośrodka,
                                   4)    psycholog Ośrodka,
                                   5)    w zależności od potrzeb inni specjaliści.
4.      Zespół wychowawczy spotyka się co najmniej dwa razy w roku szkolnym, na koniec  
       semestru, lub częściej w zależności od potrzeb.
5.      Spotkania zespołów są protokołowane.
§ 24. 1. W Ośrodku  działa Samorząd Wychowanków.
         2.  Samorząd Wychowanków Ośrodka stanowi reprezentację ogółu wychowanków 
            zamieszkujących  w Ośrodku.
   3. Szczegółowe zasady powoływania i funkcjonowania Samorządu Wychowanków  Ośrodka
  zawarte   są w regulaminie uchwalonym przez społeczność Ośrodka.
        4. Działalność Samorządu Wychowanków Ośrodka koncentruje się m.in. na:
1)      organizowaniu działalności kulturalnej zgodnej z potrzebami społeczności Ośrodka,
2)      utrzymywania stałego kontaktu z dyrektorem w celu analizy sukcesów, porażek
     i aktualnych potrzeb wychowawczo – rewalidacyjnych.

Nad prawidłową działalnością Samorządu Wychowanków Ośrodka nadzór sprawuje  Dyrektor  Ośrodka oraz  ich opiekun..
§ 25.  1. Ośrodek prowadzi świetlicę dla uczniów i wychowanków.
2.      Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczą działalności Ośrodka.
3.      Świetlica czynna jest w dniach zajęć dydaktycznych, w godzinach określonych przez dyrektora.
4.      Świetlica oferuje bezpłatną opiekę uczniom, którzy muszą przebywać w szkole dłużej niż wymagają tego zajęcia obowiązkowe ze względu na dojazd lub czas pracy rodziców.
5.      Do świetlicy przyjmowani są uczniowie na podstawie:
1)   pisemnego zgłoszenia rodziców lub opiekunów prawnych,
2)   zgłoszenia nauczyciela, pedagoga szkolnego,
3)   zgłoszenia uczniów.
6. Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy świetlicy.
7. Świetlica zapewnia uczniom możliwość bezpiecznego i twórczego spędzania czasu.
8. Liczba uczniów w grupie wychowawczej w świetlicy nie może przekroczyć liczby określonej 
    dla oddziału.
     9. Szczegółowe zasady funkcjonowania określa regulamin świetlicy.
§ 26.    1. Ośrodek prowadzi bibliotekę dla uczniów i wychowanków.
         2.  Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb, zainteresowań uczniów, zadań 
            dydaktyczno-wychowawczych placówki, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, 
             popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
         3. Z biblioteki  mogą korzystać uczniowie, nauczyciele,  inni pracownicy Ośrodka
             oraz rodzice uczniów.
                   4.    Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych
  i  po ich zakończeniu.
         5. Biblioteka, stosując właściwe sobie metody, środki i formy pracy, pełni funkcje:
            1) kształcąco-wychowawczą poprzez:
a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych,
b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji, kształtowanie
 kultury czytelniczej,
c) wdrażanie do poszanowania książki, czasopisma i innych materiałów
                      bibliotecznych,
d) udzielanie pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej
    i doskonaleniu zawodowym,
 e) uczestniczenie w rozwijaniu kultury pedagogicznej środowiska;
2) opiekuńczo-wychowawczą poprzez:
a) współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami w rozpoznawaniu
 zainteresowań uczniów, ich osiągnięć i trudności,
b) wspieranie prac mających na celu wyrównywanie różnic uczniów z różnych
 środowisk społecznych,
                   c) rozpoznawanie aktywności czytelniczej i potrzeb czytelniczych uczniów,
 d) okazywanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym
kłopoty wychowawcze, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
3) kulturalno-rekreacyjną poprzez:
 a) uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów,
            b) wspieranie kształtowania umiejętności odbioru wartości kulturalnych.
         6. Szczegółowe warunki korzystania z biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki.
§ 27.    1.  Zasady współpracy biblioteki z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami:
         2. W zakresie współpracy z uczniami biblioteka:
                        1)      prowadzi pracę pedagogiczną (podczas różnych zajęć edukacyjnych) służącą rozwojowi zainteresowań czytelniczych,
                        2)      w ramach zajęć pozalekcyjnych może organizować imprezy czytelnicze,
                        3)      włącza się do życia kulturalnego i realizuje różne działania wychowawcze wynikające
   z programu rozwoju placówki, zgodnie z pracą biblioteki,
                        4)      współpracuje z bibliotekami, stwarzając uczniom możliwość uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta, w różnych aspektach.
3.      W zakresie współpracy z nauczycielami biblioteka:
                  1)    prowadzi indywidualne poradnictwo informacyjne,
                  2)    wyszukuje materiały na określone tematy do wykorzystania przez nauczycieli podczas zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych, na uroczystości i imprezy,
                  3)    gromadzi i udostępnia materiały z zakresu prawa oświatowego, wewnętrzne regulaminy
 i dokumenty, związane z awansem zawodowym nauczyciela, poradniki metodyczne, lektury omawiane w poszczególnych klasach,
                  4)    współpracuje w doborze i zakupie nagród książkowych,
                  5)    przekazuje wychowawcom informacje o stanie czytelnictwa uczniów i ich zainteresowaniach czytelniczych.
4.      W zakresie współpracy z rodzicami biblioteka:
1)                        prowadzi poradnictwo w zakresie doboru lektur dla dzieci, zakupu książek, nowości wydawniczych,
2) gromadzi materiały związane z pedagogizacją rodziców i udostępnia je rodzicom,
3  ) przygotowuje materiały tematyczne zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami rodziców
         4) udostępnia zgromadzone przez bibliotekę materiały promocyjne o Ośrodku.
5.      W zakresie współpracy z innymi placówkami, bibliotekami:
                        1)      uczestniczy z uczniami w zwiedzaniu wystaw organizowanych przez bibliotekę miejską,
                        2)      organizuje wycieczki do bibliotek,
                        3)      bierze udział z dziećmi w różnych imprezach, konkursach organizowanych przez bibliotekę i inne placówki kulturalne,
                        4)      współpracuje z bibliotekami z innych szkół, m.in. w zakresie wymiany książek, udostępniania materiałów dla nauczycieli.
§ 28  Zasady organizacji Szkoły Podstawowej.
1.      Kształcenie uczniów jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez nich 18 roku życia.
      2. Liczba uczniów w oddziałach powinna wynosić:
1)      w Szkole Podstawowej Specjalnej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim –
           od  10  do 16 uczniów,
2)      w oddziale dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym
           od 6 do 8 uczniów,
3)      w oddziale dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi
           od 2 do 4 uczniów,
4)      w przypadku występowania upośledzeń sprzężonych, liczbę uczniów w oddziałach 
            można obniżyć  o 2,
5)       uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba uczniów
            w  oddziale  może być niższa od określonej w punktach 1), 2), 3), 4).
      3. W szczególnie uzasadnionej sytuacji, na etapie kształcenia zintegrowanego i II etapu 
       edukacyjnego, dopuszcza się organizację nauczania w oddziałach łączonych.
            4.      Oddział dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
        nosi nazwę edukacyjno – terapeutycznego.
            5.      W pierwszym etapie edukacyjnym i w oddziałach dla uczniów upośledzonych umysłowo
   w  stopniu umiarkowanym i znacznym kształcenie i wychowanie ma charakter 
    zintegrowany.
            6.      Czas trwania poszczególnych zajęć  na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel 
prowadzący te zajęcia, z zachowaniem  ogólnego tygodniowego czasu zajęć uwzględniając w szczególności:
                  1)      dostosowanie czasu zajęć i przerw do aktywności uczniów,
                  2)      zachowanie ciągłości nauczania i doskonalenia podstawowych umiejętności uczniów,
                  3)      realizacji zajęć ruchowych, najlepiej w każdym dniu, w tygodniowym łącznym wymiarze nie mniejszym niż określają to przepisy szczegółowe.
 7.  W szkole mogą odbywać się próbne sprawdziany w oddziałach szóstej klasy.
 8.  Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego przewodniczący
      jest wybrany spośród członków zespołu. Zadaniem zespołu jest w szczególności:
1)      ustalenie zestawów programów nauczania oraz ich modyfikowanie w miarę potrzeb,
2)      diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i wychowawczych uczniów,
3)      monitorowanie postępów uczniów,
4)      dokonywanie okresowej oceny postępów edukacyjnych ucznia
5)      opracowywanie programów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym
            9.      W klasach 1 – 4 zatrudnia się pomoc nauczyciela w przypadku oddziału dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.
        10.           W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela
w klasach 5 i 6.
§ 29  Zasady organizacji Gimnazjum.
1.      Kształcenie uczniów prowadzone jest nie dłużej niż do ukończenia przez nich 21  roku 
         życia.
      2. Liczba uczniów w oddziałach powinna wynosić:
          1)  w oddziale dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim od 10 do 16 uczniów,
 2)  w oddziale dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym
           od 6 do 8  uczniów,
           3)  w oddziale dla uczniów z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi od 2 do 4;
           4) w przypadku występowania upośledzeń sprzężonych, liczbę uczniów w oddziale 
            można obniżyć o 2,
           5)  w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba uczniów
                 w  oddziale może być niższa od określonej w punktach 1), 2), 3),4).
      3. Oddział dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub  
          znacznym nosi nazwę edukacyjno – terapeutycznego.
4. W oddziałach dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym
    i znacznym kształcenie i wychowanie ma charakter zintegrowany.
5. Czas trwania  poszczególnych zajęć na tym etapie ustala się  uwzględniając w szczególności:
                  1)    dostosowanie czasu zajęć i przerw do aktywności uczniów,
                  2)    zachowanie ciągłości nauczania i doskonalenia podstawowych umiejętności uczniów,
                  3)    realizacji zajęć ruchowych, najlepiej w każdym dniu, w tygodniowym łącznym wymiarze nie mniejszym niż określają to przepisy szczegółowe,
      6. W szkole mogą odbywać się próbne egzaminy w oddziałach trzeciej klasy.
            7.      Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego przewodniczący  
   jest wybrany spośród członków zespołu. Zadaniem zespołu jest w szczególności:
                  1)      ustalenie zestawów programów nauczania oraz ich modyfikowanie w miarę potrzeb,
                  2)      diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i wychowawczych uczniów,
                  3)      monitorowanie postępów uczniów,
                  4)      dokonywanie okresowej oceny postępów edukacyjnych ucznia,
                  5)      opracowywanie programów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym
      8.      W uzasadnionych przypadkach, w oddziałach dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
   w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem
   lub  niepełnosprawnościami sprzężonymi dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela.
§ 30  Zasady organizacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
1.      Kształcenie uczniów prowadzone jest nie dłużej niż do ukończenia przez nich 24 roku życia.
      2.  Liczba uczniów w oddziale dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim powinna
            wynosić od 10 do 16 uczniów.
      3.  W przypadku występowania upośledzeń sprzężonych, liczbę uczniów w oddziale można
            obniżyć  o 2.
4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba uczniów
          w  oddziale może być niższa od określonej w punktach 2 i 3.
            5.      Profile kształcenia i specjalności szkolnictwa zawodowego określane są w trybie bieżących 
      potrzeb rynku, możliwości zabezpieczenia kształcenia pozwalającego absolwentom na 
     podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie lub kontynuowanie edukacji na wyższym etapie 
      kształcenia.
            6.      Zajęcia edukacyjne odbywające się w ramach zajęć praktycznych mogą być prowadzone
   na terenie innych jednostek organizacyjnych na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
  Ośrodkiem a daną jednostką lub umów indywidualnych.
            7.      Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego przewodniczący jest wybrany spośród członków zespołu. Zadaniem zespołu jest w szczególności:
1)     ustalenie zestawów programów nauczania oraz ich modyfikowanie w miarę potrzeb,
2)     diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i wychowawczych uczniów,
3)     monitorowanie postępów uczniów,
4)     dokonywanie okresowej oceny postępów edukacyjnych ucznia, 
§ 31  Zasady organizacji Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.
1.      Kształcenie uczniów prowadzone jest nie dłużej niż do ukończenia przez nich 24 roku życia.
2.      Liczba uczniów w oddziale szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy wynosi
               od 6 do 8.
3.       W przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują 
             niepełnosprawności  sprzężone,  liczbę uczniów w oddziale można  obniżyć o 2.
       4.  W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę specjalną, liczba
             uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 2 i 3.
       5.  W uzasadnionych przypadkach w oddziałach szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
             dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela.
6.       W Szkole Przysposabiającej do Pracy kształcenie i wychowanie ma charakter zintegrowany. Czas trwania poszczególnych zajęć na tym etapie ustala się uwzględniając
   w szczególności:
                  1)      dostosowanie czasu zajęć i przerw do aktywności uczniów,
                  2)      zachowanie ciągłości nauczania i doskonalenia podstawowych umiejętności uczniów,
                  3)      realizacji zajęć ruchowych, najlepiej w każdym dniu, w tygodniowym łącznym wymiarze nie mniejszym niż określają to przepisy szczegółowe.
7.      Zajęcia edukacyjne odbywające się w ramach zajęć przysposobienia do pracy mogą być prowadzone również na terenie innych jednostek organizacyjnych na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem a daną jednostką.
8.      Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale oraz specjaliści pracujący z uczniami tworzą zespół, którego przewodniczący jest wybrany spośród członków zespołu. Zadaniem zespołu jest w szczególności:
                                   1)    ustalenie dla każdego ucznia indywidualnego programu edukacyjnego
 z uwzględnieniem programu przysposobienia do pracy opracowanego dla tego oddziału,
                                   2)    diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i wychowawczych uczniów,
                                   3)    monitorowanie postępów uczniów i modyfikacja programów.
 
§ 32 Ogólne zasady organizacji szkół.
1.      Szczegółową organizację roku szkolnego regulują odrębne przepisy.
2.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i rewalidacji w danym roku szkolnym 
     określoną w arkuszu organizacyjnym Ośrodka regulują odrębne przepisy.
3.      Podstawową jednostką organizacyjną szkół jest oddział.
4.      Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,  
     wychowawczych i rewalidacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez
   dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Ośrodka z uwzględnieniem zasad
   ochrony zdrowia i higieny pracy.
5.      W uzasadnionych przypadkach na wniosek lub za zgodą rodziców można uczniowi 
     wydłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o 1 rok, zwiększając
   proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych.
6.      Ośrodek może organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie 
    z obowiązującymi przepisami.
7.      W Ośrodku mogą być tworzone, za zgodą organu prowadzącego, oddziały przedszkolne
     realizujące program wychowania przedszkolnego.
8.       W Ośrodku prowadzi  się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym zgodnie z odrębnymi przepisami.
9.      Oddziałem opiekuje się wychowawca klasy.
10.  Czas trwania jednostki zajęć edukacyjnych wynosi 45 minut.
11.  W organizacji codziennych zajęć w szkołach przewiduje się przynajmniej jedną przerwę międzylekcyjną - 15 minutową oraz pozostałe – 10 lub 5  minutowe.
12.  Zajęcia wymagające specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, a w szczególności zajęcia z techniki, wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie, języka obcego, zajęć praktycznych i z informatyki organizuje się z podziałem na grupy
       z uwzględnieniem zasad określonych w odrębnych przepisach.
13.  Nauczanie indywidualne organizuje się w oparciu o orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
z uwzględnieniem następujących zasad:
1)      nauczanie indywidualne prowadzone jest przede wszystkim w domu ucznia.
      W uzasadnionych przypadkach może być prowadzone na terenie placówki,
2)      w celu uspołeczniania, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej, uczeń objęty nauczaniem indywidualnym może być włączany na niektóre zajęcia edukacyjne, pisemne uzasadnienie tej decyzji włącza się do dokumentacji ucznia,
3)      uczeń objęty nauczaniem indywidualnym może być włączany do zajęć pozalekcyjnych, imprez szkolnych, wycieczek za zgodą rodziców.
14.        W Ośrodku mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Ośrodka.
15.        Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek.
16.        Po zajęciach szkolnych oraz w  dni wolne od zajęć Ośrodek może organizować zajęcia wychowawczo – opiekuńcze, imprezy służące upowszechnianiu kultury, sportu, turystyki i inne zajęcia pozalekcyjne:
1)     zajęcia pozalekcyjne organizuje się jako zajęcia dodatkowe i nieobowiązkowe dla uczniów,
2)     zajęcia pozalekcyjne organizowane są zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów.
§ 33 1. Ośrodek oferuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą przede wszystkim na:
1)     diagnozowaniu środowiska uczniów/wychowanków,
2)     rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb uczniów/wychowanków i możliwości ich zaspokojenia,
3)     rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności w nauce,
4)     organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
5)     podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających
     z programu wychowawczego i programu profilaktyki Ośrodka,
6)     wspieraniu uczniów/wychowanków metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu, planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,
7)     wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów,
8)     udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb  psychofizycznych i edukacyjnych uczniów,
9)     wspieraniu rodziców, nauczycieli i wychowawców Ośrodka w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
10)  podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
11) umożliwieniu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców, nauczycieli i wychowawców Ośrodka.
2.            Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest na wniosek:
1)      ucznia/wychowanka,
2)      rodzica,
3)      nauczyciela/wychowawcy Ośrodka,
4)      specjalistów,
5)      poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
3.            Realizacja wyżej wymienionych zadań odbywa się w ramach współpracy z:
1)     Rodzicami,
2)     nauczycielami/wychowawcami Ośrodka,
3)     poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub innymi poradniami specjalistycznymi,
4)     placówkami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin.
4.            Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Ośrodku organizowana jest w szczególności
         w formie zajęć specjalistycznych:
1)      korekcyjno - kompensacyjnych – organizowanych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów,
2)      logopedycznych – organizowanych dla uczniów z zaburzeniami mowy; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 4 uczniów,
3)      socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym - organizowanych dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; liczba uczestników zajęć wynosi od 3 do 10 uczniów
4)      w szczególnie uzasadnionych przypadkach zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.
5.            Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest również w formie innych zajęć:
1)      dydaktyczno-wyrównawczych – organizowanych dla uczniów, mających znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych; liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 uczniów; za zgodą dyrektora szkoły, liczba uczestników zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, może być niższa od wyżej wymienionej,
2)      psychoedukacyjnych – organizowanych w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, zapobiegania dysfunkcyjnym zachowaniom uczniów/wychowanków oraz wspierania ich rozwoju,
3)      związanych z wyborem kierunku kształcenia – organizowanych w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy,
4)      porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców, nauczycieli i wychowawców Ośrodka,
5)      porad dla uczniów/wychowanków,
6)      oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.
6.            Objęcie uczniów/wychowanków wyżej wymienionymi zajęciami specjalistycznymi, psychoedukacyjnymi, dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami wychowania do życia w rodzinie oraz zajęciami pozalekcyjnymi, wymaga pisemnej zgody rodziców, wyrażonej w formie oświadczenia aktualnego przez cały etap edukacyjny,  dostarczonego przez ucznia do dnia 30 września danego roku szkolnego. W przypadku zmiany decyzji rodzic w formie pisemnej cofa zgodę na udział dziecka w w/w zajęciach.
§ 34. Zasady współpracy Ośrodka z poradniami specjalistycznymi (poradnia psychologiczno –
        pedagogiczna, poradnia uzależnień, poradnia zdrowia psychicznego itp.)
1.              Ośrodek współpracuje z poradniami specjalistycznymi za pośrednictwem pedagoga, psychologa, , wicedyrektora, dyrektora.
2.              Współpraca z poradniami specjalistycznymi obejmująca uczniów niepełnoletnich odbywa się za zgodą i wiedzą rodziców.
3.              Współpraca z poradniami specjalistycznymi w szczególności dotyczy:
1)     diagnozy uczniów,
2)     pomocy terapeutycznej,
3)     konsultacji specjalistycznej,
4)     psychoedukacji uczniów,
5)     prowadzenie szkoleń dla nauczycieli.
4.              W przypadku diagnozy ucznia w poradni psychologiczno – pedagogicznej wychowawca zobowiązany jest na prośbę rodzica  sporządzić informację o uczniu wraz z opinią, którą zatwierdza wicedyrektor Ośrodka.
§ 35.    1. W planie zajęć dydaktyczno – wychowawczych Ośrodka, w miarę możliwości uwzględnia 
       się:
1)  potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia,
2)  potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu,
3)   łączenia w kilkugodzinne bloki tych samych zajęć edukacyjnych  tylko
                                 w przypadkach uzasadnionych.
§ 36.Dyrektor może przyjąć słuchaczy i studentów na praktyki w Ośrodku.
§ 37. W Ośrodku istnieje możliwość organizowania wypoczynku letniego i zimowego.
§ 38. Ośrodek może organizować i uczestniczyć w konkursach, turniejach, olimpiadach, zawodach, 
        przeglądach oraz innych formach współzawodnictwa i prezentowania osiągnięć
       uczniów/wychowanków o zasięgu wewnętrznym, miejskim, regionalnym, krajowym, 
       międzynarodowym.
§ 39. W  Ośrodku prowadzony jest Punkt Konsultacyjny dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
        oraz wydawany jest  biuletyn informacyjny „Kacperek”.
ROZDZIAŁ 7
PRACOWNICY OŚRODKA
 
  § 40. 1. W Ośrodku zatrudnieni są:
1)      pracownicy pedagogiczni: nauczyciele szkoły, wychowawcy Ośrodka i specjaliści,
2)      inni pracownicy.
2.    Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników pedagogicznych i innych pracowników regulują odrębne przepisy.
 § 41. 1. W Ośrodku utworzone jest stanowisko wicedyrektora.
          2. Dyrektor , za zgodą organu prowadzącego,  może tworzyć dodatkowe stanowiska 
              wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
3.   Powierzenie i odwołanie z funkcji, o których mowa w ust.1 i 2, dokonuje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego.
4.   Nauczyciele, którym powierzono stanowiska kierownicze wykonują swoje zadania zgodnie z podziałem kompetencji i zakresem obowiązków ustalonym przez dyrektora.
          5. W trakcie nieobecności dyrektora jego obowiązki przejmuje wicedyrektor.
 § 42.   Wicedyrektor zajmuje się całokształtem spraw związanych z właściwym  
             funkcjonowaniem powierzonych mu szkół, podejmując działania zapewniające świadczenie 
             wysokiej jakości pracy we współpracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz
             w integracji ze środowiskiem.
  § 43. 1   Nauczyciel organizuje proces dydaktyczno-wychowawczy, rewalidacyjny i terapeutyczny 
              i jest odpowiedzialny za przebieg tego procesu, poziom i wyniki oraz bezpieczeństwo
             uczniów.
         2.  W szczególności do obowiązków nauczyciela należy:
1) edukacja, rewalidacja, terapia i wychowanie powierzonych uczniów w oparciu
               o  znajomość rodzaju i stopnia niepełnosprawności, upośledzenia, schorzenia,
               kalectwa oraz stanu  zdrowia każdego z nich,
            2) uwzględnianie w działalności edukacyjno-terapeutycznej wyników badań
     i diagnozy medycznej oraz psychologiczno-pedagogicznej,
3)  prowadzenie systematycznych obserwacji uczniów/wychowanków, bieżących 
     konsultacji ze służbą  zdrowia, z psychologiem, pedagogiem i współpraca z rodzicami,
4)  poznawanie i rozwijanie nie zaburzonych funkcji psychofizycznych, uzdolnień
     i zainteresowań uczniów,
5) współdziałanie z rodzicami (opiekunami) i doradztwo w zakresie terapeutyczno-
                edukacyjnym i wychowawczym,
6) stałe pogłębianie swojej wiedzy pedagogicznej oraz interdyscyplinarnej, 
    doskonalenie metod pracy poprzez samokształcenie, udział w konferencjach i kursach 
    organizowanych  przez szkołę lub ośrodki dokształcania nauczycieli, studia
    podyplomowe itp.
§ 44. 1. Dyrektor powierza każdy oddział  jednemu z nauczycieli zwanemu wychowawcą.
        2.  Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej, jej skuteczności, pożądane jest, by
            wychowawca prowadził oddział przez cały etap edukacyjny.
        3.    Zadaniem wychowawcy oddziału jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
               a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
    przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole
    uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności Ośrodka.
  4. Wychowawca otacza indywidualną opieką każdego ucznia a ponadto:
1) zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania,
    klasyfikowania i promowania uczniów,
2) organizuje spotkania z rodzicami wg harmonogramu opracowanego w placówce;
3) na bieżąco informuje rodziców o postępach w nauce i zachowaniu,
4) udziela porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się,
5) współpracuje z innymi nauczycielami, psychologiem, pedagogiem  w celu koordynacji 
    działań wychowawczych wobec uczniów,
6) inicjuje kontakty z pracodawcami ucznia (młodocianego pracownika),
7) współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną poprzez psychologa,
            8) wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy,
9) wykonuje inne czynności administracyjne klasy zgodnie z zarządzeniami  
      dyrektora Ośrodka.
§ 45. 1. Dyrektor powierza grupę wychowawczą opiece wychowawcy Ośrodka.
2. Podstawowym zadaniem wychowawcy zatrudnionego w Ośrodku jest podejmowanie 
   wszelkich działań prowadzących do poprawnego funkcjonowania wychowanka w grupie  
     wychowawczej, społeczności Ośrodka, a w konsekwencji w rodzinie i społeczeństwie.
       3. W szczególności do obowiązków wychowawcy należy:
1) poznanie wychowanków w celu podejmowania właściwych oddziaływań 
    wychowawczych,
2) kształtowanie osobowości wychowanków,
3) troska o zdrowie i bezpieczeństwo oraz o rozwój fizyczny i motoryczny
    wychowanków,
4) współpraca z innymi pracownikami pedagogicznymi Ośrodka i opiekunami    
    dziecka,
5) przestrzeganie godzin pracy ustalonych w tygodniowym rozkładzie zajęć,
6) uczestniczenie w posiedzeniach Rad Pedagogicznych,
7) doskonalenie swojego warsztatu pracy,
8) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
§ 46. 1. W celu umożliwienia uczniom/wychowankom i ich rodzicom doradztwa psychologiczno – 
              pedagogicznego w Ośrodku zatrudnia się specjalistów:  psychologów, pedagogów,
             logopedów i innych.
2.    Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:
1)      udzielanie uczniom/wychowankom i ich rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności wychowawczych ,
2)      rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów/wychowanków  sprawiających trudności szkolne i wychowawcze, określanie zagrożeń niedostosowaniem społecznym,
3)      opracowanie wniosków dotyczących form opieki i pomocy wychowawczej
       i przekazywanie ich rodzicom, wychowawcom i nauczycielom, organizowanie pomocy 
       materialnej,
4)      współdziałanie z wychowawcami uczniów z trudnościami szkolnymi, wychowawczymi,
5)      współdziałanie z poradniami specjalistycznymi,
6) współpraca z kuratorem sądowym dla nieletnich i policją dotycząca rodzin 
    środowiskowo zaniedbanych,
7) diagnozowanie potrzeb i zainteresowań uczniów nowo przyjętych,
8) monitorowanie losów absolwentów,
                   3.    Do zadań psychologa należy w szczególności:
                        1)      badanie diagnostyczne uczniów/wychowanków,
                        2)      organizowanie terapii psychologicznej,
                        3)      prowadzenie doradztwa psychologicznego dla nauczycieli, wychowawców i rodziców,
                        4)      współpraca z pedagogiem, nauczycielami/wychowawcami Ośrodka i rodzicami,
                        5)      minimalizowanie zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz
   inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym
   i   pozaszkolnym, konsultacje z rodzicami, udzielanie porad, informowanie rodziców
    o przyczynach zaburzeń oraz ich skutkach w zachowaniu uczniów/wychowanków,
                        6)       współdziałanie z poradniami specjalistycznymi,
                        7)      diagnozowanie potrzeb i zainteresowań uczniów nowo przyjętych.
            4.      Do zadań logopedów należy rewalidacja uczniów z zaburzeniami mowy, a w szczególności:
                        1)      diagnozowanie wad i zaburzeń mowy,
                        2)      kwalifikowanie uczniów na terapię logopedyczną, ustalanie postępowania rewalidacyjnego,
                        3)      systematyczne usuwanie wad mowy,
                        4)      udzielanie porad i współpraca z  rodzicami,
                        5)      konsultacje ze specjalistami, współpraca z poradniami specjalistycznymi.
      5.      Szczegółowe zakresy obowiązków specjalistów określają ustalone przez dyrektora zakresy obowiązków pedagoga, psychologa, logopedy
§ 47. Zadaniem nauczyciela świetlicy jest sprawowanie opieki nad uczniami a w szczególności:
1)      planowanie pracy w świetlicy,
2)    troska o ład, porządek i estetykę pomieszczenia,
3)    systematyczne prowadzenie zajęć,
4)    współpraca z nauczycielami i specjalistami,
5)    doskonalenie działalności świetlicy,
6)    troska o przestrzeganie zasad bhp,
7)    szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela świetlicy określa dyrektor.
§ 48. Zadaniem nauczyciela bibliotekarza jest praca pedagogiczna z czytelnikami a w szczególności
                  1)      udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych np. filmów, kaset, płyt kompaktowych, zapisów obrazu i dźwięku,
                  2)      promowanie czytelnictwa,
                  3)      kierowanie zajęciami uczniowskiego aktywu bibliotecznego,
                  4)      systematyczne zaznajamianie z nowościami wydawniczymi,
                  5)       doskonalenie działalności biblioteki,
                  6)      szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza określa dyrektor.
§ 49. W Ośrodku powołuje się inne zespoły problemowo – zadaniowe według zaistniałych potrzeb.
§ 50. 1. Zadaniem innych pracowników jest zapewnienie sprawnego działania Ośrodka,   
          bezpieczeństwa oraz  estetyki obiektów i ich otoczenia
2.    Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala dyrektor.
§ 51. Szczegółowe zasady systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określa     
         Wewnątrzszkolny System Oceniania, stanowiący załącznik do statutu.
ROZDZIAŁ 8
WARUNKI   POBYTU   UCZNIÓW  I WYCHOWANKOW  W OŚRODKU
§ 52 1. Dyrektor zapewnia warunki do nauki, wychowania i opieki, uwzględniające 
      bezpieczeństwo i potrzeby uczniów/wychowanków w Ośrodku, a w szczególności:
1)            realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 
        odpowiednie warunki do nauki,
2)            realizację, we współpracy z rodziną, programu nauczania dostosowanego do
        indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych, z wykorzystaniem form i metod 
       pracy dydaktycznej odpowiednich do stopnia niepełnosprawności,
3)       realizację zajęć rewalidacyjnych lub zajęć socjoterapeutycznych wynikających ze
     szkolnego planu nauczania odpowiedniego typu szkoły.
 § 53.  Nad bezpieczeństwem wychowanków czuwają i są odpowiedzialni nauczyciele
         i wychowawcy Ośrodka:
                                   1)    w czasie zajęć edukacyjnych – nauczyciel prowadzący zajęcia,
                                   2)    w czasie przerw między zajęciami edukacyjnymi – nauczyciel dyżurujący,
                                   3)    w czasie zbiorowych i zorganizowanych zajęć poza szkołą – nauczyciel kierownik
 i ustalony opiekun,
                                   4)    w czasie zajęć w Ośrodku – wychowawca grupy wychowawczej.
   § 54.  Zasady, organizacja i haromonogram dyżurów w czasie przerw między zajęciami określa 
            regulamin dyżurów.
   § 55. 1.  Grupą wychowawczą opiekują się wychowawcy.
2.      W Ośrodku organizuje się opiekę w porze nocnej pomiędzy godzinami 22 a 6.
            3. Opiekę sprawuje wychowawca zgodnie z planem pracy wychowawców.
            4.  Od poniedziałku do piątku w godzinach nocnych pracuje pomoc wychowawcy.
                        5.  W dni wolne od nauki opiekę nocną  sprawuje jeden wychowawca.
 § 56.  Do każdej grupy wychowawczej, w skład której wchodzą wychowankowie z upośledzeniem  
           umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz wychowankowie ze sprzężonymi 
            niepełnosprawnościami uczęszczający do klas od 1 do 4 szkoły podstawowej specjalnej  
            zatrudnia się pomoc wychowawcy.
 § 57. Uczniom/wychowankom Ośrodka zapewnia się ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej, poprzez podejmowanie działań, wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki Ośrodka.
§ 58.   1. Zasady bezpiecznego korzystania z pracowni o zwiększonym ryzyku wypadku, 
            regulują   regulaminy pracowni.
2.       Zasady bezpiecznego korzystania z maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu sportowego
w pracowniach regulują instrukcje obsługi bhp i ppoż.
3.      Maszyny, urządzenia i sprzęt sportowy powinny być zaopatrzone w instrukcję obsługi uwzględniającą zasady bhp i p/poż..
§ 59.   Pomieszczenia szkoły i Ośrodka takie jak: pokoje nauczycielskie, pracownie zajęć
            praktycznych, zastępczą salę gimnastyczną, pracownię gospodarstwa domowego wyposaża 
           się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy.
§ 60.    Uczniowi przebywającemu na terenie Ośrodka uskarżającemu się na dolegliwości 
             zdrowotne,  udziela się pierwszej pomocy medycznej w gabinecie szkolnej pielęgniarki,
            a w  uzasadnionych przypadkach wzywana jest pomoc lekarska. Ucznia w danym dniu 
            zwalnia się z planowanych zajęć, informując o tym jego rodziców.
§ 61.    Opieka medyczna nad wychowankami i uczniami  w miarę możliwości placówki 
             sprawowana jest przez pielęgniarkę szkolną i pielęgniarkę Ośrodka.
§ 62. 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności dydaktyczno –  
              wychowawczej Ośrodka.
2.      Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele/wychowawcy Ośrodka, rodzice, uczniowie/wychowankowie oraz firmy
     i stowarzyszenia wspomagające
3.      Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.
4.    Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań
     i potrzeb uczniów/wychowanków, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia  
     przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
5.       Szczegółowe zasady dotyczące organizacji wycieczek szkolnych określają odrębne  
        przepisy.
6.    W uzasadnionych przypadkach liczba uczniów/wychowanków przypadających na 
      jednego opiekuna może być niższa od określonej w przepisach.
7.       Udział niepełnoletnich uczniów/wychowanków niepełnosprawnych w wycieczkach
       (z wyjątkiem przedmiotowych, odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych lub zajęć
       w  Ośrodku) i imprezach pozaszkolnych wymaga zgody ich rodziców.
8.    Funkcje opiekunów powinni pełnić nauczyciele/wychowawcy Ośrodka znający  
      uczniów/wychowanków. W uzasadnionych przypadkach funkcję opiekuna mogą pełnić  
     rodzice, bądź inna osoba pełnoletnia. Każdemu z opiekunów przyporządkowuje się  
      konkretną grupę uczniów/wychowanków.
9.   Jeżeli wycieczka przedmiotowa ma odbyć się podczas planowanej lekcji danego  
     przedmiotu,  fakt ten należy zgłosić wicedyrektorowi szkoły, a następnie odnotować  
      przeprowadzenie wycieczki w zeszycie wyjść i dzienniku lekcyjnym.
10.  Co najmniej na tydzień przed planowanym rozpoczęciem wycieczki wielodniowej, jej kierownik powinien przedstawić dyrektorowi do zatwierdzenia:
                                   1)    2 egzemplarze wypełnionej karty wycieczki,
                                   2)    2 egzemplarze listy uczestników wraz z przyporządkowanymi opiekunom uczniami,
                                   3)    pisemne zgody rodziców na udział dzieci w wycieczce,
                                   4)    wstępny plan finansowy zawierający przewidywane wydatki i źródła ich pokrycia,
                                   5)    program wycieczki.
11.  Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniu zajęć szkolnych, mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez wicedyrektora.
12.   Szkoła organizuje imprezy kulturalno – rozrywkowe dla uczniów, przestrzegając
       w  szczególności następujących zasad:
1)     bez zgody dyrektora szkoły, w imprezach nie mogą uczestniczyć uczniowie innych szkół
2)     imprezy mogą się odbywać pod nadzorem wychowawców klas, nauczycieli oraz rodziców uczniów biorących w nich udział
§ 63.     Ośrodek może organizować turnusy rehabilitacyjne.
§ 64.  1 .Nauczyciel/wychowawca Ośrodka lub pracownik Ośrodka, który był świadkiem wypadku 
              lub dowiedział się o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę,
               w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości
              udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.
2.            Postępowanie w razie wypadków osób pozostających pod opieką Ośrodka regulują odrębne przepisy.
3.             O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
1)     dyrektora,
2)     rodziców poszkodowanego,
3)     społecznego inspektora pracy.
4.        O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora, organ prowadzący Ośrodek oraz organ nadzoru pedagogicznego.
5.        O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego.
6.        Zawiadomień, o których mowa w ust. 4 –5 dokonuje dyrektor bądź upoważniony przez niego pracownik Ośrodka.
7.        Dalsze postępowanie powypadkowe odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem
       i procedurą postępowania.
8.        Rejestr wypadków prowadzi samodzielny referent zatrudniony w Ośrodku.
       9.   Dyrektor omawia z pracownikami Ośrodka okoliczności i przyczyny wypadków oraz
            ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.
ROZDZIAŁ 9
PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW I UCZNIÓW
 
§ 65. 1. W Ośrodku przestrzegane są prawa wywodzące się z Konwencji o Prawach Dziecka.
         2. Uczeń ma prawo do informacji a w szczególności do:
     1) dostępności wiedzy o prawach i uprawnieniach oraz o procedurach dochodzenia
           swoich praw,
     2) zapoznania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów i kryteriami
            wymagań,
     3) zapoznania się z planem zamierzeń, zadań wychowawczych szkoły,
     4)  możliwości otrzymania w toku edukacji informacji z różnych źródeł,
     5) dostęp do informacji na temat życia szkolnego ( zajęcia pozalekcyjne, imprezy ),
     6) do jawnej, rzetelnej, umotywowanej oceny, zgodnie z WSO,
     7) do informacji w sprawach jego dotyczących i o podejmowanych decyzjach.
3. Uczeń ma prawo do nauki a w szczególności do:
    1) podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym,
   2) przedstawiania wychowawcy, pedagogowi i dyrekcji szkoły swoich problemów
      i  uzyskania pomocy w miarę możliwości szkoły.
          4. Uczeń ma prawo do swobody i wolności wypowiedzi, a w szczególności:
              1)  możliwości wypowiadania opinii na temat metod i programów nauczania,
              2)  możliwości wypowiadania opinii w sprawach ważnych w życiu szkoły, klasy
                   i samorządu,
              3)  przedstawiania stanowiska we własnej sprawie.
   5. Uczeń ma prawo do wolności myśli, sumienia, wyznania, a w szczególności:
            1) równego traktowania niezależnie od światopoglądu,
            2) wolności wyznania lub przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
      6. Uczeń ma prawo do godnego traktowania w każdej sytuacji, a w szczególności:
             1)   ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej,
              2)  ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem.
      7. Uczeń ma prawo do dochodzenia swoich praw, a w szczególności:
             1)  do odwołania się od decyzji nauczyciela, dyrektora i Rady Pedagogicznej według 
                  przyjętych w Ośrodku procedur.
§ 66. 1. Uprawnieniem uczniów i wychowanków jest w szczególności:
                                   1)    udział w wycieczkach i turnusach rehabilitacyjnych,
                                   2)    udział w zajęciach sportowych, kulturalnych itp.,
                                   3)    reprezentowanie Ośrodka,
                                   4)    reprezentowania uczniów w Samorządzie Ośrodka,
                                   5)    uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych.
2.    Katalog uprawnień może być rozszerzony przez wychowawców Ośrodka i nauczycieli 
     szkół.
§ 67. Tryb składania skargi w przypadku naruszania praw:
1.    Uczeń/wychowanek ma prawo do złożenia do dyrektora skargi w trybie ustnym lub pisemnym w terminie 14 dni od ujawnienia sprawy.
2.    Skargę ucznia lub wychowanka niepełnoletniego składają w jego imieniu rodzice lub pedagog, psycholog w przypadku braku reakcji ze strony rodziców.
3.    Skargę rozpatruje dyrektor w porozumieniu z wicedyrektorem szkoły , pedagogiem lub psychologiem, w terminie 14 dni od złożenia skargi.
4.    O sposobie rozstrzygnięcia sprawy i formie zadośćuczynienia dyrektor informuje strony
      w formie pisemnej lub ustnej.
5.    Informacja o sprawie i jej rozstrzygnięciu w przypadku naruszenia praw przez nauczyciela zostaje umieszczona w teczce osobowej nauczyciela.
6.    Informacje o sprawie i jej rozstrzygnięciu umieszcza się w dokumentacji ucznia lub wychowanka.
§ 68. Do obowiązków ucznia i wychowanka należy:
1.        Przestrzeganie postanowień zawartych w statucie Ośrodka.
2.        Dbanie o honor Ośrodka, godne jego reprezentowanie oraz poszanowanie tradycji.
3.        Systematyczne uczęszczanie na zajęcia i uczenie się, doskonalenie wiedzy, umiejętności
      i sprawności oraz uczestniczenie w imprezach i uroczystościach organizowanych
      w Ośrodku w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
4.        Usprawiedliwianie nieobecności w Ośrodku, natychmiast po ustaniu jej przyczyny.
5.        Zachowywanie się w każdej sytuacji w sposób godny, nie raniący godności innych.
6.        Dbanie o własne zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzeganie się wszelkich szkodliwych używek.
7.        Dbanie o schludny wygląd i higienę osobistą.
8.        Poszanowanie mienia Ośrodka, dbanie o czystość i porządek na jego terenie, uczestniczenie w pracach na rzecz Ośrodka.
9.        Przestrzeganie ustalonych regulaminów wewnętrznych.
10.    Ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie.
11.    Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dotyczących korzystania z urządzeń sanitarnych,
elektrycznych i innych.
12.    Dbanie o kulturę języka, przede wszystkim nie używanie wulgaryzmów.
§ 69. 1. Uczeń/wychowanek z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim zostaje  
            nagrodzony m.in. za:
1)     rzetelną naukę i pracę na rzecz innych,
2)     wzorową postawę,
3)     udział w konkursach, turniejach, olimpiadach i zawodach,
4)     wzorową frekwencję,
2.        Za wyżej wymienione osiągnięcia uczeń i wychowanek może być nagrodzony:
1) pochwałą nauczyciela ,wychowawcy klasy, pedagoga, psychologa,
2) pochwałą dyrekcji Ośrodka wobec społeczności uczniowskiej,
3) dyplomem wzorowego ucznia,
                   4) listem pochwalnym do rodziców,
5)     nagrodą rzeczową.
    3.  Uczeń, wychowanek może zostać ukarany za:
1)     brak szacunku wobec pracowników i rówieśników,
2)     inicjowanie konfliktów i bójek,
3)     posługiwanie się wulgarnym językiem,
4)     palenie papierosów na terenie Ośrodka,
5)     nieusprawiedliwione nieuczęszczanie ucznia do szkoły przez co najmniej
     3 miesiące,
6)     nieusprawiedliwioną nieobecność wychowanka przez co najmniej miesiąc
     w Ośrodku,
7)     naruszenie nietykalności cielesnej i godności osobistej innych osób,
8)     groźby karalne względem uczniów, wychowanków, pracowników pedagogicznych
      i niepedagogicznych oraz innych osób przebywających na terenie Ośrodka,
9)     zabór lub zniszczenie mienia Ośrodka lub osób,
10)  przebywanie na terenie Ośrodka w stanie nietrzeźwym i pod wpływem narkotyków  oraz posiadanie, przechowywanie, czy rozprowadzanie alkoholu lub narkotyków,
11)  świadome i nagminne naruszanie obowiązków ucznia i wychowanka określone
     w statucie.
          4.   Za wyżej wymienione przewinienia, wykroczenia i przestępstwa uczeń/wychowanek 
                może być ukarany:
1)     upomnieniem wychowawcy klasy lub grupy Ośrodka,
2)     naganą wicedyrektora Ośrodka i ograniczeniem przywilejów typu: udział w wycieczkach (za wyjątkiem przedmiotowych), dyskotekach, zawodach sportowych, konkursach, turniejach, itp. lub/i pracą porządkową na rzecz Ośrodka,
3)     naganą dyrektora i w sytuacjach koniecznych powiadomieniem policji, ograniczeniem przywilejów typu: udział w wycieczkach (za wyjątkiem przedmiotowych), dyskotekach, zawodach sportowych, konkursach, turniejach, itp. lub/i pracą porządkową na rzecz Ośrodka,
4)     wystąpieniem z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkoły wobec ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu,
5)     skreśleniem z listy wychowanków Ośrodka,
6)     skreśleniem z listy uczniów szkoły.
§ 70. Procedura udzielania kar uczniom/wychowankom z upośledzeniem umysłowym
         w  stopniu lekkim:
1.      Upomnienia  udziela wychowawca.   Informacje o zastosowanej karze wychowawca umieszcza wraz z uzasadnieniem w dokumentacji ucznia.
2.      Nagany  udziela wicedyrektor  Ośrodka (nie na forum), o fakcie zastosowania wobec ucznia kary informuje społeczność szkolną lub Ośrodka.  Informację o udzielonej karze wychowawca umieszcza wraz z uzasadnieniem w dokumentacji ucznia.
3.      Nagany udziela dyrektor (nie na forum), o fakcie zastosowania kary wobec ucznia informuje społeczność uczniowską. Informację o udzielonej karze wychowawca umieszcza wraz z uzasadnieniem w dokumentacji ucznia.
4.      Przeniesienie do innej szkoły – dyrektor Ośrodka może skierować wniosek
      o przeniesienie ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu do Kuratora Oświaty
       w następujących sytuacjach:
1)      nieusprawiedliwione nieuczęszczanie ucznia do szkoły przez co najmniej
      3 miesiące,
2)      intencjonalne i powtarzające się naruszenie  nietykalności  cielesnej i godności osobistej innych osób,
3)      groźby karalne względem uczniów, wychowanków, nauczycieli, wychowawców
     Ośrodka, pracowników niepedagogicznych oraz innych osób przebywających na
      terenie Ośrodka
4)                      zabór lub zniszczenie mienia Ośrodka lub osób
5)      powtarzające się przebywanie na terenie Ośrodka w stanie nietrzeźwym i pod wpływem narkotyków oraz posiadanie, przechowywanie, czy rozprowadzanie alkoholu lub narkotyków
5.      Skreślenia z listy wychowanków  dokonuje dyrektor, po zasięgnięciu opinii zespołu wychowawczego, po wyczerpaniu katalogu kar lub na skutek zaistnienia następujących okoliczności, których skutki są szczególnie szkodliwe społecznie może skreślić wychowanka z listy:
1)      nieusprawiedliwioną nieobecność wychowanka przez co najmniej miesiąc
    w Ośrodku,
2)      nieusprawiedliwione nieuczęszczanie ucznia do szkoły,
3)      skazanie ucznia prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo,
4)      intencjonalne i powtarzające się naruszenie nietykalności cielesnej i godności osobistej innych osób,
5)      groźby karalne względem uczniów, wychowanków, nauczycieli, wychowawców, pracowników niepedagogicznych oraz innych osób przebywających na terenie Ośrodka,
6)      zabór lub zniszczenie mienia Ośrodka lub osób,
7)      powtarzające się przebywanie na terenie Ośrodka w stanie nietrzeźwym i pod wpływem narkotyków oraz posiadanie, przechowywanie, czy rozprowadzanie alkoholu lub narkotyków,
8)      świadome i nagminne naruszanie obowiązków ucznia i wychowanka określone
      w statucie.
6.      Decyzję o skreśleniu ucznia   pozostającego poza obowiązkiem szkolnym lub pełnoletniego  podejmuje dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
      i Samorządu Ośrodka, po wyczerpaniu katalogu kar lub na skutek zaistnienia 
      okoliczności, których skutki są szczególnie szkodliwe społecznie:
1)     nieusprawiedliwione nieuczęszczanie ucznia do szkoły przez co najmniej 3 miesiące
2)     skazanie ucznia prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
3)     intencjonalne i powtarzające naruszanie nietykalności cielesnej i godności osobistej
4)     groźby karalne względem uczniów, wychowanków, nauczycieli, wychowawców, pracowników niepedagogicznych oraz innych osób przebywających na terenie Ośrodka
5)     zabór lub zniszczenie mienia Ośrodka lub osób
6)     powtarzające się przebywanie na terenie Ośrodka w stanie nietrzeźwym i pod wpływem narkotyków oraz posiadanie, przechowywanie, czy rozprowadzanie alkoholu lub narkotyków
7)     świadome i nagminne naruszanie obowiązków ucznia i wychowanka określone
     w statucie
7.      Uczeń Szkoły Zawodowej –młodociany pracownik , który ukończył 18 lat zostaje skreślony z listy uczniów   w przypadku rozwiązania z nim  przez  pracodawcę umowy o pracę, zgodnie z Kodeksem Pracy.
8.      Uczeń Szkoły Zawodowej –młodociany pracownik, który nie ukończył 18 lat zostaje skreślony z list uczniów  w przypadku rozwiązania z nim  przez  pracodawcę umowy
      o pracę, zgodnie z Kodeksem Pracy i który przez okres 21 dni nie podpisał 
      ( dostarczył do szkoły)  nowej umowy o pracę.
§ 71.  Podstawowe czynności przy podejmowaniu decyzji o skreśleniu ucznia:
1.      Sporządzenie notatki służbowej o incydencie, ewentualnie załączenie protokołu zeznań świadków i innych koniecznych dowodów.
2.      Sprawdzenie, czy dane wykroczenie lub przestępstwo zostało uwzględnione w statucie szkoły jako przypadek, który upoważnia do podjęcia decyzji o skreśleniu.
3.      Zebranie wszystkich dowodów w sprawie, w tym opinii i wyjaśnień stron (szczególnie ucznia i jego rodziców).
4.      Poinformowanie ucznia o jego prawie do wskazania rzeczników obrony
      (np. wychowawcy lub pedagoga szkolnego), którzy mają obowiązek przedstawić 
       rzetelnie nie tylko błędy w postępowaniu ucznia, ale także jego cechy pozytywne
       i okoliczności łagodzące.
5.      Przeprowadzenie dyskusji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, czy wykorzystane zostały wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia, czy nakładano wcześniej na ucznia mniejsze kary i czy przeprowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze oraz czy udzielono mu pomocy psychologiczno – pedagogicznej – zawarcie wniosków i uzgodnień w protokole Rady Pedagogicznej.
6.      Podjęcie uchwały dotyczącej skreślenia – zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej, poinformowanie ucznia lub jego rodziców (jeżeli uczeń nie jest pełnoletni) o prawie do wglądu w dokumentację sprawy i ustosunkowaniu się do dowodów.
7.      Podjęcie przez dyrektora decyzji o skreśleniu ucznia z listy – zgodnie z wymogami Kodeksu postępowania administracyjnego.
8.      Dostarczenie decyzji uczniowi lub jego rodzicom i poinformowanie ich o prawie do odwołania..
9.      Ośrodek ma obowiązek informowania rodziców ucznia/wychowanka o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze statutowej.
§ 72. 1.  W przypadku zaboru lub zniszczenia mienia Ośrodka lub osób, uczeń/wychowanek może
              być  zobowiązany do zadośćuczynienia krzywd, naprawienia szkody lub pokrycia kosztów 
                naprawy, a jeśli jest to niemożliwe do odkupienia mienia.
2.      O udzielenie uczniowi/wychowankowi nagrody lub kary mogą wnioskować, przedstawiając uzasadnienie, przedstawiciele wszystkich organów Ośrodka.
3.      Wniosek przedstawiciela organu Ośrodka w sprawie przyznania nagrody lub udzielenia kary składany jest do wychowawcy wraz z uzasadnieniem. Wychowawca zobowiązany jest do zaopiniowania wniosku, a w przypadku kar począwszy od nagany dyrektora - po uzyskaniu opinii prezydium Samorządu Uczniowskiego (za wyjątkiem skreślenia z listy wychowanków Ośrodka). Wniosek i opinia może być w formie ustnej lub pisemnej. Dalsze działanie wychowawcy jest zgodne z procedurą udzielania nagród i kar. 
4.      Kary nie mogą być stosowane na forum szerszym niż odział, w skład której wchodzi. uczeń. Informacja o ukaraniu ucznia/wychowanka może zostać przekazana społeczności Ośrodka.
5.      Wychowawca klasy, uwzględniając całokształt zachowań i postaw ucznia ustala mu adekwatną ocenę zachowania.
6.       Nie obowiązuje hierarchiczność przyznawania nagród, a jej rodzaj zależy od jakości zasług.
7.      Nie jest wymagana gradacja kar. Rodzaj zastosowanej kary uzależniony jest od wagi przewinienia ucznia.
§ 73.  Tryb odwołania się od kary
1.   Uczeń/wychowanek lub jego rodzice mają prawo odwołania się od kary w przypadku:  przeniesienia do innej szkoły, skreślenia z listy ucznia lub wychowanka do dyrektora Ośrodka, podając pisemne uzasadnienie w ciągu 3 dni od daty powiadomienia.
2.   Wniosek o odwołanie kary zostaje rozpatrzony w ciągu 14 dni. Do rozpatrzenia wniosku Dyrektor powołuje komisję w składzie:
1)    wicedyrektor,
2)    pedagog,
3)    wychowawca klasy lub/i grupy,
4)    dyrektor jako przewodniczący.
3.      W posiedzeniu komisji mogą brać udział, na życzenie, rodzice ucznia/wychowanka.
4.      Decyzja zespołu jest ostateczna.
§ 74. 1. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym może być 
              nagrodzony m.in. za:
1)     rzetelną naukę i pracę na rzecz innych,
2)     wzorową postawę,
3)     udział w konkursach, turniejach, olimpiadach i zawodach,
4)     wzorową frekwencję.
2.      Za wyżej wymienione osiągnięcia uczeń/wychowanek może być nagrodzony:
1)     pochwałą wychowawcy klasy lub grupy, lub nagrodą rzeczową,
2)    pochwałą wicedyrektora  Ośrodka wraz
z wręczeniem uczniowi dyplomu,
3)    pochwałą dyrektora wraz z wręczeniem uczniowi dyplomu,
4)    listem gratulacyjnym do rodziców oraz w miarę możliwości nagrodą rzeczową lub wyjazdem na wycieczkę lub inną formą wyjazdową.
§ 75.  Procedura przyznawania nagród:
1.Pochwałę udziela  wychowawca na forum oddziału lub grupy,
w uzasadnionych przypadkach na innym forum. Informację o przyznanej nagrodzie wraz
      z uzasadnieniem umieszcza wychowawca w dokumentacji nagrodzonego ucznia, 
      wychowanka.
2.  Na umotywowany wniosek wychowawcy pochwałę udziela dyrektor lub wicedyrektor na forum Ośrodka. Informację o przyznanej nagrodzie wraz z uzasadnieniem umieszcza wychowawca w dokumentacji nagrodzonego ucznia, wychowanka.
3.  Na umotywowany wniosek wychowawcy, pozytywnie zaopiniowany przez wicedyrektora , dyrektor udziela pochwały i wręcza wyróżnionemu dyplom  na forum Ośrodka lub szkoły. Informację o przyznanej nagrodzie wraz z uzasadnieniem umieszcza wychowawca
      w dokumentacji nagrodzonego ucznia, wychowanka.
4.       Na umotywowany wniosek wychowawcy, pozytywnie zaopiniowany przez
       wicedyrektora, rodzice otrzymują list gratulacyjnym , a uczeń  w miarę możliwości
      placówki, nagrodę rzeczową z rąk dyrektor na forum Ośrodka lub szkoły. Informację
      o przyznanej nagrodzie wraz z uzasadnieniem umieszcza wychowawca w  dokumentacji
       nagrodzonego ucznia.
§ 76.  1. Uczeń zostaje ukarany za następujące przewinienia i wykroczenia:
1)       nieusprawiedliwione nieuczęszczanie ucznia do szkoły, przez co najmniej 3 miesiące,
2)       świadomy brak szacunku wobec pracowników i rówieśników,
3)        świadome inicjowanie konfliktów i bójek,
4)        posługiwanie się wulgarnym językiem,
5)        palenie papierosów na terenie Ośrodka.
       2.  Uczeń może być ukarany:
1)   upomnieniem wychowawcy w obecności uczniów jego oddziału,
2)   upomnieniem wychowawcy w obecności rodziców,
3)       upomnieniem wicedyrektora w obecności wychowawcy,
4)      naganą dyrektora Ośrodka udzieloną wobec:
a.                 nauczyciela/wychowawcy Ośrodka,
b.                 rodziców ucznia/wychowanka,
c.                 jego oddziału,
d.                 wicedyrektora.
  3.   Ośrodek ma obowiązek informowania rodziców ucznia/wychowanka o przyznanej mu
           nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze statutowej.
  4. Kary nie mogą być stosowane na forum szerszym niż  odział, w skład której wchodzi
           uczeń.
5.      Informacje o zastosowanej karze wychowawca umieszcza wraz z uzasadnieniem
           w dokumentacji ucznia.
6.      O udzielenie uczniowi/wychowankowi nagrody lub kary mogą wnioskować, 
            przedstawiając uzasadnienie, przedstawiciele wszystkich organów Ośrodka.
7.      Wniosek przedstawiciela organu Ośrodka w sprawie przyznania nagrody lub udzielenia 
          kary składany jest do wychowawcy wraz z uzasadnieniem. Wychowawca zobowiązany
          jest do zaopiniowania wniosku, a w przypadku kar począwszy od nagany dyrektora - po
          uzyskaniu opinii prezydium Samorządu Uczniowskiego (za wyjątkiem skreślenia z listy
         wychowanków Ośrodka). Wniosek i opinia może być w formie ustnej lub pisemnej.
         Dalsze działanie wychowawcy jest zgodne z procedurą udzielania nagród i kar. 
8.      Wychowawca oddziału, uwzględniając całokształt zachowań i postaw ucznia ustala mu
           adekwatną ocenę zachowania.
9.      Nie obowiązuje hierarchiczność przyznawania nagród, a jej rodzaj zależy od jakości
           zasług.
10.  Nie jest wymagana gradacja kar. Rodzaj zastosowanej kary uzależniony jest od wagi
           przewinienia ucznia.
11.  Uczeń/wychowanek lub jego rodzice mają prawo odwołania się, począwszy od nagany 
           dyrektora do  dyrektora Ośrodka,  podając pisemne uzasadnienie w ciągu 3 dni od daty 
           powiadomienia.
12.  Wniosek o odwołanie kary zostaje rozpatrzony w ciągu 14 dni. Do rozpatrzenia wniosku
            Dyrektor powołuje komisję w składzie:
1)     wicedyrektor,
2)     pedagog,
3)     wychowawca klasy lub/i grupy,
4)     dyrektor jako przewodniczący.
13.  W posiedzeniu komisji mogą brać udział, na życzenie,  rodzice ucznia/wychowanka.
14.  Decyzja dyrektora jest ostateczna.
 
ROZDZIAŁ 10
DOKUMENTACJA
 
§ 77. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 78.    Ośrodek prowadzi dokumentację losów absolwentów.
§ 79.    1. Ośrodek prowadzi zeszyt informacji o drastycznych zachowaniach uczniów na  
     terenie szkoły i Ośrodka.
§ 80. Ośrodek  prowadzi następującą dokumentację dodatkową:
1.            Arkusz obserwacji wychowanka.
2.          Indywidualne programy pracy rewalidacyjno-wychowawczej z dzieckiem upośledzonym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
3.          Zeszyt raportów nocnych.
4.          Zeszyt stanu wychowanków.
5.          Zeszyt ucieczek wychowanków.
6.          Zeszyt samodzielnych wyjść wychowanków.
7.          Zeszyt podziału grupy.
8.          Zeszyt wyjść klasy z nauczycielem.
9.          Wykaz organizowanych imprez sportowych.
10.      Zeszyt pozytywnych i negatywnych uwag o uczniu.
§ 81 . Dokumentacja dotycząca Ośrodka może być udostępniana:
1.      Przedstawicielom organu prowadzącego lub nadzorującego.
2.      Rodzicom  ucznia/wychowanka.
3.      Pracownikom naukowym i studentom- za zgodą dyrektora Ośrodka- w zakresie  
         dotyczącym prowadzonych badań.
§ 82.  Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 
 
  ROZDZIAŁ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
§ 83 . Ośrodek posługuje się własnymi pieczęciami.
§ 84. W korespondencji z organami administracji rządowej i samorządowej, przy
        wystawianiu zaświadczeń dla uczniów i ich rodziców, a ponadto w dokumentacji 
        pracowniczej, należy posługiwać się pełną nazwą Ośrodka, która brzmi następująco: 
        Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.
§ 85. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom 
         społeczności szkolnej, jest on dostępny w bibliotece  Ośrodka.
§ 86. Organem właściwym do uchwalania zmian w statucie Ośrodka jest Rada Pedagogiczna.
 


Wytworzył: Renata Pokora (12 lutego 2007)
Opublikował: Renata Pokora (12 lutego 2007, 12:59:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 9601

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij