string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 86/2020Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 26 lutego 2020w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania „Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego w 2020 r.”Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511)1), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688)2) oraz Uchwały nr VIII/61/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020”

Uchwała nr 86/2020
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 26 lutego 2020


w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania „Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego w 2020 r.”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511)1), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688)2) oraz Uchwały nr VIII/61/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020”


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania „Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego w 2020.”

§ 2. Ogłoszenie konkursowe stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wzór oferty realizacji zadania oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania, o którym mowa w § 1, określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz.2057).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Chełmnie.

§ 5. 1. Zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowej.
2.W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty biorące udział w konkursie.
3.Pisemne zgłoszenia, zawierające wymienione dane: nazwa organizacji lub podmiotu, imię i nazwisko wskazanej osoby z telefonem i/lub adresem email, wskazanie nazwy konkursu, podpis/pieczęć osoby/osób uprawnionych do reprezentowania organizacji lub podmiotu, zgoda osoby wskazanej na udział w pracach komisji, należy składać w Starostwie Powiatowym w Chełmnie do dnia 23.03.2020r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zdzisław Gamański

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1571 i 1815.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1570 i 2020.


Ogłoszenie konkursowe wraz z regulaminem (22kB) word
Karta oceny zadania publicznego (17kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Dorota Podlasińska
Opublikował: Dariusz Banach (27 lutego 2020, 17:52:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 345