string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego" string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego"

Uchwała nr II/26/2018Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 20 grudnia 2018w sprawie budżetu na 2019 rokNa podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r.,poz.995)1 oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237,242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)2 oraz uchwały Nr XXIX/249/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Rada Powiatu uchwala co następuje:

Uchwała nr II/26/2018
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 20 grudnia 2018


w sprawie budżetu na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r.,poz.995)1 oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237,242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)2 oraz uchwały Nr XXIX/249/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 67 607 812 zł, z
tego:
1) dochody bieżące w kwocie 62 672 652 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 4 935 160 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości66 842 382 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 56 348 725 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 10 493 657 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Nadwyżka w kwocie 765.430,00 zł, którą zostaną sfinansowane spłaty rat kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 656 006,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.421.436 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się:1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z
załącznikiem nr 6,
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
zgodnie z załącznikiem nr 4,
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z
załącznikiem nr 7.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz.1000, poz. 1349,
poz.1432.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz.1000,
poz.1366, poz.1669. poz.1693, poz.2245.
2
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 917.259 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5.390.438 zł,
3) dotacje podmiotowe 1.266.534 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9 i nr 10.
§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych:
1) przychody 456.199 zł,
2) wydatki 456.199 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 8. Powiat w roku 2019 nie planuje zawierania umów o partnerstwie publicznoprywatnym.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie1.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu JST w kwocie 1.000.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Chełmnie do:1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
2) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie
wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie
wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz
wydatków majątkowych,
3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
4) Udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 300.000 zł.
§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy
1) ogólna w wysokości – 550.000 zł, z tego:
a) wydatki bieżące – 250.000 zł,
b) wydatki inwestycyjne – 300.000 zł.
2) celową w wysokości – 2.400.000 zł, z przeznaczeniem na :
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie –
120.000 zł,
b) wydatki na oświatę, pomoc społeczną i rodzinę, odprawy emerytalne
pracowników w kwocie 2.280.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Chełmnie.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku podlega publikacji w Dzienniku Urzędowych Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy
ogłoszeń Starostwa Powiatowego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Janusz Błażejewicz


Załącznik nr 1 (74kB) pdf
Załącznik nr 1a (72kB) pdf
Załącznik nr 2 (182kB) pdf
Załącznik nr 2a (234kB) pdf
Załącznik nr 3 (26kB) pdf
Załącznik nr 3a (26kB) pdf
Załącznik nr 4 (35kB) pdf
Załącznik nr 5 (23kB) pdf
Załącznik nr 6 (24kB) pdf
Załącznik nr 7 (28kB) pdf
Załącznik nr 8 (37kB) pdf
Załącznik nr 9 (31kB) pdf
Załącznik nr 10 (20kB) pdf
Załącznik nr 11 (28kB) pdf

metryczka


Opublikował: Alicja Arendt-Pera (7 stycznia 2019, 08:12:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2252