string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego" string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego"

Uchwała nr XXIII/198/2017Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 21 grudnia 2017w sprawie budżetu na 2018 rokNa podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r.,poz.1868 j.t.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237,242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 j.t.) oraz uchwały Nr XXIX/249/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Rada Powiatu uchwala co następuje:

Uchwała nr XXIII/198/2017
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 21 grudnia 2017


w sprawie budżetu na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r.,poz.1868 j.t.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237,242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 j.t.) oraz uchwały Nr XXIX/249/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 61.244.064 zł, z
tego:
- dochody bieżące w kwocie 56.382.976 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.861.088 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 63.822.795 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 52.191.209 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11.631.586 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.578.731 zł, zostanie sfinansowany wolnymi środkami w
kwocie 2.578.731 zł.
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.440.562,21 zł i łączną kwotę
planowanych rozchodów 1.861.831,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5. Ustala się:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z
załącznikiem nr 4,
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z
załącznikiem nr 7.
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.483.243 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5.146.741 zł,
3) dotacje podmiotowe 1.174.534zł,zgodnie z załącznikiem nr 9 i nr 10.
2
§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek
budżetowych:
1) przychody 459.059 zł,
2) wydatki 459.059zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 8. Powiat w roku 2018 nie planuje zawierania umów o partnerstwie publiczno- prywatnym.
§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie
1.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
JST w kwocie 1.000.000 zł.
§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Chełmnie do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
2) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków
między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących,
w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,
3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
4) Udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 300.000 zł.
§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy
1) ogólna w wysokości – 550.000 zł, z tego:
a) wydatki bieżące – 200.000 zł,
b) wydatki inwestycyjne – 350.000 zł.
2) celową w wysokości – 1.130.000 zł, z przeznaczeniem na :
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 102.000
zł,
b) wydatki na oświatę, pomoc społeczną i rodzinę, odprawy emerytalne pracowników
w kwocie 1.028.000 zł.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Chełmnie.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku podlega publikacji w
Dzienniku Urzędowych Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Jabłoński Marek

Załącznik nr 1 (71kB) pdf
załącznik nr 1a (70kB) pdf
Załącznik nr 2 (963kB) pdf
Załącznik nr 2a (201kB) pdf
Załącznik nr 3 (22kB) pdf
Załącznik nr 3a (20kB) pdf
Załącznik nr 4 (34kB) pdf
Załącznik nr 5 (23kB) pdf
Załącznik nr 6 (24kB) pdf
Załącznik nr 7 (29kB) pdf
Załącznik nr 8 (37kB) pdf
Załącznik nr 9 (29kB) pdf
Załącznik nr 10 (20kB) pdf
Załącznik nr 11 (28kB) pdf

metryczka


Opublikował: Alicja Arendt-Pera (28 grudnia 2017, 13:38:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1335