Uchwała nr XXII/190/ 2017Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 29 listopada 2017w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdówNa podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ) oraz art. 130a ust. 6 w związku z ust. 1, 2, 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz.1260 )

Uchwała nr XXII/190/ 2017
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 29 listopada 2017


w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ) oraz art. 130a ust. 6 w związku z ust. 1, 2, 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz.1260 )Rada Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje :
 
 
§ 1
 
Uchwała określa opłaty za usuwanie i przechowywanie usuniętych z drogi pojazdów
w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz koszty w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, o których mowa w art. 130a ust. 2a w/w ustawy.
 
§ 2 
 
Opłaty za usuwanie pojazdów ustala się w następującej wysokości (w zł brutto):
1.      Dla rowerów lub motorowerów na terenie całego powiatu – 113 zł,
2.      Dla motocykli na terenie całego powiatu – 223 zł,
3.      Dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 t –  486  zł
4.      Dla pojazdów o dmc. od 3,5 t do 7,5 t na terenie całego powiatu – 606 zł,
5.      Dla pojazdów o dmc. od 7,5 t do 16 t na terenie całego powiatu – 857 zł,
6.      Dla pojazdów o dmc. powyżej 16 t – 1263 zł,
7.      Dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne – 1537 zł.
 
§ 3
 
Opłaty za przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym ustala się w następującej wysokości (w zł brutto):
1.      Rower lub motorower – 20 zł/za dobę,
2.      Motocykl – 27 zł/za dobę,
3.      Pojazdy o dmc. do 3,5 t – 40 zł/za dobę,
4.      Pojazdy o dmc. od 3,5 t do 7,5 t – 52 zł/za dobę,
5.      Pojazdy o dmc. od 7,5 t do 16 t – 75 zł/za dobę,
6.      Pojazdy o dmc. powyżej 16 t – 136 zł/za dobę,
7.      Pojazdy przewożące materiały niebezpieczne – 200 zł.
 
 
 
 
 
§ 4
 
Ustala się koszty, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym
w wysokości 30 % opłaty określonej w § 2  niniejszej uchwały z uwzględnieniem rodzaju pojazdu, w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia ustały przyczyny jego usunięcia.
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Chełmnie.
 
§ 6
 
Traci moc uchwała Nr XIV/122/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego, z dnia 22 listopada  2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2016 rok, poz. 4179)
 
 
§ 7
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.
 
 
 
                                                                               Przewodniczący Rady Powiatu
 
                                                                                       Marek Jabłoński
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Alicja Arendt-Pera (30 listopada 2017, 10:30:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 408