string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego" string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego"

Uchwała nr XV/131/2016Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 20 grudnia 2016w sprawie budżetu na 2017 rokNa podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r.,poz.814 j.t.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237,242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz uchwały Nr XXIX/249/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Rada Powiatu uchwala co następuje:

Uchwała nr XV/131/2016
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 20 grudnia 2016


w sprawie budżetu na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r.,poz.814 j.t.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237,242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz uchwały Nr XXIX/249/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 53.591.179
zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 51.874.804 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.716.375 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 56.941.633 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 48.567.168 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.374.465 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.350.454 zł, zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 3.350.454 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.214.640 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.864.186 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4,
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.947.968 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4.681.042 zł,
3) dotacje podmiotowe 1.151.534 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 i nr 10.

§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
1) przychody 506.299 zł,
2) wydatki 506.299 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Powiat w roku 2017 nie planuje zawierania umów o partnerstwie publicznoprywatnym.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 1.000.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Chełmnie do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
2) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,
3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
4) Udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 300.000 zł.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy
1) ogólna w wysokości – 300.000 zł, z tego:
a) wydatki bieżące – 200.000 zł,
b) wydatki inwestycyjne – 100.00 zł.
2) celową w wysokości – 530.000 zł, z przeznaczeniem na :
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie –100.000 zł,
b) oświatę, pomoc społeczną i rodzinę, odprawy emerytalne w kwocie 430.000zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Chełmnie.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku podlega publikacji w Dzienniku Urzędowych Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Jabłoński Marekmetryczka


Opublikował: Alicja Arendt-Pera (21 grudnia 2016, 13:07:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1758