string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego" string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego"

Uchwała nr IX/78/2015Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 29 grudnia 2015w sprawie budżetu na 2016 rok.Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.,poz.1445 j.t.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237,242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIX/249/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Rada Powiatu uchwala co następuje:

Uchwała nr IX/78/2015
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 29 grudnia 2015


w sprawie budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.,poz.1445 j.t.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237,242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIX/249/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1.
Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 51.980.550 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 50.700.550 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.280.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.
1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 52.839.683 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 47.608.723 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.230.960 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.
Deficyt budżetu w kwocie 859.133 zł, zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 859.133 zł.

§ 4.
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.718.603 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.859.470 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.
Ustala się:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4,
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.622.992 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4.455.669zł,
3) dotacje podmiotowe 929.630 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9 i nr 10.

§ 7.
Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
1) przychody 429.398 zł,
2) wydatki 429.398 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.
Powiat w roku 2016 nie planuje zawierania umów o partnerstwie publicznoprywatnym.

§ 9.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 1.000.000 zł.

§ 10.
Upoważnia się Zarząd Powiatu w Chełmnie do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
2) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,
3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
4) Udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 300.000 zł.

§ 11.
W budżecie tworzy się rezerwy
1) ogólna w wysokości – 300.000 zł, z tego:
a) wydatki bieżące – 200.000 zł,
b) wydatki inwestycyjne – 100.000 zł.
2) celową w wysokości – 530.000 zł, z przeznaczeniem na :
a) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie – 100.000 zł,
b) oświatę, pomoc społeczną, odprawy emerytalne w kwocie 430.000 zł.

§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Chełmnie.

§ 13.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku podlega publikacji w Dzienniku Urzędowych Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Chełmińskiego

Jabłoński Marek


1. Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1117 , poz. 1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz. 1854.


Załącznik nr 1 (65kB) pdf
Załącznik nr 1a (65kB) pdf
Załącznik nr 2 (168kB) pdf
Załącznik nr 2a (238kB) pdf
Załącznik nr 3 (27kB) pdf
Załącznik nr 3a (25kB) pdf
Załącznik nr 4 (35kB) pdf
Załącznik nr 5 (23kB) pdf
Załącznik nr 6 (24kB) pdf
Załącznik nr 7 (29kB) pdf
Załącznik nr 8 (37kB) pdf
Załącznik nr 9 (28kB) pdf
Załącznik nr 10 (13kB) pdf


metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (12 stycznia 2016, 14:18:30)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (12 stycznia 2016, 18:14:45)
Zmieniono: poprawka w tekście

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1610