Uchwała nr IX/79/2015Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 29 grudnia 2015w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016 -2024Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art. 230 ust.6 i7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz.1.445 j.t.).

Uchwała nr IX/79/2015
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 29 grudnia 2015


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016 -2024

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art. 230 ust.6 i7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz.1.445 j.t.).


Rada Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań Powiatu Chełmińskiego na lata 2016 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania
zobowiązań , określonych w § 4 pkt. 1 i 2.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 6. Traci moc uchwała Rady Powiatu Chełmińskiego Nr II/28/2014 z dnia 22.12.2014
r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata
2015 -2024.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku
Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Jabłoński


metryczka


Opublikował: Alicja Arendt-Pera (6 stycznia 2016, 19:39:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 672