string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego" string(27) "Rady Powiatu Chełmńskiego"

Uchwała nr II/27/2014Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 22 grudnia 2014w sprawie budżetu na 2015 rok.Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.,poz.595 j.t.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237,242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIX/249/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej, Rada Powiatu uchwala co następuje:

Uchwała nr II/27/2014
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22 grudnia 2014


w sprawie budżetu na 2015 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.,poz.595 j.t.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237,242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIX/249/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej, Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budŜetu na 2015 rok w wysokości 50.764.063 zł, z tego:
- dochody bieŜące w kwocie 49.795.154 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 968.909 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budŜetu na 2015 rok w wysokości
53.799.881 zł, z tego:
- wydatki bieŜące w kwocie 48.212.156 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.587.725 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Deficyt budŜetu w kwocie 3.035.818 zł, zostanie sfinansowany wolnymi środkami w
kwocie 3.035.818 zł.
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.595.288 zł i łączną kwotę
planowanych rozchodów 1.559.470 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5. Ustala się:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z
załącznikiem nr 6a,
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z
załącznikiem nr 7.
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŜetu jst:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.614.499 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.186.646 zł,
3) dotacje podmiotowe 665.630 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9 i nr 10.

§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek
budŜetowych:
1) przychody 446.390 zł,
2) wydatki 446.390 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 8. Powiat w roku 2015 nie planuje zawierania umów o partnerstwie publicznoprywatnym.
§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek w kwocie
1.500.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budŜetu JST w kwocie 1.500.000 zł.
§ 10. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu w Chełmnie do:
1) zaciągania kredytów i poŜyczek na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budŜetu do wysokości 1.500.000 zł;
2) Dokonywania zmian w budŜecie polegających na przeniesieniach w planie
wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków
bieŜących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków
majątkowych,
3) Lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 11. W budŜecie tworzy się rezerwy
1) ogólna w wysokości – 200.000 zł, z tego wydatki bieŜące – 200.000 zł,
2) celową w wysokości – 830.000 zł,z przeznaczeniem na :
a) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie – 100.000 zł,
b) oświatę, pomoc społeczną, odprawy emerytalne w kwocie 730.000 zł.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Chełmnie.
§ 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2015 roku podlega publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Jabłoński

Załączni nr 1 (45kB) pdf
Załączni nr 1a (67kB) pdf
Załącznik nr 2 (57kB) pdf
Załącznik nr 2a (253kB) pdf
Załącznik nr 3 (29kB) pdf
Załącznik nr 3a (26kB) pdf
Załącznik nr 4 (33kB) pdf
Załącznik nr 5 (23kB) pdf
Załącznik nr 6 (29kB) pdf
Załącznik nr 6a (33kB) pdf
Załącznik nr 7 (29kB) pdf
Załącznik nr 8 (37kB) pdf
Załącznik nr 9 (25kB) pdf
Załącznik nr 10 (12kB) pdf

metryczka


Opublikował: Alicja Arendt-Pera (30 grudnia 2014, 13:21:20)

Ostatnia zmiana: Alicja Arendt-Pera (30 grudnia 2014, 13:36:42)
Zmieniono: dodano zał nr 10

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2483