NULL string(0) ""

Uchwała nr XXII/228/2013Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 18 grudnia 2013w sprawie budżetu na 2014 rok.Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.,poz.595 j.t.)1, oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237,242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)2 oraz uchwały Nr XXIX/249/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

Uchwała nr XXII/228/2013
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 18 grudnia 2013


w sprawie budżetu na 2014 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.,poz.595 j.t.)1, oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237,242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)2 oraz uchwały Nr XXIX/249/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,


Rada Powiatu
uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 49.332.047 zł,           z tego:
- dochody bieżące w kwocie 48.224.291 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.107.756 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budŜetu na 2014 rok w wysokości 48.164.297 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 45.986.017zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.178.280 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.167.750 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 0,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.167.750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6a,
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1756.355 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.187.000 zł,
3) dotacje podmiotowe 383.630 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9 i nr 10.

§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
1) przychody 469.057 zł,
2) wydatki 469.057 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Powiat w roku 2014 nie planuje zawierania umów o partnerstwie publicznoprywatnym.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.500.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 1.500.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Chełmnie do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł;
2) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń  i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,
3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy
1) ogólna w wysokości – 300.000 zł, z tego:
a) wydatki bieżące – 200.000 zł,
b) wydatki inwestycyjne – 100.000 zł
2) celową w wysokości – 300.000 zł,z przeznaczeniem na :
a) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie – 100.000 zł,
b) oświatę, pomoc społeczną, odprawy emerytalne w kwocie 200.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Chełmnie.

§ 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2014 roku podlega publikacji w Dzienniku Urzędowych Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Zbigniew Orzechowski

Za zgodność pod względem
formalno- prawnym

objaśnienia (186kB) pdf
załącznik nr 1 (68kB) pdf
załącznik nr 1a (67kB) pdf
załącznik nr 2 (50kB) pdf
załącznik nr 2a (252kB) pdf
załącznik nr 3 (28kB) pdf
załącznik nr 3a (26kB) pdf
załącznik nr 4 (44kB) pdf
załącznik nr 5 (23kB) pdf
załącznik nr 6 (23kB) pdf
załącznik nr 6a (34kB) pdf
załącznik nr 7 (28kB) pdf
załącznik nr 8 (37kB) pdf
załącznik nr 9 (28kB) pdf

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz.645,
2 Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (30 grudnia 2013, 12:08:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3613