NULL string(0) ""

Uchwała nr XV/169/2012Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 19 grudnia 2012w sprawie budżetu na 2013 rokNa podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)1, oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237,242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)2 oraz uchwały Nr XXIX/249/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Rada Powiatu uchwala co następuje:

Uchwała nr XV/169/2012
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19 grudnia 2012


w sprawie budżetu na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)1, oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237,242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)2 oraz uchwały Nr XXIX/249/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 49.484.652 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 48.478.421 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.006.231 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 53.400.421 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 46.601.433 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6.798.988 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.915.769 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów w kwocie 3.915.769 zł .
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.160.519 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.244.750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5. Ustala się:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,
1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6a,
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.877.454 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.127.008 zł,
3) dotacje podmiotowe 360.630 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9, 9a.
§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
1) przychody 487.698 zł,
1) wydatki 487.698 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 8. Powiat w roku 2013 nie planuje zawierania umów o partnerstwie publicznoprywatnym.
§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.000.000 zł, w tym na :
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 2.000.000 zł,
1) finansowanie planowanego deficytu budżetu JST w kwocie 3.915.769 zł,
1) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.084.231 zł.
§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Chełmnie do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł;
a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.915.769 zł,
a) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.084.231 zł.
1) Dokonywania zmian w budŜecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,
1) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy
1) ogólna w wysokości – 300.000 zł, z tego:
a) wydatki bieżące – 200.000 zł,
b) wydatki inwestycyjne – 100.000 zł
1) celową w wysokości – 400.000 zł,z przeznaczeniem na :
a) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie – 100.000 zł,
b) oświatę, pomoc społeczną, odprawy emerytalne w kwocie 300.000 zł.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Chełmnie.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku podlega publikacji w Dzienniku Urzędowych Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

                                                                                             Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                                      Zbigniew Orzechowski

1.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. .Nr 102, poz. 1055, z 2007 r., Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz.753, 157 poz.1241, z 2010 Nr 28 poz.142 i poz.146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz.230, z 2011 Nr 21 poz.113, Nr 217 poz.1281, Nr 149 poz. 887)
2.Zmiany teksu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz.620, Nr 238 poz. 1578, nr 257 poz. 1726 z 2011 nr 201 poz.1183, Nr 185 poz.1092, Nr 234 poz.1386, Nr 291 poz.1707, Nr 240 poz.1429

Objaśnienia (56kB) word

Załącznik nr 1 (66kB) pdf

Załącznik nr 1a (67kB) pdf

Załącznik nr 2 (49kB) pdf

Załącznik nr 2a (250kB) pdf

Załącznik nr 3 (28kB) pdf

Załącznik nr 3a (25kB) pdf

Załącznik nr 4 (30kB) pdf

Załącznik nr 5 (23kB) pdf

Załącznik nr 6 (23kB) pdf

Załącznik nr 6a (33kB) pdf

Załącznik nr 7 (29kB) pdf

Załącznik nr 8 (37kB) pdf

Załącznik nr 9 (27kB) pdf

Załącznik nr 9 a (12kB) pdf

metryczka


Opublikował: Alicja Arendt-Pera (24 grudnia 2012, 08:38:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4234