NULL string(0) ""

Uchwała nr II/28/10Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 28 grudnia 2010w sprawie budżetu na 2011 rok.Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt. 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. .Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz.753 z 2010 nr 28 poz.142 i poz.146, nr 106 poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz.620)

Uchwała nr II/28/10
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28 grudnia 2010


w sprawie budżetu na 2011 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt. 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. .Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz.753 z 2010 nr 28 poz.142 i poz.146, nr 106 poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz.620)


Rada uchwala
co następuje:
§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 52.089.877 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 44.815.570 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7.274.307 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 59.371.307 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 42.537.893 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 16.833.414 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.281.430 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytóż i pożyczek w kwocie 7.281.430 zł
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 8.073.501 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 792.071 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5. Ustala się:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
zgodnie z załącznikiem nr 6a,
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.308.697 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.246.459 zł,
3) dotacje podmiotowe 620.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
1) przychody 393.025 zł,
2) wydatki 393.025 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 8. Powiat w roku 2011 nie planuje zawierania umów o partnerstwie publicznoprywatnym.
§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w
kwocie 9.460.156 zł, w tym na :
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
JST w kwocie 2.000.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu JST w kwocie 7.281.430 zł,
3) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 178.726 zł.
§ 10. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Chełmnie w roku budŜetowym 2011 w wysokości 1.000.000 zł.
§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Chełmnie do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł;
b) sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu do wysokości 7.281.430 zł,
c) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 178.726 zł.
2) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieŜących, w tym w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy
1) ogólna w wysokości – 293.000 zł,
2) celową w wysokości - 560.000 zł,
z przeznaczeniem na :
a) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie – 80.000 zł,
b) oświatę, pomoc społeczną w zakresie wydatków bieżących w kwocie -380.000 zł
c) wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych – 100.000 zł.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Chełmnie.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku podlega publikacji w Dzienniku Urzędowych Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Zbigniew Orzechowski

Objaśnienia (142kB) pdf

Załącznik nr 1 (43kB) pdf

Załącznik nr 1a (66kB) pdf

Załącznik nr 2 (52kB) pdf

Załącznik nr 2a (252kB) pdf

Załącznik nr 3 (31kB) pdf

Załącznik nr 4 (31kB) pdf

Załącznik nr 5 (23kB) pdf

Załącznik nr 6 (24kB) pdf

Załącznik nr 7 (30kB) pdf

Załącznik nr 8 (37kB) pdf

Załącznik nr 9 (27kB) pdf

metryczka


Opublikował: Alicja Arendt-Pera (29 grudnia 2010, 14:17:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4632