NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/222/09Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2009w sprawie budżetu na 2010 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. .Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753 ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166,166a, 184 ust. 1 pkt. 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1241 )

Uchwała nr XXVI/222/09
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie budżetu na 2010 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. .Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753 ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166,166a, 184 ust. 1 pkt. 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1241 )Rada uchwala co następuje:
 
§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 54.008.597 zł, z tego:
 
- dochody bieżące w kwocie 43.169.368 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10.839.229 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
 
§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 56.263.050 zł, z tego:
 
- wydatki bieżące w kwocie  39.143.115  zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 17.119.935 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 
 
    2. Określa się:
 
1.     Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie  z załącznikiem   nr  3a.
2.     Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 12.884.452 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.254.453 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 500.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie  1.754.453 zł.
 
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.094.633 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 840.180 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.
 
§ 5. Ustala się:
1)    dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,
2)    dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6a,
3)    dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
       1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 854.190 zł,
       2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.355.167 zł,
       3)  dotacje podmiotowe 370.000 zł,
     zgodnie z załącznikiem nr 9.
 
§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:
 
1)    przychody 171.550 zł,
2)    wydatki 161.550 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8a.
 
§ 8. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:
 
1)    przychody 427.101 zł,
2)    wydatki  435.814 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8b.
 
§ 9. Określa się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej :
 
1)    przychody w wysokości 70.000 zł,
2)    wydatki w wysokości 111.900 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10.
 
§ 10. Określa się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego:
 
3)    przychody w wysokości 195.350 zł,
4)    wydatki w wysokości 645.765 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 11.
 
§ 11. Powiat w roku 2010 nie planuje zawierania umów o partnerstwie publiczno- prywatnym.
 
§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000 zł, w tym na :
 
1)    pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 2.000.000 zł,
2)    finansowanie planowanego deficytu budżetu JST w kwocie 500.000 zł.
 
§ 13. Ustala się kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Chełmnie w roku budżetowym 2010 w wysokości 1.000.000 zł.
 
§ 14. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w Chełmnie do wysokości 30.000 zł.
 
§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Chełmnie do zaciągania zobowiązań:
1)    na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3,
2)    na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 4,
3)    z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
 
§ 16. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Chełmnie do:
1)    zaciągania kredytów i pożyczek na:
a)     pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł;
b)    sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.
 
2)    Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących.
3)    Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4)    Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
  
§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy
1)    ogólna w wysokości – 300.000 zł,
2)    celową w wysokości -  300.000 zł,
z przeznaczeniem na :
a) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie – 20.000 zł,
b) Oświatę, pomoc społeczną, administrację   w kwocie       - 280.000 zł.
 
§ 18. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań powiatu na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.
 
§ 19. Załącza się informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 13 .
 
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Chełmnie.
 
§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku podlega publikacji w Dzienniku Urzędowych Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.
                                                                                 
Przewodniczący Rady Powiatu
 
    Janusz Wojtaszewski

Objasnienia (207kB) word
Załącznik nr 1 (377kB) excel
Załącznik nr 1a (384kB) excel
Załącznik nr 2 (3440kB) excel
Załącznik nr 2a (1308kB) excel
Załącznik nr 3 (51kB) excel
Załącznik nr 3a (30kB) excel
Załącznik nr 4 (203kB) excel
Załącznik nr 5 (50kB) excel
Załącznik nr 6 (84kB) excel
Załącznik nr 6a (29kB) excel
Załącznik nr 7 (67kB) excel
Załącznik nr 8 (18kB) excel
Załącznik nr 8a (47kB) excel
Załącznik nr 8b (309kB) excel
Załącznik nr 9 (42kB) excel
Załącznik nr 10 (44kB) excel
Załącznik nr 12 (111kB) excel
Załącznik nr 13 (169kB) excel

metryczka


Opublikował: Alicja Arendt-Pera (4 stycznia 2010, 14:49:53)

Ostatnia zmiana: Alicja Arendt-Pera (22 lutego 2010, 10:48:58)
Zmieniono: poprawiono numer załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4204