zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie projektu pn. „Przebudowa ciągu drogowego Brzozowo- Unisław, etap II”

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: PONIŻEJ 206 TYS. EURO
termin składania ofert: 9 czerwca 2009  11:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art.93 ust.3 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163 ze zm.) zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione w oparciu o art.93 ust.1 pkt. 7 ww. ustawy. Uzasadnienie: Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie bowiem z art.146 ust. 1 Prawo zamówień publicznych nie można zawrzeć prawnie skutecznej umowy jeżeli ogłoszenie o przetargu nie ukazało się we właściwym Biuletynie Informacyjnym. W przedmiotowej sprawie ogłoszenie ze względu na wartość zamówienia powinno ukazać się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ( wartość zamówienia powyżej 206.000 euro dla dostaw lub usług), tymczasem ukazało się wyłącznie w Biuletynie Zamówień Publicznych W tym stanie rzeczy zaszła przesłanka o której mowa w art.93 ust.1 pkt 7 UZP wobec czego należało jak na wstępie. Mając na uwadze powyższe fakty, zdaniem zamawiającego zachodzą okoliczności wskazane w art. 93 ust.1 pkt. 7 ww. ustawy, co skutkuje obligatoryjnym unieważnieniem postępowania. 
Zamawiający – POWIAT CHEŁMIŃSKI
ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, województwo kujawsko - pomorskie
tel. (056) 677-24-10, fax: (056) 677-24-21
adres strony internetowej: www.powiat-chelmno.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI UDZIELANIA KREDYTU

1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony – zgodny z art.39 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można odebrać lub zamówić w siedzibie Starostwa Powiatowego, w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, pok. nr 15, telefon 056 677 24 19 lub pobrać poniżej:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (137kB) plik
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja poprawiona (84kB) plik

SIWZ została udostępniona na stronie internetowej: bip.powiat-chelmno.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3. Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie projektu pn. „Przebudowa ciągu drogowego Brzozowo- Unisław, etap II”
1) Kwota kredytu 3 998 989 zł, postawiona do dyspozycji zamawiającego po podpisaniu umowy.
2) Okres spłaty kredytu do 22 grudnia 2018 roku
3) Karencja w spłacie kapitału do 31 grudnia 2009 roku
4) Spłata kapitału w ratach kwartalnych każdego ostatniego dnia roboczego kwartału począwszy od 31 marca 2010 roku w wysokości 111 364,00 zł, każda następna rata w wysokości 111 075,00 zł, ostatnia rata płatna 22 grudnia 2018 roku.
5) Spłata odsetek w okresach miesięcznych, ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca, w którym udzielono kredytu, ostatnia 22 grudnia 2018 roku.
6) Oprocentowanie kredytu złotowego oparte na stawce WIBOR 1M publikowanej w Dzienniku Rzeczpospolita ustalonej z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy tj. 30 kwietnia 2009 roku, powiększonej o marżę banku.
7) Możliwa wcześniejsza spłata kredytu nie spowoduje żadnych konsekwencji finansowych dla kredytobiorcy.
8) Zabezpieczeniem będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.
9) Kredytobiorca nie płaci prowizji za gotowość kredytową Banku.
10) Poza kwotami określonymi w ofercie tj. prowizji od uruchomionego kredytu i oprocentowania kredytu, bank nie pobiera żadnych innych opłat i prowizji.

4. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień : Kod CPV 66113000 – 5 usługi udzielania kredytu.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych.

6. Termin realizacji zamówienia: do 15 listopada 2009 roku.

7. Informacja na temat wadium – wniesienie wadium nie jest wymagane zgodnie z art. 45 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych.

8. Kryteria wyboru oferty: Najniższa cena -100 %

9. Warunki udziału w postępowaniu.
1) W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń przez zastosowanie formuły spełnia/ nie spełnia.

10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1) Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:
a) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy – wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 ze zmianami) lub dokumenty równoważne,    
d) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
f) aktualną informacją z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1), należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.
3) W przypadku konsorcjum dokumenty wymienione w pkt. 1) przestawia każdy z członków konsorcjum. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie.
4) W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5) Jeżeli Wykonawca (bank) ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 litery d), e) i f) składa dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę.

11. Miejsce i termin składania ofert; w siedzibie zamawiającego w pok. nr 7 (sekretariat) do dnia 9 czerwca 2009 roku do godz.11:00.

12. Miejsce i termin otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 2 dnia 9 czerwca 2009 roku o godz.11:15.

13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

14. Ogłoszenie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16. Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 19.05.2009 roku._______________________________________________________________

Chełmno, dnia 21.05.2009 r.Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia

Dotyczy: wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) dla postępowania (nr sprawy: FN.I/JS.343-01/09), którego przedmiotem jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie projektu pn. „Przebudowa ciągu drogowego Brzozowo – Unisław etap II”

W dniu 20.05.2009 r. do powiatu Chełmińskiego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczących wyżej wymienionego postępowania. Treść zapytań przedstawiono poniżej:

„Z literalnego brzmienia zapisu SIWZ wynika, że tytułem zabezpieczenia zamawiający wystawi weksel własny In blanco. Jednak, zgodnie z prawem wekslowym, celem ustalenia zasad wypełnienia welsla in blanco, bank sporządza deklaracje wekslową. Ponadto Bank, niezależnie od ustanowienia zabezpieczenia, standardowo pobiera od zamawiającego przy zawieraniu umowy oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.97 Prawa Bankowego. Oświadczenie to nie jest zabezpieczeniem, lecz jedynie środkiem ułatwiającym dochodzenia roszczeń. Uważamy zatem, że zawarcie umowy zawierającej oświadczenie o poddaniu się egzekucji będzie zgodne ze specyfikacją. Prośba o wyjaśnienie ma na celu usunięcie ewentualnych nieporozumień i dochowanie należytej staranności. Bank zwraca się jednocześnie z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert przetargowych do dnia 5 czerwca 2009 r. ze względu na bardzo krótki okres przygotowania oferty.”

Ponadto zwrócono się z prośbą o przygotowanie i udostępnienie przez Zamawiającego niezbędnych dokumentów do analizy kredytowej takich jak:
1. zaświadczenie o nadaniu numeru Regon i NIP.
2. dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli JST do podpisania umowy kredytu, ustanowienia zabezpieczeń.
3. wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST .
4. Wykaz instytucji, w których JST korzysta z kredytów lub pożyczek.
5. Opinię RIO dotyczącą możliwości sfinansowania deficytu budżetowego 2009 r. oraz prawidłowości prognozy kwoty długu.
6. Sprawozdania z wykonania budżetu za ostatnie 2 lata (2007 i 2008) oraz I kwartał 2009.
7. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za ostatnie 2 lata (2007 i 2008) wraz z opiniami RIO.
8. Uchwałę nr 166/08 z dnia 29.12.2008 r.
9. Opinię RIO o możliwości spłaty wnioskowanych kredytów.


W celu wyjaśnienia powyższych kwestii, Powiat Chełmiński, informuje że:
1. W związku z wątpliwościami dotyczącymi zapisów w SIWZ w odniesieniu do zabezpieczenia kredytu, Zamawiający poprawił treść SIWZ w rozdziale 19 „Warunki umowy”, dopisując punkt o następującej treści „ Oświadczenie Zamawiającego o poddaniu się egzekucji w trybie art.97 ustawy Prawa Bankowego”.
2. Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 9 czerwca 2009 r.
3. Zamawiający na stronie BIP udostępnił następujące dokumenty niezbędne do analizy kredytowej:
-1. zaświadczenie o nadaniu numeru Regon i NIP.
-2. dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli JST do podpisania umowy kredytu, ustanowienia zabezpieczeń.
-3. wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST .
-4. Wykaz instytucji, w których JST korzysta z kredytów lub pożyczek.
-5. Opinię RIO dotyczącą możliwości sfinansowania deficytu budżetowego 2009 r. oraz prawidłowości prognozy kwoty długu.
-6. Sprawozdania z wykonania budżetu za ostatnie 2 lata (2007 i 2008) oraz I kwartał 2009.
-7. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za ostatnie 2 lata (2007 i 2008) wraz z opiniami RIO.
-8. Uchwałę nr 166/08 z dnia 29.12.2008 r.
-9. Opinię RIO o możliwości spłaty wnioskowanych kredytów.


Żądane dokumenty:
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO ZA 2007 ROK:
POBIERZ (921kB) plik
Załączniki:
POBIERZ (1239kB) plik
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO ZA 2008 ROK:
POBIERZ (1012kB) plik
Załączniki:
POBIERZ (1424kB) plik

Sprawozdanie Rb-27S za 2007 rok:
POBIERZ (152kB) pdf
Sprawozdanie Rb-27S za 2008 rok:
POBIERZ (150kB) pdf
Sprawozdanie Rb-27S za 1 kwartał 2009 roku:
POBIERZ (140kB) pdf
Sprawozdanie Rb-28S za 2007 rok:
POBIERZ (288kB) pdf
Sprawozdanie Rb-28S za 2008 rok:
POBIERZ (301kB) pdf
Sprawozdanie Rb-28S za 1 kwartał 2009 roku:
POBIERZ (298kB) pdf
Sprawozdanie Rb-N za 2007 rok:
POBIERZ (72kB) pdf
Sprawozdanie Rb-N za 2008 rok:
POBIERZ (72kB) pdf
Sprawozdanie Rb-N za 1 kwartał 2009 roku:
POBIERZ (71kB) pdf
Sprawozdanie Rb-NDS za 2008 rok:
POBIERZ (67kB) pdf
Sprawozdanie Rb-NDS za 1 kwartał 2009 roku:
POBIERZ (68kB) pdf
Sprawozdanie Rb-Z za 2008 rok:
POBIERZ (82kB) pdf
Sprawozdanie Rb-Z za 1 kwartał 2009 roku:
POBIERZ (82kB) pdf

Uchwała Rady Powiatu w sprawie wyboru Starosty Powiatu:
KLIKNIJ
Uchwała Rady Powiatu w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu:
KLIKNIJ
Uchwała Rady Powiatu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu:
POBIERZ (54kB) pdf
Uchwała nr 166/08

Decyzja w sprawie nadania numeru NIP:
POBIERZ (108kB) pdf
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON:
POBIERZ (225kB) pdf
Struktura dochodów Powiatu Chełmińskiego wg ważniejszych źródeł na dzień 31.03.2009 r.:
POBIERZ (24kB) pdf
Wykaz instytucji z których Powiat Chełmiński korzysta z kredytów:
POBIERZ (20kB) pdf
Wykaz jednostek powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST
POBIERZ (20kB) pdf
Opnie Regionalnej Izby Obrachunkowej:
POBIERZ (746kB) pdf
Uchwała nr XVII/166/08 wraz z załącznikami:
KLIKNIJ


_______________________________________________________________

Chełmno, dnia 26.05.2009 r.Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia

Dotyczy: wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) dla postępowania (nr sprawy: FN.I/JS.343-01/09), którego przedmiotem jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie projektu pn. „Przebudowa ciągu drogowego Brzozowo – Unisław – etap II”

W dniu 22.05.2009 r. do Powiatu Chełmińskiego wpłynęło pismo z prośbą o udostępnienie następujących dokumentów:
1.ostatnie sprawozdanie finansowe RbZ SP ZOZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.
2.prognozę rocznych budżetów jst dla okresu realizacji transakcji kredytowej wg załącznika bankowego.

W celu wyjaśnienia powyższych kwestii, Powiat Chełmiński informuje, że na stronie BIP udostępnił następujące dokumenty:
- sprawozdanie Rb Z SP ZOZ za I kwartał 2009 r.
POBIERZ (524kB) pdf
- prognozę rocznych budżetów jst dla okresu realizacji transakcji kredytowej stanowiącej załącznik do opinii RIO w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Powiat.
POBIERZ (25kB) plik


_______________________________________________________________

Dodano dnia 28 maja 2009 r.:
Sprawozdanie Rb-NDS za 2007 rok:
POBIERZ (107kB) pdf
Sprawozdanie Rb-Z za 2007 rok:
POBIERZ (445kB) pdf
Opinia RIO:
POBIERZ (118kB) pdf


_______________________________________________________________

Chełmno dnia 01.06.2009 r.

Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia


Dotyczy: wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla postępowania (nr sprawy: FN.I/JS.343-01/09 oraz FN.I/JS.343-02/09, którego przedmiotem jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie projektu pn. „Przebudowa ciągu drogowego Brzozowo – Unisław etap II”

W dniu 28.05.2009 r. do Powiatu Chełmińskiego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczących wyżej wymienionego postępowania. Treść zapytań przedstawiono poniżej:

1. W związku z faktem, iż Bank zawarł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę pożyczki, której środki mogą służyć finansowaniu m.in. przedsięwzięć sektora publicznego, zwracamy się z pytaniem, czy w przypadku uznania oferty Banku za najkorzystniejszą, Zamawiający wyrazi zgodę na zrefinansowanie udzielonego Zamawiającemu kredytu ze środków EBI, przy założeniu, że nie wpłynie to na warunki i sposób spłaty kredytu, które pozostaną zgodne z SIWZ i z ofertą. Fakt zrefinansowania całości lub części kredytu nie spowoduje zmiany stron umowy kredytu,
2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, biorąc pod uwagę jawność prowadzonego postępowania, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przekazywanie przez Bank reprezentantom EBI informacji i dokumentacji dotyczących umowy kredytu oraz jej realizacji. Czynności powyższe nie będą wymagały znacznego nakładu pracy.
3. Czy mając na uwadze fakt, iż potrzeby kredytowe Zamawiającego wynikają również z realizacji zadań inwestycyjnych, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie i załączenie do umowy kredytu, wymaganego przez EBI oświadczenia, stwierdzającego, że:
- środki pochodzące z kredytu przeznaczone zostaną wyłącznie w celu realizacji lub zrefinansowania już zrealizowanych projektów inwestycyjnych;
- towary, usługi i roboty budowlane na potrzeby realizacji projektów inwestycyjnych nabywane będą zgodnie z prawem zamówień publicznych;
- projekty inwestycyjne realizowane będą przy przestrzeganiu przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
- Zamawiający umożliwi przedstawicielom EBI i kredytodawcy dokonywanie wizytacji placu budowy i udzieli wszystkich niezbędnych informacji, związanych z realizacją projektów inwestycyjnych. O planowaniu każdej wizyty Zamawiający zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem.


W celu wyjaśnienia powyższych kwestii, Powiat Chełmiński, informuje, że:
1. Zamawiający wyraża zgodę, na zrefinansowanie udzielonego Zamawiającemu kredytu ze środków EBI, przy założeniu, że nie wpłynie to na warunki i sposób spłaty kredytu, które pozostaną zgodne z SIWZ i z ofertą.
2. Zamawiający wyrazi zgodę na przekazywanie przez PKO BP SA reprezentantom EBI informacji i dokumentacji dotyczących umowy kredytu oraz jej realizacji.
3. Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie i załączenie do umowy kredytu, wymaganego przez EBI oświadczenia, że:
- środki pochodzące z kredytu przeznaczone zostaną wyłącznie w celu realizacji lub zrefinansowania już zrealizowanych projektów inwestycyjnych;
- towary, usługi i roboty budowlane na potrzeby realizacji projektów inwestycyjnych nabywane będą zgodnie z prawem zamówień publicznych;
- projekty inwestycyjne realizowane będą przy przestrzeganiu przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
- Zamawiający umożliwi przedstawicielom EBI i kredytodawcy dokonywanie wizytacji placu budowy i udzieli wszystkich niezbędnych informacji, związanych z realizacją projektów inwestycyjnych. O planowaniu każdej wizyty Zamawiający zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem.

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (19 maja 2009, 16:01:39)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (9 czerwca 2009, 09:36:39)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1814