zamówienie na:

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1634C FOLGOWO - LIPIENEK

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: poniżej 5150000 euro
termin składania ofert: 12 maja 2009  11:00
przyczyna unieważnienia: W związku z prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (nr sprawy: PZD/10/2009), którego przedmiotem są roboty polegające na wykonaniu remontu drogi powiatowej nr 1634C Folgowo – Lipienek, Powiat Chełmiński zawiadamia, że unieważnia przedmiotowe postępowanie. Uzasadnienie faktyczne: W wymaganym terminie składania ofert, określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, nie została złożona w siedzibie Zamawiającego żadna oferta. Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.  
Nr spr.: PZD/10/2009
 
 
Zamawiający - POWIAT CHEŁMIŃSKI
ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko - pomorskie
telefon: (056) 677-24-10; telefaks: (056) 677-24-21
adres strony internetowej: www.powiat-chelmno.pl
 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie:
"REMONTU DROGI POWIATOWEJ NR 1634C FOLGOWO - LIPIENEK"
 
1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - zgodny z art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można odebrać lub zamówić w siedzibie           Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie, ul. Łunawska 9, pokój nr 2, telefon (056) 686 48 53. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została udostępniona poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (143kB) word

Załącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenia Wykonawcy (33kB) word

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót (33kB) word

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz osób (38kB) word

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz narządzi i urządzeń (34kB) word

Załącznik nr 5 do SIWZ - Kosztorys ofertowy (40kB) word

Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz Ofertowy (40kB) word

Załącznik nr 7 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne (1740kB) word

Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - część opisowa (67kB) word

Załącznik nr 8.1 do SIWZ - Lokalizacja robót, arkusz 1 (32kB) pdf

Załącznik nr 8.2 do SIWZ - Lokalizacja robót, arkusz 2 (29kB) pdf

Załącznik nr 8.3 do SIWZ - Lokalizacja robót, arkusz 3 (23kB) pdf

Załącznik nr 8.4 do SIWZ - Lokalizacja robót, arkusz 4 (142kB) pdf

Załącznik nr 8.5 do SIWZ - Przekrój poprzeczny (9kB) pdf

Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy (86kB) word

3. Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na wykonaniu remontu drogi powiatowej nr 1634C Folgowo - Lipienek na odcinku wg kilometrażu drogi od km 4+053 do km 4+833.
Rodzaj robót według kodów CPV: roboty drogowe – kod CPV: 45233140-2.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne dotyczące parametrów realizowanych robót przedstawione są w „specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót”.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Termin wykonania zamówienia: w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.
7. Warunki udziału w postępowaniu.
1) W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń przez zastosowanie formuły spełnia/ nie spełnia.
3) Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
a) spośród osób skierowanych do realizacji zadania dysponował, co najmniej jedną osobą posiadającą ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności odpowiedniej do przedmiotu zamówienia;
b) wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat, co najmniej dwa przedsięwzięcia drogowe o zakresie porównywalnym z zakresem przedmiotu zamówienia.
8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1) Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
2) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązany jest on przedłożyć:
a) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, obowiązany jest on przedłożyć:
a) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
b) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
c) pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w ppkt b, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował;
d) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (w tym aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego);
e) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;
f) pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w ppkt e, Wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował.
4) Wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 2 i 3 mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9. Informacja na temat wadium: wniesienie wadium nie jest wymagane, zgodnie z  art. 45 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
10.  Kryteria oceny oferty:
-  100 % - cena brutto za wykonanie zamówienia.
11. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 12.05.2009 r. do godz. 11:00.
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
13. Ogłoszenie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
15. Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.04.2009 r.
 
 
 

metryczka


Opublikował: Krzysztof Żukowski (17 kwietnia 2009, 12:45:34)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Żukowski (15 maja 2009, 07:57:40)
Zmieniono: dodano informacje o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1365