zamówienie na:

Przebudowa i modernizacja systemu wentylacji kuchni szpitalnej w ZOZ Chełmno. , zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ .

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 8 maja 2009  11:00
przyczyna unieważnienia: N/Znak : ZOZ/II/ZP/48/2009 Do wszystkich Wykonawców nr post.: 19 / 2009 Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr post. 19/2009 prowadzonego w trybie postępowania ofertowego na przebudowę i modernizację systemu wentylacji kuchni szpitalnej w ZOZ Chełmno. ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania ZOZ Chełmno Plac Rydygiera 1 86-200 Chełmno , zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę i modernizację systemu wentylacji kuchni szpitalnej w ZOZ Chełmno, prowadzonego w trybie postępowania ofertowego w związku z art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity Dz.U. z 2007r. , Nr 223, poz.1655 z późn. zmianami /. UZASADNIENIE W dniu 15.04.2009r. ogłoszone zostało postępowanie o zamówienie publiczne na przebudowę i modernizacje systemu wentylacji kuchni szpitalnej w ZOZ Chełmno .W toku postępowania 3 firmy zgłosiły swoje oferty .Oferty zostały sporządzone na podstawie projektu przygotowanego przez firmę EKOPROJTERM Projektowanie Nadzory Wykonawstwo Tadeusz Szwaracki Ul. Śniadeckich 71/24 , 86-300Grudziądz . Projektant przygotowując projekt obowiązany był do uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń , w tym również pozwolenia od Kujawsko- Pomorskiego Konserwatora Zabytków. Projektant zapewnił zmawiającego , że wszystkie pozwolenia zostały uzyskane , w związku z czym wszczęto postępowanie w niniejszej sprawie . W dniu 25.05.2009r. projektant dostarczył do siedziby zamawiającego pismo z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu , z którego wynikało , że Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków negatywnie zaopiniował lokalizację przewodu wentylacyjnego odprowadzającego powietrze z pomieszczenia kuchennego , na elewacji szpitala przy Placu Rydygiera 1 w Chełmnie .Biorąc pod uwagę negatywną ocenę Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora , wybór oferty w niniejszym postępowaniu jest niemożliwy bowiem pojawiła się okoliczność , o której zamawiający nie wiedział , a która powoduje , że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym . Wszystkie oferty zakładają , iż przewód wentylacyjny odprowadzający powietrze z pomieszczenia kuchennego zlokalizowany jest na zewnątrz budynku .Takie wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym , gdyż jest ono niezgodne z zaleceniami konserwatora a w konsekwencji doprowadziłoby do konieczności wykonania rozbiórki wentylacji . Z w/w przyczyn zamawiający podjął działania wskazane w sentencji niniejszego pisma . St.inspektor ds.zam.publicznych – Barbara Prybińska 
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
1. Zamawiający:
Zespół Opieki Zdrowotnej
Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno
województwo : Kujawsko- Pomorskie
tel. / 0-56 / 677-26-07
2. Tryb postępowania:
ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie art..39 – 46 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych / tj. Dz. U. z 2007r. nr 223 , poz. 1655 z póż. zmianami / na :
„Przebudowa i modernizacja systemu wentylacji kuchni szpitalnej w ZOZ Chełmno. , zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ .
3. Sposób uzyskania SIWZ zamówienia oraz tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ:
1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 6 (budynek administracji ) w godz. 8°°- 14°° , lub pobrać ze strony internetowej / www.zoz.chelmno.pl / lub zostanie wysłana pocztą na pisemne wystąpienie Wykonawcy . Wykonawca we wniosku winien określić w jakiej formie chce otrzymać SIWZ – pisemnie, droga elektroniczna /
2 . Adresy internetowe :
Ogólny adres zamawiającego : www.chelmno.pl
3 .Uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są :
a/ starszy inspektor ds. zamówień publicznych Barbara Prybińska
tel./ / 0-56 / 677-26-19 / e-mail : przetargi@zoz.chelmno.pl
4. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest – przebudowa i modernizacja wentylacji kuchni szpitalnej w ZOZ Chełmno.
2. Zakres robót do wykonania:
I. Roboty elektryczne.
1. Wykonanie i zainstalowanie rozdzielnic z aparaturą zabezpieczającą i rozdzielczą
2. Zainstalowanie łączników , osprzętu
3. Zainstalowanie przewodów
4. Wykonanie niezbędnych uziemień i połączeń wyrównawczych
II. Roboty instalacji wentylacji mechanicznej.
1. Wykonanie instalacji zgodnie z dokumentacją projektową
a/ Montaż wentylacji mechanicznej . System wentylacji nawiewno-wywiewnej od istniejących urządzeń kuchennych Uwaga:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączonych do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia załączników : Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych , Przedmiary robót , . Kosztorysy ślepe , opis techniczny , projekt budowlany –roboty w
zakresie instalacji elektrycznej , schematy i rysunki
3. Zamawiający nie przewiduje, udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67.ust.1 pkt.6 ustawy Prawo Zamówień publicznych .
Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45.33.12.00-8 – instalowanie urządzeń wentylacyjnych
45.33.12.10 –1 - instalowanie wentylacji
5. Wartość zamówienia
Poniżej 14.000 EURO
6. Oferta wariantowa i częściowa :
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej .
7. Termin wykonania zamówienia :
1.Realizację zamówienia należy rozpocząć po podpisaniu umowy z dniem przekazania placu budowy.
2. Wymagany jest termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich oceny:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełnią następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy – Pzp),
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy – Pzp);
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy – Pzp),
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy – Pzp (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – Pzp).
1.1 Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej ( art.23 ust.1 ustawy Pzp) :
a) dokumenty potwierdzające ustanowienie pełnomocnika wykonawców składających ofertę wspólną do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy.
b) przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców .
c) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana , Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców ( art. 23 ust.4 ustawy Pzp )
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie:
wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególne warunki. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
9. Wymagane wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .
10. Kryteria oceny ofert i ich wagi :
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający na podstawie kryteriów:
· Cena ……………..waga: 100%= 100 pkt.
11. Miejsce i termin składania ofert:
ZOZ Chełmno Plac Rydygiera 1 / Sekretariat / 86-200 Chełmno
Termin : do 30.04.2009r. do godz. 11°°
12. Miejsce i termin otwarcia ofert
ZOZ Plac Rydygiera 1 86-200 Chełmno
Biuro Zamówień publicznych / budynek administracji pokój nr6 /
Termin : 30.04.2009 r. godz. 11³°
13. Termin związania ofertą :
Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez 30 dni licząc od dnia jej otwarcia .
14.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
16.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
O zamówienie publiczne poniżej 14.000 EURO
pn: Przebudowa i modernizacja systemu wentylacji kuchni
szpitalnej w ZOZ Chełmno
1. Zamawiający:
Zespół Opieki Zdrowotnej
Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno
województwo : Kujawsko- Pomorskie
tel. / 0-56 / 677-26-07
2. Tryb postępowania:
Zamówienie udzielane w oparciu o kodeks cywilny w związku z art.4 ust.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. pn :
3. Sposób uzyskania SIWZ zamówienia oraz tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ:
1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 6 (budynek administracji ) w godz. 8°°- 14°° , na stronie internetowej / www.zoz.chelmno.pl / lub zostanie wysłana pocztą na pisemne wystąpienie Wykonawcy . Wykonawca we wniosku winien określić w jakiej formie chce otrzymać SIWZ – pisemnie, droga
elektroniczna / .
2. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest st.inspektor ds. zamówień publicznych
Barbara Prybińska tel./fax / 0-56 / 677-26-15 / e-mail : przetargi@zoz.chelmno.pl /
4. Opis przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest – przebudowa i modernizacja wentylacji w kuchni szpitalnej w ZOZ Chełmno
2. Zakres robót do wykonania:
I. Roboty elektryczne.
1. Wykonanie i zainstalowanie rozdzielnic z aparaturą zabezpieczającą i rozdzielczą
2. Zainstalowanie łączników , osprzętu
3. Zainstalowanie przewodów
4. Wykonanie niezbędnych uziemień i połączeń wyrównawczych
II. Roboty instalacji wentylacji mechanicznej.
1. Wykonanie instalacji zgodnie z dokumentacją projektową
2. Montaż wentylacji mechanicznej . System wentylacji nawiewno-wywiewnej od istniejących urządzeń kuchennych
Uwaga:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączonych do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia załączników : Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych , Przedmiary robót , . Kosztorysy ślepe , opis techniczny , projekt budowlany –roboty w
zakresie instalacji elektrycznej , schematy i rysunki
5. Wartość zamówienia
poniżej 14.000 EURO
6. Oferta wariantowa i częściowa :
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej . Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
7. Termin wykonania zamówienia
1. Realizację zamówienia należy rozpocząć po podpisaniu umowy , z dniem przekazania placu budowy.
2 . Wymagany termin realizacji zamówienia : 30 dni od dnia podpisania umowy
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich oceny:
1. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełnią następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
1.1 Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej ;
a) dokumenty potwierdzające ustanowienie pełnomocnika wykonawców składających ofertę wspólną do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy.
b) przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców .
c) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana , Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców
9. Wymagane wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
10. Kryteria oceny ofert i ich wagi :
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający na podstawie kryteriów:
· cena.............................. 100 pkt.
waga 100%=100 pkt./
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert w SIWZ
12. Miejsce i termin składania ofert:
ZOZ Chełmno Plac Rydygiera 1 / Sekretariat / 86-200 Chełmno
Termin : do 08.05..2009r. do godz. 11°°
13. Miejsce i termin otwarcia ofert
ZOZ Plac Rydygiera 1 86-200 Chełmno
Biuro Zamówień Publicznych - budynek administracji pokój nr 6 /
Termin : 08.05 .2009 r. godz. 12º°


Więcej informacji oraz pliki do pobrania znajdą państwo pod adresem:

http://www.zoz.chelmno.pl/zoz/index.php?option=com_content&task=view&id=206&Itemid=42


metryczka


Opublikował: Andrzej Pawlik (15 kwietnia 2009, 13:15:08)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pawlik (5 czerwca 2009, 11:03:57)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1977