zamówienie na:

Zabezpieczenie logistyczne ZOZ -u w Chełmnie

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 133.000 EURO
termin składania ofert: 26 marca 2009  11:00
przyczyna unieważnienia: N/Znak: ZOZ/II/ZP/29/2009 ZAWIADOMIENIE Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : "Zabezpieczenie logistyczne ZOZ -u w Chełmnie ”. nr spr. 17/2009 1. Zamawiający zawiadamia , że postępowanie przetargowe pn." Zabezpieczenie logistyczne ZOZ -u w Chełmnie” zostało unieważnione . 2. Podstawą unieważnienia jest art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z póż. zmianami ( Dz. U. z 2007r. nr 223 , poz. 1655 z póż. zmianami ). Zgodnie z w/w przepisem Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. W/w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu . Zgodnie z Ustawą Zamówień Publicznych informacja została zamieszczona na stronie internetowej ZOZ- u . St. inspektor ds. zamówień publicznych - Barbara Prybińska 
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
1. Zamawiający:
Zespół Opieki Zdrowotnej
Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno
województwo : Kujawsko- Pomorskie
tel. / 0-56 / 677-26-07
2. Tryb postępowania:
ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie art..39 – 46 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. nr 223 , poz. 1655 z póż. zmianami ). pn. :
" Zabezpieczenie logistyczne ZOZ -u w Chełmnie " , zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ .
3. Sposób uzyskania SIWZ zamówienia oraz tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ:
1. Nazwa , adresy i punkty kontaktowe;
Zespól Opieki Zdrowotnej w Chełmnie , Plac Rydygiera 1 , kontakt : Biuro Zamówień Publicznych Barbara Prybińska , tel./fax / 0-56 / 677-26-15 e-mail przetargi@zoz.chelmno.pl
2 . Adresy internetowe :
Ogólny adres zamawiającego : www.chelmno.pl
4. Opis przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest – świadczenie usług pn.: Zabezpieczenie logistyczne ZOZ -u w Chełmnie .
2. Do zadań przyjmującego zamówienie należy :
2.1. Przyjmowanie zleceń dotyczących dostaw a w szczególności :
- materiałów medycznych
- druków medycznych i nie medycznych
- artykułów biurowych
- sprzętu medycznego jednorazowego użytku
- artykułów żywnościowych ( w przypadku nagłej potrzeby ). / podejmuje czynności dotyczące zakupów samodzielnie, jednakże mając na uwadze najkorzystniejszą ofertę cenową dla ZOZ -u
- artykułów gospodarczych /domowego użytku / / podejmuje czynności dotyczące zakupów samodzielnie, jednakże mając na uwadze najkorzystniejszą ofertę cenową dla ZOZ -u
2.2 Przewóz materiałów laboratoryjnych do badań ze wszystkich komórek organizacyjnych oraz pozostały transport zaopatrzeniowy .
W przypadkach uzasadnionych i potwierdzonych przez zlecającego przysługiwać będzie zwrot kosztów za transport według wzoru : ilość kilometrów x stawka za 1 km
2.3 Systematyczne prowadzenie rozdzielników / pod względem ilościowym i wartościowym / dotyczących rozchodu: sprzętu medycznego jednorazowego użytku , materiałów medycznych , druków medycznych i nie medycznych , artykułów gospodarczych , artykułów biurowych , artykułów żywnościowych / w
przypadku nagłej potrzeby / zgodnie z przyjmowanymi zleceniami z komórek organizacyjnych ZOZ –u oraz wg Zarządzenia Dyrektora ZOZ –u - nr 7/2006
2.4 Opisywanie pod względem merytorycznym rachunków/faktur dotyczących dostaw.
2.5 Dostarczanie niektórych pism wewnętrznych a w szczególności wydruków telefonicznych do poszczególnych komórek organizacyjnych ZOZ -u oraz pism zewnętrznych do właściwych organów.
2.6.Sporządzanie wniosków wraz załącznikami o udzielenie zamówienia publicznego do kierownika Zamawiającego, w zakresie dostaw wymienionych w pkt.I. - wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do obowiązującego w ZOZ Chełmno Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych .
a/ w/w wnioski składa w zależności od trwania umowy , według rocznego zapotrzebowania /na min.30 dni przed wszczęciem postępowania przetargowego / .
b/wypełnianie załączników w/w wniosku / druków do pobrania w dziale zamówień publicznych / zgodnie z aktualnym nazewnictwem oraz zapotrzebowaniem / w zakresie dostaw wymienionych w pkt.1./
2.7 Sporządzanie rocznych planów zamówień publicznych , które należy składać do Kierownika Zamawiającego Wzór stanowi Załącznik nr 4 do obowiązującego w ZOZ Chełmno Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych
2.8 Sporządzanie kwartalnych analiz / narastająco / dotyczących realizacji podpisanych umów , które składa do Kierownika Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym ZOZ Chełmno Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych
2.9 Przestrzeganie obowiązujących w ZOZ Chełmno Zarządzeń , Instrukcji , Procedur itp. , a w szczególności :
a/ Zarządzenia Dyrektora z dnia 10.07.07 wprowadzającym Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych
b/ Instrukcji Obiegu Dokumentów
c/ Procedur Systemu Zarządzania Jakością
oraz wchodzących w życie /zarządzeń , instrukcji , procedur / w trakcie trwania umowy .
/ wykonawca złoży stosowne oświadczenie o zapoznaniu się z w/w dokumentami /
2.10Wykonywanie innych niż w/w , zadań zleconych przez Dyrektora ZOZ- u.
2.11 Dbanie o powierzony majątek
3. Zamawiający nie przewiduje po wykorzystaniu zamówienia podstawowego , udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67.ust.1 pkt.6 ustawy Prawo Zamówień publicznych .
4.Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień – 60000000-8 – usługi transportowe / z wyłączeniem transportu odpadów / 98300000-6 różne usługi
5. Wartość zamówienia
Poniżej 133.000 EURO
6. Oferta wariantowa i częściowa :
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej . Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
7. Termin wykonania zamówienia :
Umowa zostanie zawarta na czas określony - 12 miesięcy
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich oceny:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełnią następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy – Pzp),
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy – Pzp);
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy – Pzp),
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy – Pzp (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – Pzp).
1.1 Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej ( art.23 ust.1 ustawy Pzp) :
a) dokumenty potwierdzające ustanowienie pełnomocnika wykonawców składających ofertę wspólną do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy.
b) przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców .
c) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana , Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców ( art. 23 ust.4 ustawy Pzp )
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególne warunki. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania
9. Wymagane wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .
10. Kryteria oceny ofert i ich wagi :
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający na podstawie kryteriów:
· oferowana cena.( wartość oferty ogółem brutto )................................ .............. 90 pkt.
· doświadczenie w świadczeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia.........10 pkt.
11. Miejsce i termin składania ofert:
ZOZ Chełmno Plac Rydygiera 1 / Sekretariat / 86-200 Chełmno
Termin : do 26.03. 2009r. do godz. 11°°
12. Miejsce i termin otwarcia ofert
ZOZ Plac Rydygiera 1 86-200 Chełmno
Biuro Zamówień publicznych / budynek administracji pokój nr6 /
Termin : 26.03..2009 r. godz. 11³°
13. Termin związania ofertą :
Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez 30 dni licząc od dnia jej otwarcia .
14.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
16.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej


Więcej informacji oraz pliki do pobrania znajdą państwo pod adresem:

http://www.zoz.chelmno.pl/zoz/index.php?option=com_content&task=view&id=202&Itemid=42


metryczka


Opublikował: Andrzej Pawlik (12 marca 2009, 14:04:03)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pawlik (9 kwietnia 2009, 12:18:03)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1261