zamówienie na:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ DOTYCZĄCEJ PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1624C BRUKI KOKOCKA - JELENIEC

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 206 tys. euro
termin składania ofert: 17 marca 2009  11:00
przyczyna unieważnienia: Uzasadnienie faktyczne: Cena brutto za wykonanie zamówienia podana w najkorzystniejszej ofercie przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).  
Nr spr.: PZD/6/2009
 
POWIAT CHEŁMIŃSKI
ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno
, woj. kujawsko - pomorskie
telefon: (056) 677-24-10; telefaks: (056) 677-24-21
adres strony internetowej: www.powiat-chelmno.pl
 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na:
"WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ DOTYCZĄCEJ PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1624C BRUKI KOKOCKA - JELENIEC"
 
1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - zgodny z art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można odebrać lub zamówić w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie, ul. Łunawska 9, pokój nr 2, telefon (056) 686 48 53. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została udostępniona poniżej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamóweinia (148kB) word

Załącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenia Wykonawcy (28kB) word

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług (32kB) word

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz osób (38kB) word

Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz Ofertowy (36kB) word

Załącznik nr 5 do SIWZ - Planowany zakres przebudowy drogi 1624C (45kB) word

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy (65kB) word


3. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1624C Bruki Kokocka – Jeleniec.
1) Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
-   usługi inżynieryjne w zakresie projektowania – kod CPV: 71.32.00.00-7.
2) Planowane parametry techniczne oraz zakres robót związanych z wykonaniem przebudowy drogi powiatowej nr 1624C Chełmno - Sztynwag podane są w załączniku nr 5 do SIWZ.
3) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.
a) Sporządzenie mapy do celów projektowych w postaci analogowej i numerycznej, obejmującej pas terenu o szerokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, z naniesionym stanem prawnym na podstawie operatów znajdujących się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z uzgodnieniami dotyczącymi istniejących sieci uzbrojenia terenu.
b) Zapewnienie obsługi geodezyjnej w celu przygotowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
c) Uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.  1227).
d) Uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
e) Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego wszystkich branż związanych z realizacją inwestycji, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
f) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
g) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
h) Złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Termin wykonania zamówienia: do 1 września 2009 r.
7. Warunki udziału w postępowaniu.
1) W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń przez zastosowanie formuły spełnia/ nie spełnia.
3) Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
a) wykonał w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej jedną dokumentację projektowo – kosztorysową, dotyczącą inwestycji drogowej o zakresie porównywalnym z zakresem przedmiotu zamówienia.
8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1)  Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
2)  W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązany jest on przedłożyć:
a) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3)  W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, obowiązany jest on przedłożyć:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
b)   wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
c)  pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt b, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował;
d) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
4) Wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 2 i 3 mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9. Informacja na temat wadium: wniesienie wadium nie jest wymagane, zgodnie z art. 45 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Kryteria oceny ofert:
-   100 % - cena brutto za wykonanie zamówienia.
11. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 17.03.2009 r. do godz. 11:00.
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
13. Ogłoszenie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
15. Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.03.2009 r.
 
 
 

metryczka


Opublikował: Krzysztof Żukowski (9 marca 2009, 15:23:23)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Żukowski (23 marca 2009, 12:35:04)
Zmieniono: dodano informację o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1016