zamówienie na:

Dostawa jednej sztuki ambulansu sanitarnego typu A1

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 133.000 EURO
termin składania ofert: 16 stycznia 2009  11:00
przyczyna unieważnienia: Chełmno, dnia 21.01.2009r N/Znak : ZOZ/II/ZP/107/2009 Do wszystkich Wykonawców nr post.: 2 / 2009 Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę 1 sztuki ambulansu sanitarnego typuA1 . ZAWIADOMIENIE o odrzuceniu oferty firmy: Ratownik M. Wnorowski ul. Odyńca 55/10 02-606 Warszawa działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu oferty nr 1 firmy Ratownik w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 1 sztuki ambulansu sanitarnego typuA1 . Uzasadnienie Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę 1 sztuki ambulansu sanitarnego typu A1, Wykonawca zobowiązany był do dostarczenia ambulansu o mocy silnika powyżej 150 kM z momentem obrotowym powyżej 350 Nm. Tymczasem firma „RATOWNIK” w swojej ofercie określiła, iż dostarczany przez nią pojazd posiada moc silnika 145 kM z momentem obrotowym powyżej 320 Nm. Niezależnie od powyższego Zamawiający w SIWZ wymagał, aby dostarczany pojazd posiadał napęd na koła przednie i tylne, podczas gdy z oferty wynika, iż pojazd posiada napęd wyłącznie na koła przednie. Również oferent nie spełnił warunków dotyczących wagi noszy, która w świetle SIWZ nie mogła przekraczać 50 kg, podczas gdy w ofercie określono wagę noszy na 51 kg. Niezależnie od powyższego oferent nie określić marki i modelu noszy, co stanowiło niewykonanie SIWZ w tym zakresie. Powyższe oznacza, iż oferta firmy Ratownik M. Wnorowski ul.Odyńca 55/10 02-606 Warszawa nie spełnia warunków SWIZ a tym samym podlega ona odrzuceniu. o odrzuceniu oferty firmy: W.A.S. WIETMARSCHER POLSKA Sp.z o.o. , ul.Nowa 2 , 87- 162 Lubicz Górny działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu oferty nr 2 firmy W.A.S. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 1 sztuki ambulansu sanitarnego typuA1 . Uzasadnienie Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę 1 sztuki ambulansu sanitarnego typu A1, Wykonawca zobowiązany był dostarczyć pojazd o napędzie na koła przednie i tylne, podczas gdy z oferty wynika, iż pojazd posiada napęd wyłącznie na koła przednie. Niezależnie od powyższego z przedstawionej dokumentacji techniczno-ruchowej ambulansu wynika , iż w przedziale medycznym zostały zainstalowane dwa fotele obrotowe , podczas gdy z treści SIWZ wynikało , iż Zamawiający wymaga w przedziale medycznym zainstalowania trzech foteli obrotowych . Powyższe oznacza, iż oferta firmy W.A.S. WIETMARSCHER POLSKA Sp.z o.o. , ul.Nowa 2 , 87-162 Lubicz Górny nie spełnia warunków SWIZ a tym samym podlega ona odrzuceniu. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. W/w pismo zostanie umieszczone na stronie internetowej ZOZ – u www.zoz.chelmno.pl Komisja przetargowa : Przewodniczący komisji - Lek. med.Tahrir Abubakr Z-ca przewodniczącego - Kierowca – ratownik Jan Waszczuk Sekretarz komisji St. Inspektor ds. zamówień publicznych - Barbara Prybińska Chełmno, dnia 21.01.2009r. N/Znak: ZOZ/II/ZP/106/2009 Otrzymują wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : ” Dostawa 1 sztuki ambulansu typu A1 ”. Znak sprawy Nr 2/2009 1. Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. nr 223 , poz. 1655 z póż. zmianami ) zawiadamia , że postępowanie przetargowe pn. ”Dostawa 1 sztuki ambulansu typu A1 ”zostało unieważnione. 2. Podstawą unieważnienia jest art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z póż. zmianami ( Dz. U. z 2007r. nr 223 , poz. 1655 z póż. zmianami ). Zgodnie z w/w przepisem Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. 3. Niezależnie od powyższego oferta firmy Ratownik M. Manerowski ul. Odyńca 55 lok.10 , 02-606 Warszawa na kwotę 216.930,57 zł brutto , przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tym zadaniu tj. 190.000,00 zł brutto. W/w pismo zostanie umieszczone na stronie internetowej ZOZ – u www.zoz.chelmno.pl Komisja przetargowa : Przewodniczący komisji - Lek. med.Tahrir Abubakr Z-ca przewodniczącego - Kierowca – ratownik Jan Waszczuk Sekretarz komisji St. Inspektor ds. zamówień publicznych - Barbara Prybińska  
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
1. Zamawiający:
Zespół Opieki Zdrowotnej
Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno
województwo : Kujawsko- Pomorskie
tel. / 0-56 / 677-26-07
2. Tryb postępowania:
ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie art..39 – 46 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2007r. nr 223 , poz. 1655 z póż. zmianami ). pn. :
„DOSTAWA 1 SZTUKI AMBULANSU SANITARNEGO TYPU A1” , zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ .
3. Sposób uzyskania SIWZ zamówienia oraz tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ:
1. Nazwa , adresy i punkty kontaktowe;
Zespól Opieki Zdrowotnej w Chełmnie , Plac Rydygiera 1 , kontakt : Biuro Zamówień
Publicznych Barbara Prybińska , tel./fax / 0-56 / 677-26-15 e-mail
przetargi@zoz.chelmno.pl
2 . Adresy internetowe :
Ogólny adres zamawiającego : www.zoz.chelmno.pl
3 .Uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są :
a/ starszy inspektor ds. zamówień publicznych Barbara Prybińska
tel./ / 0-56 / 677-26-19 / e-mail : przetargi@zoz.chelmno.pl
4. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : dostawa 1 sztuki ambulansu typu A1 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie , w rozumieniu Polskiej Normy PN-EN 1789:2008, zgodnie z parametrami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacją techniczną Wykonawcy.
Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt był fabrycznie nowy.
KOD CPV – 34.11.41.21-3 – karetki
5. Wartość zamówienia
Poniżej 133.000 EURO
6. Oferta wariantowa i częściowa :
1.Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej .
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .
7. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych .
8. Termin wykonania zamówienia :
1. Przedmiotowa dostawa będzie dokonana w ciągu 21 dni od daty podpisania umowy .
9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełnią
następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt
1 ustawy – PZP),
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2
ustawy – PZP);
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy – PZP),
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ustawy – PZP (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – PZP).
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na
zasadzie: wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególne warunki
10. Wymagane wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .
11. Kryteria oceny ofert i ich wagi :
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający na podstawie kryteriów:
· Cena ……………. ……....waga: 100 pkt.
12. Miejsce i termin składania ofert:
ZOZ Chełmno Plac Rydygiera 1 / Sekretariat / 86-200 Chełmno
Termin : do 16.01.2009r. do godz. 11.00
13.Miejsce i termin otwarcia ofert
ZOZ Plac Rydygiera 1 86-200 Chełmno
Biuro Zamówień publicznych / budynek administracji pokój nr6 /
Termin : 16.01.2009 r. godz. 11.15
14. Termin związania ofertą :
Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez 30 dni licząc od dnia jej otwarcia .
15.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
16.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
17.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Więcej szczegółów, oraz pliki do pobrania znajda państwo pod adresem:

http://www.zoz.chelmno.pl/zoz/index.php?option=com_content&task=view&id=184&Itemid=42


metryczka


Opublikował: Andrzej Pawlik (10 stycznia 2009, 08:48:07)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pawlik (23 stycznia 2009, 07:55:17)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1290