zamówienie na:

Zakup i dostawę karetki przewozowej

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 133.000 EURO
termin składania ofert: 29 grudnia 2008  11:00
przyczyna unieważnienia: Otrzymują wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : ” Dostawa karetki przewozowej wraz z noszami”. Znak sprawy Nr 35/2008/ZP Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. nr 223 , poz. 1655 z póż. zmianami ) zawiadamia , że postępowanie przetargowe pn.” Dostawa karetki przewozowej wraz z noszami”zostało unieważnione. Podstawą unieważnienia jest art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z póż. zmianami ( Dz. U. z 2007r. nr 223 , poz. 1655 z póż. zmianami ). Zgodnie z w/w przepisem Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W/w postępowaniu wpłynęła jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu . Oferta nr : 1 Firma : „RATOWNIK” M. Wnorowski Adres : ul. Odyńca 55 lok.10 , 02-606 Warszawa Cena : 217.822,92 zł brutto Firma w kryterium cena – uzyskała 100,00 pkt.; .; uzyskując łączna punktację 100,00 pkt. ; Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1, pkt. 4 ustawy tj.: cena najkorzystniejszej oferty 217.822,92 zł brutto przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tym zadaniu tj.: 190.000,00 zł. brutto. W/w pismo zostanie umieszczone na stronie internetowej ZOZ – u www.zoz.chelmno.pl Komisja przetargowa : Przewodniczący komisji - Lek. med.Tahrir Abubakr Z-ca przewodniczącego - Kierowca – ratownik Jan Waszczuk Sekretarz komisji St. Inspektor ds. zamówień publicznych - Barbara Prybińska 
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
1. Zamawiający:
Zespół Opieki Zdrowotnej
Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno
województwo : Kujawsko- Pomorskie
tel. / 0-56 / 677-26-07
2. Tryb postępowania:
ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie art..39 – 46 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2007r. nr 223 , poz. 1655 z póż. zmianami ). pn. :
„Dostawa karetki przewozowej wraz z noszami” , zgodnie z wymaganiami określonymi
w SIWZ .
3. Sposób uzyskania SIWZ zamówienia oraz tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ:
1. Nazwa , adresy i punkty kontaktowe;
Zespól Opieki Zdrowotnej w Chełmnie , Plac Rydygiera 1 , kontakt : Biuro Zamówień
Publicznych Barbara Prybińska , tel./fax / 0-56 / 677-26-15 e-mail
przetargi@zoz.chelmno.pl
2 . Adresy internetowe :
Ogólny adres zamawiającego : www.chelmno.pl
3 .Uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są :
a/ starszy inspektor ds. zamówień publicznych Barbara Prybińska
tel./ / 0-56 / 677-26-19 / e-mail : przetargi@zoz.chelmno.pl
4. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest : dostawa 1 sztuki karetki
przewozowej wraz z noszami do ZOZ Chełmno , zgodnie z parametrami technicznymi
stanowiącymi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacją techniczną Wykonawcy.
Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt był fabrycznie nowy.
KOD CPV – 34.11.41.21-3 – karetki
5. Wartość zamówienia
Poniżej 133.000 EURO
6. Oferta wariantowa i częściowa :
1.Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej .
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .
7. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych .
8. Termin wykonania zamówienia :
1. Przedmiotowa dostawa będzie dokonana w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy .
9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełnią
następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt
1 ustawy – Pzp),
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub
przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia (art. 22
ust. 1 pkt 2 ustawy – Pzp);
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy – Pzp),
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ustawy – Pzp (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – Pzp).
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie:
wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególne warunki.
10. Wymagane wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .
11. Kryteria oceny ofert i ich wagi :
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający na podstawie kryteriów:
· Cena ……………. ……....waga: 100 pkt.
12. Miejsce i termin składania ofert:
ZOZ Chełmno Plac Rydygiera 1 / Sekretariat / 86-200 Chełmno
Termin : do 29.12.2008r. do godz. 11°°
13.Miejsce i termin otwarcia ofert
ZOZ Plac Rydygiera 1 86-200 Chełmno
Biuro Zamówień publicznych / budynek administracji pokój nr6 /
Termin : 29.12.2008 r. godz. 11³°
14. Termin związania ofertą :
Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez 30 dni licząc od dnia jej otwarcia .
15.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
16.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
17.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej


Więcej informacji znajdą państwo pod adresem:

http://www.zoz.chelmno.pl/zoz/index.php?option=com_content&task=view&id=180&Itemid=42


metryczka


Opublikował: Andrzej Pawlik (10 grudnia 2008, 13:56:46)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pawlik (31 grudnia 2008, 13:57:30)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1189