zamówienie na:

Dostawa mięsa , wędlin i drobiu.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 133.000 EURO
termin składania ofert: 27 października 2008  11:00
przyczyna unieważnienia: Dotyczy: Unieważnienia postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : ”Dostawa mięsa , wędlin i drobiu przez ZOZ w Chełmnie ”. Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że postępowanie przetargowe na dostawę mięsa , wędlin i drobiu ”. zostało unieważnione. Podstawą unieważnienia jest art. 93 pkt. 7 Ustawy Prawo Zamówień unieważnia w/w postępowanie o udzielenie zamówienia . Zgodnie z w/w przepisem Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego . W niniejszym postępowaniu Zamawiający zarówno w SIWZ jak i w ogłoszeniu o przetargu niewłaściwie określił przedmiot zamówienia , poprzez określenie , że przedmiotem zamówienia jest „ dostawa mięsa, wędlin i drobiu przez ZOZ w Chełmnie” . Powyższy zapis był nieprawidłowy i powinien brzmieć „ dostawa mięsa , wędlin i drobiu do ZOZ w Chełmnie” . Wskazany wyżej błąd mógł wprowadzić w błąd ewentualnych wykonawców , w związku z czym należało unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ Dostawa mięsa , drobiu przez ZOZ Chełmno” W związku z powyższym stanowisko Zamawiającego zawarte w niniejszym piśmie zostaje zamieszczone na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia . 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Ogłasza przetarg na dostawę mięsa, wędlin oraz drobiu. Wszystkie szczegóły oraz pliki do pobrania znajdą państwo pod adresem:

http://www.zoz.chelmno.pl/zoz/index.php?option=com_content&task=view&id=169&Itemid=42metryczka


Opublikował: Andrzej Pawlik (20 października 2008, 13:07:35)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pawlik (4 listopada 2008, 08:15:39)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2209