zamówienie na:

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 30 listopada 2008  15:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie konkursu ze względu na brak ofert spełniających wymagania. 
DYREKTOR ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CHEŁMNIE
ogłasza konkurs na stanowisko
ZASTĘPCY DYREKTORA
ds. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH
1.Kandydaci przystępując do konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora ds.
Ekonomiczno-Administracyjnych, winni spełniać następujące warunki:
a) posiadać wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne
b) posiadać co najmniej sześcioletni staż pracy oraz doświadczenie w
kierowaniu zespołem
c) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw
publicznych
d) nie były prawomocnie skazane za przestępstwa : przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji
państwowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo
karne skarbowe i w stosunku do których nie toczy się postępowanie karne
e) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom
zajmowania stanowisk
f) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku zastępcy
dyrektora, poświadczony zaświadczeniem lekarskim wystawionym w okresie
do miesiąca przed złożeniem oferty
g) dysponować wiedzą w zakresie podstawowych aktów prawnych dotyczących
działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w tym
działalności finansowej
h) zdolności organizacyjne, odporność na stres oraz dyspozycyjność
2.Oferty kandydatów powinny zawierać:
a) zgłoszenie do udziału w konkursie wraz z motywacją
b) Curriculum Vitae oraz dane kontaktowe
c) Krótką pisemną koncepcję pracy na stanowisku zastępcy dyrektora
d) odpis dyplomu ukończenia studiów oraz innych dokumentów
potwierdzających dodatkowe kwalifikacje
e) odpisy dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy
f) oświadczenie o niekaralności (w późniejszym terminie zaświadczenie o
niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)
g) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku zastępcy dyrektora
h) ewentualne referencje
i) oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w
związku z konkursem, wraz z powołaniem się na obowiązujące w momencie
składania wniosku przepisy dotyczące ochrony danych osobowych
Dodatkowe informacje kandydaci mogą uzyskać w sekretariacie
Zespołu Opieki Zdrowotnej, tel.(0-56)677-26-07, fax.(0-56)677 27 10
Oferty wraz z kompletem potwierdzonych dokumentów należy
składać w sekretariacie ZOZu w zamkniętych kopertach z podanym adresem
zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds.
Ekonomiczno-Administracyjnych” w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
Pl. Rydygiera 1, 86-200 Chełmno do godziny 15.00. dnia 30 listopada 2008 .
O miejscu i terminie rozstrzygnięcia konkursu kandydaci zostaną
poinformowani indywidualnie.

metryczka


Opublikował: Andrzej Pawlik (14 października 2008, 11:59:35)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pawlik (25 listopada 2008, 11:34:34)
Zmieniono: Unieważnienie konkursu ze względu na brak ofert spełniających wymagania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2147