zamówienie na:

wykonanie robót budowlanych polegających na: „Przebudowie części pomieszczeń budynku szkoły SOSzW w Chełmnie przy ul. Dworcowej 20/22 w celu zgodnego z przepisami połączenia budynku szkoły z salą gimnastyczno rehabilitacyjną ” w ramach zadania inwestycyjnego pn. :„Budowa sali gimnastyczno - rehabilitacyjnej przy szkole SOSZW w Chełmnie"

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.2.2018/2019/2020.JG
wartość: poniżej 5.548.000 Euro
termin składania ofert: 23 września 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Komisja stwierdziła, że w wyznaczonym terminie i czasie nie wpłynęła żadna oferta.  
_______________________________________________________________________________________
dodano dnia 23.09.2020 r.

Chełmno dnia 23.09.2020 r.

Znak sprawy: ZZP.041.2.2018/2019/2020.JG

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Komisji Przetargowej, dotyczącego otwarcia i sprawdzenia kompletności złożonych ofert, oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły SOSzW w Chełmnie przy ul. Dworcowej 20/22 w celu zgodnego z przepisami połączenia budynku szkoły z salą gimnastyczno rehabilitacyjną ”, w ramach zadania pn. „Budowa sali gimnastyczno - rehabilitacyjnej przy szkole SOSZW w Chełmnie".
Kwota przeznaczona w budżecie na wykonanie zadania to: 260.760,00 zł. brutto


Działając na podstawie Zarządzenia Nr 6/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Starosty Chełmińskiego oraz stanowiącego załącznik nr 1 Regulaminu Komisji Przetargowej, powołana komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 23.09.2020 r. dokonała otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na inwestycję pn.: „Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły SOSzW w Chełmnie przy ul. Dworcowej 20/22 w celu zgodnego z przepisami połączenia budynku szkoły z salą gimnastyczno rehabilitacyjną ”, w ramach zadania pn. „Budowa sali gimnastyczno - rehabilitacyjnej przy szkole SOSZW w Chełmnie".

I. Część jawna posiedzenia – otwarcie ofert.

1. Przewodniczący komisji poinformował przybyłych o kwocie pieniędzy przeznaczonej w budżecie na wykonanie zadania: kwota brutto przeznaczona w budżecie na wykonanie zadania to 260.760,00 brutto.
Komisja stwierdziła, że w wyznaczonym terminie i czasie nie wpłynęła żadna oferta.

II. Wnioski komisji: komisja wnioskuje o powtórzenie procedury przetargowej.

_______________________________________________________________________________________
zamieszczono dnia 08.09.2020 r.

Powiat Chełmiński
ogłasza
drugi przetarg nieograniczony
na
wykonanie robót budowlanych polegających na: „Przebudowie części pomieszczeń budynku szkoły SOSzW w Chełmnie przy ul. Dworcowej 20/22 w celu zgodnego z przepisami połączenia budynku szkoły z salą gimnastyczno rehabilitacyjną ” w ramach zadania inwestycyjnego pn. :„Budowa sali gimnastyczno - rehabilitacyjnej przy szkole SOSZW w Chełmnie"

_______________________________________________________________________________________

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 582363-N-2020 z dnia 08.09.2020 r.
Ogłoszenie można zobaczyć w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 582363-N-2020
lub pobrać w pliku PDF: POBIERZ (122kB) pdf


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (100kB) word

Dokumentacja techniczna:
Projekt - hydrant (285kB) pdf
Projekt budowlany strony 01-75 (15795kB) pdf
Projekt budowlany strony 76-96 (16842kB) pdf
Projekt wykonawczy - architektura (2150kB) pdf
Projekt wykonawczy - branża elektryczna sala gimnastyczna (1646kB) pdf
Projekt wykonawczy - branża elektryczna szkoła (3561kB) pdf
Przedmiar - branza budowlana (99kB) pdf
Przedmiar - branża elektryczna - sala gimnastyczna (83kB) pdf
Przedmiar - branża elektryczna - szkoła (109kB) pdf
Przedmiar - branża sanitarna - instalacje zewnętrzne - hydrant (102kB) pdf
Specyfikacja wykonania i odbioru robót (391kB) pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (52kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnienu warunków udziału w postępowaniu (34kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (39kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót (36kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób (35kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy (69kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Informacja doświadczenie kierownika budowy (38kB) word
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór zobowiazania (51kB) word
Załącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (36kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Janusz Gryszan
Opublikował: Dariusz Banach (8 września 2020, 09:46:55)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (23 września 2020, 14:27:48)
Zmieniono: dodano informację o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 174