zamówienie na:

Zakup laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz tablic multimedialnych realizowany przez Fundusze Europejskie, pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: OR
wartość: powyżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 7 sierpnia 2020  12:00
Zdjęcie

________________________________________________________________________________________
dodano dnia 6.08.2020 r.

Do zamawiającego wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Czy Zamawiający zaakceptuje procesor osiągający w teście CPU Mark Passmark wynik minimum 4120 pkt?
Odp: Zaakceptowany zostanie procesor o wydajności nie niższej od podanego w specyfikacji.

2. Czy Zamawiający zaakceptuje model laptopa bez wbudowanego złącza RJ-45?
Odp: Tak, ze względu na sytuację na rynku, zostanie dopuszczony.
Warunkiem jest dołączenie do zestawu odpowiedniej "przejściówki".
Należy przy tym pamiętać, że laptop z wbudowanym złączem RJ-45 będzie oceniany wyżej.


________________________________________________________________________________________
zamieszczono dnia 4.08.2020 r.


Chełmno, dnia 4 sierpnia 2020 r.
Powiat Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Powiat Chełmiński, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 euro, zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

1. Nazwa zadania: Zakup laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz tablic multimedialnych realizowany przez Fundusze Europejskie, pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie zostało podzielone na części:
- część nr 1 - laptopy, 87 sztuk,
- część nr 2 - urządzenia wielofunkcyjne, 42 sztuki,
- część nr 3 - tablice multimedialne, 4 sztuki.

Parametry minimalne zostały określone w załącznikach do rozeznania, odpowiednio: nr 1 dla laptopów, nr 2 dla urządzeń wielofunkcyjnych i nr 3 dla tablic multimedialnych.
Oferty można składać na dowolną ilość części.
Cena oferty musi obejmować dostawę do Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno.
Obowiązująca stawka VAT dla niniejszego zamówienia wynosi 23%.

3. Termin realizacji zamówienia:
Termin dostawy sprzętu oraz dostarczenia faktury: 27 sierpnia. W związku z koniecznością rozliczenia dotacji, nie ma możliwości przedłużenia terminu. Niedostarczenie sprzętu w wyznaczonym terminie skutkować będzie rozwiązaniem umowy z winy wykonawcy oraz naliczeniem kar umownych.

4. Kryteria oceny ofert: cena, parametry oferowanego sprzętu.
Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.

5. Inne istotne warunki zamówienia: do oferty prosimy dołączyć szczegółowe informacje o parametrach technicznych oferowanego sprzętu.

6. Miejsce oraz termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 7 sierpnia br. do godz: 12:00 na adres: zamowienia@powiat-chelmno.pl lub w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, pok. nr 7.

7. Sposób przygotowania oferty:
1) zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy";
2) oferta otrzymana po terminie składania ofert nie będzie brana pod uwagę;
3) ofertę sporządzić należy w języku polskim;
4) cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;

8. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
Dariusz Banach, Tel. 56 677-24-31, e-mail: zamowienia@powiat-chelmno.pl

9. Inne postanowienia.
1) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. Euro w Starostwie Powiatowym w Chełmnie.
2) Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez obowiązku podania przyczyny unieważnienia.

10. Załączniki do pobrania:
- zapytanie ofertowe, parametry sprzętu, formularz oferty: POBIERZ (606kB) word
- wzór umowy: POBIERZ (603kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Dariusz Banach
Opublikował: Dariusz Banach (4 sierpnia 2020, 13:33:00)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (6 sierpnia 2020, 10:37:38)
Zmieniono: dodano treść zapytań i odpowiedzi

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 562