zamówienie na:

wykonanie robót budowlanych polegających na: „Przebudowie części pomieszczeń budynku szkoły SOSzW w Chełmnie przy ul. Dworcowej 20/22 w celu zgodnego z przepisami połączenia budynku szkoły z salą gimnastyczno rehabilitacyjną”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.2.2018/2019/2020.JG
wartość: poniżej 5.548.000 Euro
termin składania ofert: 14 sierpnia 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. 

_______________________________________________________________________________________
zamieszczono dnia 30.07.2020 r.

Powiat Chełmiński
ogłasza
przetarg nieograniczony
na
wykonanie robót budowlanych polegających na: „Przebudowie części pomieszczeń budynku szkoły SOSzW w Chełmnie przy ul. Dworcowej 20/22 w celu zgodnego z przepisami połączenia budynku szkoły z salą gimnastyczno rehabilitacyjną”

_______________________________________________________________________________________

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 568491-N-2020 z dnia 30.07.2020 r.
Ogłoszenie można zobaczyć w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 568491-N-2020
lub pobrać w pliku PDF: POBIERZ (129kB) pdf


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (104kB) word

Dokumentacja techniczna:
Branza budowlana - przedmiar (99kB) pdf
Branża elektryczna - przedmiar (109kB) pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy (51kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnienu warunków udziału w postępowaniu (34kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (39kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót (36kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób (35kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Janusz Gryszan
Opublikował: Dariusz Banach (30 lipca 2020, 14:58:48)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (14 sierpnia 2020, 11:23:44)
Zmieniono: dodano informację o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 184