zamówienie na:

Remont ogrodzenia boiska szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego, przy ul. Dworcowej 20-22 w Chełmnie

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZZP.041.2.2018.2019.2020.JG
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 23 lipca 2020  11:00
wynik postępowania: Najtańszą ofertę złożyła firma Usługi Remontowo – Budowlane i Transportowe Arkadiusz Bogdański, Nowe Dobra 106, 86-200 Chełmno, na kwotę 43.250,00 zł. brutto, oferta nie przekracza kwoty zarezerwowanej w budżecie na wykonanie zamówienia. 
________________________________________________________________________________________
dodano dnia 23.07.2020 r.

Znak sprawy: ZZP.041.2.2018/2019/202.JG

Chełmno dnia 23.07.2020 r.

Informacja z otwarcia i wyboru oferty

W wyznaczonym terminie wpłynęło pięć ofert, które złożone zostały przez następujących Wykonawców:

 1) KOBESPORT Sp. z o.o., ul. Sucharskiego 61/9, 56-400 Oleśnica, tel. 504 078 236 (e-mail info@kobesport.com), na kwotę 43.665,00 zł. brutto.

 2) RAF GROUP Rafał Górski, ul. Kamienna nr 29a, 42-400 Zawiercie, tel. 32 67 116 90, kom. 503 196 000 (e-mail: ogrodzeniapanelowe@gmail.com), na kwotę 46.276,00 zł. brutto.

 3) SYSTEMY OGRODZEŃ Wojciech Świątkowski, ul. Nad Torem nr 4, 86-300 Grudziądz, tel. 502 213 293 (e-mail: swkr@op.pl), na kwotę 52.737,48 zł. brutto.

 4) P.P.H.U. „MIREX” Mirosław Ruta, Bielice 15, 88-330 Gębice, tel. 604 962 916 (e-mail: mirex6@poczta.onet.pl), na kwotę 47.176,65 zł. brutto.

 5) Usługi Remontowo – Budowlane i Transportowe Arkadiusz Bogdański, Nowe Dobra 106, 86-200 Chełmno, tel. 669 354 068 (e-mail rokwor1@interia.pl), na kwotę 43.250,00 zł. brutto.

Najtańszą ofertę złożyła firma Usługi Remontowo – Budowlane i Transportowe Arkadiusz Bogdański, Nowe Dobra 106, 86-200 Chełmno, na kwotę 43.250,00 zł. brutto, oferta nie przekracza kwoty zarezerwowanej w budżecie na wykonanie zamówienia.________________________________________________________________________________________
zamieszczono dnia 15.07.2020 r.

Chełmno dnia 15.07.2020 r.

ZZP.041.2.2018.2019.2020.JG

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Powiat Chełmiński, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

1. Nazwa zadania: „Remont ogrodzenia boiska szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego, przy ul. Dworcowej 20-22 w Chełmnie”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Sposób przygotowania oferty:
 1) ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy”, oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
 2) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
 3) do oferty należy załączyć uproszczony kosztorys ofertowy;
 4) oferowana cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia;
 5) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
 6) ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „Remont ogrodzenia boiska szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego, przy ul. Dworcowej 20-22 w Chełmnie”, nie otwierać do dnia 23.07.2020 r. godz. 11:00”.

4. Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Chełmnie przy ul. Harcerskiej 1, do dnia 23.07.2020 r. do godz. 11:00.

5. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 27.08.2020 r., okres gwarancji minimum 24 miesiące od dnia podpisania protokółu odbioru robót.

6. Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
- Janusz Gryszan, tel. 56 677 24 45, e-mail j.gryszan@powiat-chelmno.pl
- Grzegorz Piątkowski tel. 56 677 24 45, e-mail g.piatkowski@powiat-chelmno.pl

7. Inne postanowienia.
 1) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. Euro w Starostwie Powiatowym w Chełmnie.
 2) Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez obowiązku podania przyczyny unieważnienia.

8. Załączniki do zapytania ofertowego:
 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: POBIERZ (305kB) word
 2) Formularz ofertowy: POBIERZ (19kB) word
 3) Projekt umowy: POBIERZ (86kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Janusz Gryszan
Opublikował: Dariusz Banach (15 lipca 2020, 14:58:59)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (23 lipca 2020, 14:22:05)
Zmieniono: dodano informację z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 176