zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR.G.272.2.2020.MA
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 13 lipca 2020  11:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2, złożona przez: PGNiG Obrót detaliczny sp. z o.o, ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, cena oferty: 291,61 zł netto za 1 MWh, cena łączna: 189 741,88 zł brutto, 100,00 pkt. Uzasadnienie wyboru: zgodnie z art. 91 ust. 1 Zamawiający dokonał wyboru na podstawie kryteriów oceny określonych w SIWZ. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta nie podlega odrzuceniu - Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia. 
_______________________________________________________________________________________
dodano dnia 28.07.2020 r.

Chełmno, dnia 28 lipca 2020 r.

OR.G.272.2.2020.MA

Zamawiający:
Powiat Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego”

Działając na podstawie Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z późn. zm.) Powiat Chełmiński Zamawiający informuje o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty:
Komisja przetargowa na spotkaniu w dniu 28 lipca 2020 r. dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2, złożona przez: PGNiG Obrót detaliczny sp. z o.o, ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, cena oferty: 291,61 zł netto za 1 MWh, cena łączna: 189 741,88 zł brutto, 100,00 pkt.
Uzasadnienie wyboru: zgodnie z art. 91 ust. 1 Zamawiający dokonał wyboru na podstawie kryteriów oceny określonych w SIWZ. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.
Oferta nie podlegają odrzuceniu - Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia.

2) pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty:
 a. Oferta nr 3:
 - złożona przez: TRMEW Obrót S.A., ul. Ludwika Rydygiera 8, 01 793 Warszawa
 - cena oferty: 299,68 zł netto za 1 MWh, cena łączna: zł 194 992,79 brutto, 97,31 pkt.
 b. Oferta nr 4:
 - złożona przez: ELEKTRA S.A., ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
 - cena oferty: 295,55 zł netto za 1 MWh, cena łączna: 192 305,52 zł brutto, 98,67 pkt.
 c. Oferta nr 5:
 - złożona przez: ENERGA OBRÓT SA, Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
 - cena oferty: 308,00 zł netto za 1 MWh, cena łączna: 200 406,36 zł brutto, 94,68 pkt.

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:
Oferta nr 1 złożona przez: ENIGA Edward Zdrojek, ul. Nowowiejska 6, 76-200 Słupsk (cena oferty: 292,70 zł netto za 1 MWh, cena łączna: 190 451,11 zł brutto) z powodu nie uzupełnienia brakujących dokumentów - informacji o przynależności do grupy kapitałowej.
Uzasadnienie: zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp wykonawcy, którzy nie złożyli informacji o przynależności do grupy kapitałowej zostają wykluczeni z postępowania, tym samym ich oferty zgodnie z art. 24 ust. 4 zostają odrzucone.

4) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający informuje, że nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Termin podpisani umów nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (w przypadku przesłania zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej).


_______________________________________________________________________________________
dodano dnia 22.07.2020 r.

Chełmno, dnia 22 lipca 2020 roku

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Przetargowej
spisany w Starostwie Powiatowym w Chełmnie, dotyczący oceny ofert w przetargu nieograniczonym na: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego”


Komisja przetargowa w toku przeprowadzonych czynności dokonała następujących ustaleń:

1. Oferenci nr 2, 4 i 5 dostarczyli informację o przynależności do grupy kapitałowej.

2. Oferenci nr 1 i 3 nie złożyli informacji o przynależności do grupy kapitałowej w ustawowym terminie i zostali wezwani do uzupełnienia dokumentu.

3. Oferent nr 3 z łożył informację o przynależności do grupy kapitałowej w wyznaczonym terminie.

4. Komisja przetargowa wyklucza wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 z powodu nie uzupełnienia brakujących dokumentów - informacji o przynależności do grupy kapitałowej. Tym samym złożona oferta przez ENIGA Edward Zdrojek, ul. Nowowiejska 6, 76-200 Słupsk podlega odrzuceniu. Uzasadnienie: zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp wykonawcy, którzy nie złożyli informacji o przynależności do grupy kapitałowej zostają wykluczeni z postępowania, tym samym ich oferty zgodnie z art. 24 ust. 4 zostają odrzucone.

5. Oferty nr 2, 3, 4 i 5 są ważne.

6. Dokonano oceny ofert:
a. Oferta nr 2:
- złożona przez: PGNiG Obrót detaliczny sp. z o.o, ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa
- cena oferty: 291,61 zł netto za 1 MWh, cena łączna: 189 741,88 zł brutto, 100,00 pkt.
b. Oferta nr 3:
- złożona przez: TRMEW Obrót S.A., ul. Ludwika Rydygiera 8, 01 793 Warszawa
- cena oferty: 299,68 zł netto za 1 MWh, cena łączna: zł 194 992,79 brutto, 97,31 pkt.
c. Oferta nr 4:
- złożona przez: ELEKTRA S.A., ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
- cena oferty: 295,55 zł netto za 1 MWh, cena łączna: 192 305,52 zł brutto, 98,67 pkt.
d. Oferta nr 5:
- złożona przez: ENERGA OBRÓT SA, Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
- cena oferty: 308,00 zł netto za 1 MWh, cena łączna: 200 406,36 zł brutto, 94,68 pkt.

7. Najwyżej oceniona została oferta nr 2, złożoną przez PGNiG Obrót detaliczny sp. z o.o, ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa.

8. Komisja wnioskuje o wezwanie Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.


_______________________________________________________________________________________
dodano dnia 13.07.2020 r.

Chełmno, dnia 13 lipca 2020 roku

Informacja z otwarcia ofert
w przetargu nieograniczonym na: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego”


Komisja przetargowa w toku przeprowadzonych czynności dokonała następujących ustaleń:

1. Przed otwarciem ofert podana została kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 201 707,70 zł brutto.

2. Oferty zostały otwarte i odczytane w kolejności ich złożenia:

a) Oferta nr 1:
- złożona przez: ENIGA Edward Zdrojek, ul. Nowowiejska 6, 76-200 Słupsk
- cena oferty: 292,70 zł netto za 1 MWh, cena łączna: 190 451,11 zł brutto.

b) Oferta nr 2:
- złożona przez: PGNiG Obrót detaliczny sp. z o.o, ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa
- cena oferty: 291,61 zł netto za 1 MWh, cena łączna: 189 741,88 zł brutto.

c) Oferta nr 3:
- złożona przez: TRMEW Obrót S.A., ul. Ludwika Rydygiera 8, 01 793 Warszawa
- cena oferty: 299,68 zł netto za 1 MWh, cena łączna: zł 194 992,79 brutto.

d) Oferta nr 4:
- złożona przez: ELEKTRA S.A., ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
- cena oferty: 295,55 zł netto za 1 MWh, cena łączna: 192 305,52 zł brutto.

e) Oferta nr 5:
- złożona przez: ENERGA OBRÓT SA, Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
- cena oferty: 308,00 zł netto za 1 MWh, cena łączna: 200 406,36 zł brutto.


Przypominamy:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp ( załącznik do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.

Uwaga:
W myśl przepisów ustawy Pzp, złożenie przez Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, przed zamieszczeniem przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest czynnością nieskuteczną. Oznacza to, iż Wykonawca, który złoży przedmiotowe oświadczenie np. wraz z ofertą musi ponownie złożyć tenże dokument w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku zaniechania tej czynności przez Wykonawcę, zostanie on wezwany do uzupełnień z mocy art. 26 ust 3 ustawy Pzp, względnie do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.


_______________________________________________________________________________________
dodano dnia 02.07.2020 r.

Treść zapytań do SIWZ oraz udzielone odpowiedzi:
POBIERZ (423kB) pdf


_______________________________________________________________________________________
zamieszczono dnia 02.07.2020 r.

Powiat Chełmiński
ogłasza
przetarg nieograniczony
na

Zakup energii elektrycznej
na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego


_______________________________________________________________________________________

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 557642-N-2020 z dnia 02.07.2020 r.
Ogłoszenie można zobaczyć w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 557642-N-2020
lub pobrać w pliku PDF: POBIERZ (124kB) pdf


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (493kB) word
Wykaz PPE (104kB) excel
Wzór umowy (187kB) word
Formularz oferty (77kB) word
Załączniki do oferty (42kB) word

Treść zapytań do SIWZ oraz udzielone odpowiedzi:

metryczka


Odpowiada za treść: Michał Aleksandrowicz
Opublikował: Dariusz Banach (2 lipca 2020, 14:51:39)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (28 lipca 2020, 16:24:59)
Zmieniono: dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 328