zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa Siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.2510.1.2019.2020.JG
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 19 czerwca 2020  11:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył Tomasz Rosłan, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Usługi dla budownictwa „ROSBUD”, Tomasz Rosłan”, Wielkie Lniska 9, 96-300 Grudziądz. Oferta jest najwyżej ocenioną ofertą, jest kompletna i najwyżej oceniona ze wszystkich złożonych i nie odrzuconych ofert. 
________________________________________________________________________________________
dodano dnia 14.08.2020 r.

Umowa została podpisana dnia 11 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 510152787-N-2020 z dnia 14.08.2020 r.
Ogłoszenie można zobaczyć w Biuletynie Zamówień Publicznych 510152787-N-2020
lub pobrać w pliku PDF: POBIERZ (77kB) pdf

________________________________________________________________________________________
dodano dnia 05.08.2020 r.

Chełmno dnia 05.08.2020 r.

Znak sprawy: ZZP.2510.1.2019.2020.JG

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Komisji Przetargowej, dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa Siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie, przy ul. Dworcowej.


Działając na podstawie Zarządzenia Nr 6/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Starosty Chełmińskiego oraz stanowiącego załącznik nr 1 Regulaminu Komisji Przetargowej, powołana komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 05.08.2020 r. dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa Siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie, przy ul. Dworcowej.

I. Komisja stwierdza że;

1. Wezwany do uzupełnienia dokumentów wymienionych w Rozdz. 10 ust. 8-16 SIWZ, oferent nr 1 – Tomasz Rosłan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Usługi dla budownictwa „ROSBUD”, Tomasz Rosłan”, Wielkie Lniska 9, 96-300 Grudziądz, uzupełnił ofertę o wszystkie brakujące dokumenty, przedstawione dokumenty są zgodne z zapisami SIWZ i do przedstawionych dokumentów komisja nie wnosi zastrzeżeń.

2. Oferta nr 1 (złożona na kwotę 155.200,00 zł. brutto) jest najwyżej ocenioną ofertą, która uzyskała 87,55 pkt, jest kompletna i najkorzystniejsza ze wszystkich złożonych i nie odrzuconych ofert.

3. Komisja wnioskuje o podpisanie umowy z w/w oferentem.

________________________________________________________________________________________
dodano dnia 28.07.2020 r.

Chełmno dnia 28.07.2020 r.

Znak sprawy: ZZP.2510.1.2019.2020.JG

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Komisji Przetargowej, dotyczącego oceny i wyboru najwyżej ocenionej oferty w postępowaniu przetargowym na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa Siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie”.


Działając na podstawie Zarządzenia Nr 6/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Starosty Chełmińskiego oraz stanowiącego załącznik nr 1 Regulaminu Komisji Przetargowej, powołana komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 28.07.2020 r. dokonała wykluczenia oferenta a następnie odrzucenia najwyżej ocenionej oferty i dokonała wyboru następnej najwyżej ocenionej oferty, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa Siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie”.

I. Komisja stwierdza że;
1. Wezwany (zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy PZP) dnia 16.07.2020 r. do uzupełnienia oferty o dokumenty wymienione w Rozdz. 10, ust. 8-16 SIWZ oferent BUILD INVEST BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA LTD, UNIT 4E ENTERPRISE COURT FARFIELD PARK ROTHERDAM ENGLAND S63 5DB, nie złożył w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów.
2. Wezwany ponownie (zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP) do złożenia dokumentów w/w oferent ponownie nie złożył w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów.
3. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP oferent BUILD INVEST BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA LTD, UNIT 4E ENTERPRISE COURT FARFIELD PARK ROTHERDAM ENGLAND S63 5DB zostaje wykluczony z postępowania, ponieważ nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wobec powyższego zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy PZP oferta w/w wykonawcy zostaje odrzucona.

II. Następną najwyżej ocenioną ofertą, która uzyskała 87,55 pkt, jest oferta nr 1 złożona przez Tomasza Rosłana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Usługi dla budownictwa „ROSBUD”, Tomasz Rosłan”, Wielkie Lniska 9, 96-300 Grudziądz, na kwotę 155.200,00 zł. brutto.

III. Należy wezwać oferenta nr 1 do złożenia dodatkowych dokumentów wymienionych w Rozdz. 10 ust. 8-16 SIWZ, w terminie do dnia 03.08.2020 r.


________________________________________________________________________________________
dodano dnia 16.07.2020 r.

Chełmno dnia 16.07.2020 r.

Znak sprawy: ZZP.2510.1.2019.2020.JG

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Komisji Przetargowej, dotyczącego oceny ofert
w postępowaniu przetargowym na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa Siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie”.

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 6/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Starosty Chełmińskiego oraz stanowiącego załącznik nr 1 Regulaminu Komisji Przetargowej, powołana komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 16.07.2020 r. dokonała oceny ofert w przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa Siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie”

I. Komisja stwierdza że:
1. Oferenci, wezwani do złożenia wyjaśnień odnośnie rażąco niskiej ceny, złożyli wyjaśnienia w wyznaczonym terminie:
 1) Usługi dla budownictwa „ROSBUD”, Tomasz Rosłan, Wielkie Lniska 9, 96-300 Grudziądz, 155.200,00 zł. brutto.
 2) KABIS CONSULTING Konrad Piesyk, ul. Wały Dwernickiego117/121, lok.P211, 42-202 Częstochowa, 130.970,40 zł. brutto.
 3) Agencja Inwestycyjna Terra Sp. z o.o. i Wspólnicy s.k., ul. Botaniczna24/3, 60-586 Poznań, 199.260,00 zł. brutto.
 4) MBI Sp. z o.o. (lider konsorcjum), ul. Wojskowa 11, 87-800 Włocławek, 123.000,00 zł. brutto.
 5) BUILD INVEST BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA LTD, UNIT 4E ENTERPRISE COURT FARFIELD PARK ROTHERDAM ENGLAND S63 5DB, 132.222,00 zł. brutto.

2. Komisja po przeanalizowaniu złożonych wyjaśnień stwierdziła, że są one wystarczające i nie wnosi co do złożonych wyjaśnień zastrzeżeń.

3. W związku z powyższym komisja stwierdza, że wszystkie złożone oferty są ważne i spełniają wymagania określone w SIWZ.

II. Komisja dokonała indywidualnej oceny poszczególnych ofert zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ.

Oferenci uzyskali następującą ilość punktów:
Numer oferty, Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy,
kryterium cena: ilość pkt, doświadczenie: ilość pkt, ilość pobytów: ilość pkt, łączna ilość punktów

1. Usługi dla budownictwa „ROSBUD”, Tomasz Rosłan, Wielkie Lniska 9, 96-300 Grudziądz:
kryterium cena: 47,55 pkt, doświadczenie: 20,00 pkt, ilość pobytów: 20,00 pkt, łącznie: 87,55 pkt

2. KABIS CONSULTING Konrad Piesyk, ul. Wały Dwernickiego117/121, lok.P211, 42-202 Częstochowa:
kryterium cena: 56,35 pkt, doświadczenie: 20,00 pkt, ilość pobytów: 00,00 pkt, łącznie: 76,35 pkt

3. NEOEnergetyka Sp. z o.o., ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa:
kryterium cena: 26,14 pkt, doświadczenie: 20,00 pkt, ilość pobytów: 10,00 pkt, łącznie: 56,14 pkt

4. Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o., ul. Elewatorska 17 lok.1, 15-620 Białystok:
kryterium cena: 32,43 pkt, doświadczenie: 20,00 pkt, ilość pobytów: 20,00 pkt, łącznie: 72,43 pkt

5. Agencja Inwestycyjna Terra Sp. z o.o. i Wspólnicy s.k., ul. Botaniczna24/3, 60-586 Poznań:
kryterium cena: 37,04 pkt, doświadczenie: 20,00 pkt, ilość pobytów: 20,00 pkt, łącznie: 77,04 pkt

6. Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o.,ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów:
kryterium cena: 13,90 pkt, doświadczenie: 20,00 pkt, ilość pobytów: 20,00 pkt, łącznie: 53,90 pkt

7. MBI Sp. z o.o. (lider konsorcjum), ul. Wojskowa 11, 87-800 Włocławek:
kryterium cena: 60,00 pkt, doświadczenie: 20,00 pkt, ilość pobytów: 00,00 pkt, łącznie: 80,00 pkt

8. Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji BUDMAG Marek Gutkowski, ul. Słowikowa 13, 87-134 Przysiek:
kryterium cena: 31,91 pkt, doświadczenie: 20,00 pkt, ilość pobytów: 20,00 pkt, łącznie: 71,91 pkt

9. BUILD INVEST BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA LTD, UNIT 4E ENTERPRISE COURT FARFIELD PARK ROTHERDAM ENGLAND S63 5DB:
kryterium cena: 55,82 pkt, doświadczenie: 20,00 pkt, ilość pobytów: 20,00 pkt, łącznie: 95,81 pkt

10. Zakład Projektowania i Nadzoru “EFEKT – BUD”, Antoni Cieśla, ul. Średnia 62, 85-540 Bydgoszcz:
kryterium cena:  30,61 pkt, doświadczenie: 20,00 pkt, ilość pobytów: 20,00 pkt, łącznie: 70,61 pkt

III. Najwyżej ocenioną ofertą jest oferta nr 9 złożona przez BUILD INVEST BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA LTD, UNIT 4E ENTERPRISE COURT FARFIELD PARK ROTHERDAM ENGLAND S63 5DB na kwotę 132.222,00 zł. Oferta uzyskała łącznie 95,81 pkt.

IV. Należy wezwać oferenta nr 9 do złożenia dodatkowych dokumentów wymienionych w Rozdz. 10 ust. 8-16 SIWZ, w terminie do dnia 23.07.2020 r.________________________________________________________________________________________
dodano dnia 19.06.2020 r.

Chełmno dnia 19.06.2020 r.

Znak sprawy: ZZP.2510.1.2019.2020.JG

Informacja z otwarcia ofert

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 6/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Starosty Chełmińskiego oraz stanowiącego załącznik nr 1 Regulaminu Komisji Przetargowej, powołana komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 19.06.2020 r. dokonała otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa Siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie”.

I. Część jawna posiedzenia – otwarcie ofert.

1. Przewodniczący komisji poinformował przybyłych o kwocie pieniędzy przeznaczonej w budżecie na wykonanie zadania: kwota brutto przeznaczona w budżecie na wykonanie zadania to 291.515,10 zł. brutto.

2. Stwierdzono, że w wyznaczonym terminie i czasie wpłynęło dziesięć ofert.

3. Złożone oferty zostały otwarte po czym odczytano nazwy oferentów, oferowane ceny brutto, doświadczenie projektanta i deklarowaną ilość pobytów na budowie w tygodniu:

Numer oferty, Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy, Cena brutto, Doświadczenie, ilość pobytów na budowie.

oferta 1. Usługi dla budownictwa „ROSBUD”, Tomasz Rosłan, Wielkie Lniska 9, 96-300 Grudziądz, cena 155.200,00 zł., 3 budowy, 3 pobyty.

oferta 2. KABIS CONSULTING Konrad Piesyk, ul. Wały Dwernickiego117/121, lok.P211, 42-202 Częstochowa, cena 130.970,40 zł., 3 budowy, 1 pobyt.

oferta 3. NEOEnergetyka Sp. z o.o., ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa, cena 282.285,00 zł., 3 budowy, 2 pobyty.

oferta 4. Instytit Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o., ul. Elewatorska 17 lok.1, 15-620 Białystok, cena 227.550,00 zł., 3 budowy, 3 pobyty.

oferta 5. Agencja Inwestycyjna Terra Sp. z o.o. i Wspólnicy s.k., ul. Botaniczna24/3, 60-586 Poznań, cena 199.260,00 zł., 3 budowy, 3 pobyty.

oferta 6. Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o.,ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów, cena 530.954,10 zł., 3 budowy, 3 pobyty.

oferta 7. MBI Sp. z o.o. (lider konsorcjum), ul. Wojskowa 11, 87-800 Włocławek, cena 123.000,00 zł., 3 budowy, 1 pobyt.

oferta 8. Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji BUDMAG Marek Gutkowski, ul. Słowikowa 13, 87-134 Przysiek, cena 231.240,00 zł., 3 budowy, 3 pobyty.

oferta 9. BUILD INVEST BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA LTD, UNIT 4E ENTERPRISE COURT FARFIELD PARK ROTHERDAM ENGLAND S63 5DB, cena 132.222,00 zł., 3 budowy, 3 pobyty.

oferta 10. Zakład Projektowania i Nadzoru “EFEKT – BUD”, Antoni Cieśla, ul. Średnia 62, 85-540 Bydgoszcz, cena 241.080,00 zł., 3 budowy, 3 pobyty.


Przypominamy:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp ( załącznik do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.

Uwaga:
W myśl przepisów ustawy Pzp, złożenie przez Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, przed zamieszczeniem przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest czynnością nieskuteczną. Oznacza to, iż Wykonawca, który złoży przedmiotowe oświadczenie np. wraz z ofertą musi ponownie złożyć tenże dokument w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku zaniechania tej czynności przez Wykonawcę, zostanie on wezwany do uzupełnień z mocy art. 26 ust 3 ustawy Pzp, względnie do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

________________________________________________________________________________________
zamieszczono dnia 04.06.2020 r.

Powiat Chełmiński
ogłasza
przetarg nieograniczony
na
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji
pn. „Budowa Siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie”


_______________________________________________________________________________________

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 547297-N-2020 z dnia 04.06.2020 r.
Ogłoszenie można zobaczyć w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 547297-N-2020
lub pobrać w pliku PDF: POBIERZ (134kB) pdf


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (293kB) word

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią załączniki:
1) Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: POBIERZ (36kB) word

2) Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu: POBIERZ (41kB) word

3) Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: POBIERZ (36kB) word

4) Wzór wykazu wykonanych usług: POBIERZ (38kB) word

5) Wzór wykazu osób: POBIERZ (41kB) word

6) Wzór formularza ofertowego: POBIERZ (56kB) word

7) Wzór umowy: POBIERZ (158kB) word

8) Wzór proponowanej formy zobowiązania: POBIERZ (52kB) word

9) Dokumentacja, dotycząca realizacji inwestycji (dostępna na stronie http://bip.powiat-chelmno.pl w ogłoszeniu o przetargu na roboty budowlane na realizację inwestycji pn.: „Budowa Siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie”): przejdź do przetargu

10) Informacja - doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego: POBIERZ (38kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Janusz Gryszan
Opublikował: Dariusz Banach (4 czerwca 2020, 09:50:14)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (14 sierpnia 2020, 11:56:17)
Zmieniono: dodano informację o podpisaniu umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 576