zamówienie na:

Zakup laptopów i tabletów w ramach projektu "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: OZKS
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 2 czerwca 2020  12:00
Chełmno, dnia 26 maja 2020 r.
Powiat Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Powiat Chełmiński, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

1. Nazwa zadania: Zakup laptopów i tabletów w ramach projektu "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie zostało podzielone na dwie części:
- część nr 1 - laptopy, 19 sztuk,
- część nr 2 - tablety, 15 sztuk.
Parametry minimalne zostały określone w załącznikach do rozeznania, odpowiednio: nr 1 dla laptopów i nr 2 dla tabletów.
Oferty można składać na jedną lub obie części.
Cena oferty musi obejmować dostawę do Starostwa Powiatowego w Chełmnie,
ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno.
Obowiązująca stawka VAT dla niniejszego zamówienia wynosi 23%.

3. Termin realizacji zamówienia: 7 dni od momentu podpisania umowy

4. Kryteria oceny ofert: cena, parametry oferowanego sprzętu.
Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

5. Inne istotne warunki zamówienia: do oferty prosimy dołączyć informację o parametrach technicznych oferowanego sprzętu.

6. Miejsce oraz termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 2 czerwca br. godz: 12:00 drogą mailową na adres: zamowienia@powiat-chelmno.pl lub w siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, pokój nr 7.

7. Sposób przygotowania oferty:
1) zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy" (załącznik nr 3);
2) oferta otrzymana po terminie składania ofert nie będzie brana pod uwagę;
3) ofertę sporządzić należy w języku polskim;
4) cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;

8. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
Dariusz Banach, Tel. 56 677-24-31, e-mail: zamowienia@powiat-chelmno.pl

9. Inne postanowienia.
1) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu
o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. Euro
w Starostwie Powiatowym w Chełmnie.
2) Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez obowiązku podania przyczyny unieważnienia.


Do pobrania:
Zapytanie ofertowe, opis części, formularz oferty (84kB) word
Wzór umowy (81kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Dariusz Banach
Opublikował: Dariusz Banach (26 maja 2020, 15:52:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 268