zamówienie na:

Rozeznanie rynku - zakup sprzętu medycznego.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Rozeznanie rynku
nr sprawy: 9/2019
wartość: od wartośći 20.000 do 50.000 PLN netto
termin składania ofert: 10 maja 2019  09:00

____________________________________________________________

Nr post. 9/2019
Chełmno, dnia 06.05.2019 r.
 
 
 
 
ROZEZNANIE RYNKU
W RAMACH PROJEKTU PT. „CENTRUM KOORDYNACJI OPIEKI MEDYCZNEJ DLA
OSÓB NIESAMODZIELNYCH NA TERENIE SUBREGIONU TORUŃSKIEGO”,
NR RPKP.09.03.01-04-0001/18
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W RAMACH
OSI PRIORYTETOWEJ 9. SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO
DZIAŁANIA 9.3 ROZWÓJ USŁUG ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH
PODDZIAŁANIA 9.3.1. ROZWÓJ USŁUG ZDROWOTNYCH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020
UMOWA NR UM_WR.433.1.035.2019
 
 
 
I. Tryb postępowania:
Rozeznanie rynku dokonuje się w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Rozeznanie ma celu potwierdzenie, że dana dostawa została wykonana po cenie nie wyżej niż cena rynkowa.
Udzielone zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego:
www.zoz.chelmno.pl
II. Opis przedmiotu Zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego w postaci:
1. Łóżka szpitalnego regulowanego elektrycznie wraz z materacami przeciwodleżynowymi (2 szt.)
2. Stolika przyłóżkowego (2 szt.)
3. Kozetki lekarskiej (1 szt.)
4. Lampy medycznej (1 szt.)
5. Krzesła pod prysznic (1 szt.)
6. Szafy na leki (1 szt.)
7. Stolika zabiegowego (1 szt.)
8. Parawanu przejezdnego, jednoskrzydłowego (1 szt.)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2. Pozostałe warunki określa Projekt umowy.
Zamawiający jednocześnie informuje, że:
1. postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie,
2. dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba części 8,
3. oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone,
4. w toku badania i oceny ofert, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień lub uzupełnień w wyznaczonym przez siebie terminie,
5. oferta musi być własnoręcznie podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis powinien być czytelny lub opatrzony pieczątką imienną. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru do oferty należy dołączyć kopię stosownego pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy– jeżeli zostało udzielone,
6. przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie: „ZMIANA OFERTY”,
7. w przypadku uzyskania przez konkurencyjne oferty jednakowej ceny, Zamawiający poprosi o przedstawienie ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać cen wyższych niż te, które zostały zaoferowane w złożonej ofercie,
8. niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę,
9. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny,
10. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w Rozeznaniu opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości
III. Opis wymagań (np. uprawnienia do wykonywania określonej działalności jeżeli przepisy prawa tego wymagają, doświadczenie w realizacji podobnych zamówień, potencjał kadrowy i techniczny - o ile jest niezbędny do wykonania
zamówienia).
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia ww. warunków.
IV. Wykaz składanych dokumentów.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Oferta musi zawierać:
a) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz oferty – załącznik nr 1,
b) wypełnioną i podpisaną przez osobę upoważnioną specyfikację techniczną – załącznik nr 2 – odpowiednio do złożonej oferty częściowej,
c) pełnomocnictwo, jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa.
V. Kryteria oceny ofert.
1. Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następującego kryterium:
KRYTERIUM WAGA
OFEROWANA CENA 100 %
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:
a) kryterium ceny – wskaźnik "W" liczony według wzoru:
                     najniższa cena (brutto)
W= -------------------------------------------------------- x 100 x 100%
                   cena badanej oferty (brutto)
Oferowana cena - 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma 100 pkt.
1) W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty, w szczególności: podatek VAT, opłaty celne, transport, ubezpieczenie, opakowanie, kursy walut i inne mające wpływ na cenę. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, ponosi Wykonawca;
2) Wszystkie ceny oferty muszą być podane w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku, tj.:
- w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas, wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16);
- w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” ( to znaczy, że np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15);
W przypadku, gdy Wykonawca wyrazi cenę z dokładnością większą niż dwa miejsca po przecinku, Zamawiający poprawi taką wartość, zaokrąglając ją do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami opisanymi powyżej i uwzględniając konsekwencje rachunkowe takiej poprawki
VI. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą.
Termin realizacji: do dnia 24.05.2019 r.
Termin związania ofertą – 30 dni.
VII. Termin i miejsce złożenia oferty.
Ofertę zawierającą żądane informacje należy złożyć do dnia 10.05.2019 r. do godziny 09:00.
Dopuszcza się złożenie oferty
w formie pisemne j na adres :
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Pl. Rydygiera 1
86-200 Chełmno
Sekretariat Dyrektora
lub za pośrednictwem faksu: 056 677 27 10
lub za pośrednictwem poczty elektroniczne j: sekretariat@zoz.chelmno.pl
(zaleca się, aby przy wysyłaniu oferty Wykonawca ustawił żądanie potwierdzenia dostarczenia wiadomości)
z dopiskiem: „Oferta na dostawę sprzętu medycznego w ramach projektu Centrum Koordynacji Opieki medycznej dla osób niesamodzielnych na terenie subregionu toruńskiego”.
VIII. Dodatkowe informacje.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienia treści zapytania pod adres e-mail sekretariat@zoz.chelmno.p l .
IX. Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
− Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, ul. Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie jest Pani Anna Płotkowiak, adres e-mail ido@zoz.chelmno.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielenia zamówień publicznych spoczywających na ZOZ w Chełmnie;
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
 przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy;
 przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inna korespondencję wpływającą do ZOZ w Chełmnie w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
 dane osobowe mogą być przekazane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do przedmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec ZOZ w Chełmnie. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych;
 Przysługuje Pni/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:
− dostępu do danych osobowych,
− prawo do sprostowania danych,
− ograniczenia ich przetwarzania,
− przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
− wniesienia sprzeciwu.
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie), stosowanie do art. 22 RODO;
 Jednocześnie ZOZ w Chełmnie przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Więcej informacji oraz pliki do pobrania znajdą Państwo pod adresem:

http://www.zoz.chelmno.pl/zoz/index.php?option=com_content&task=view&id=726&Itemid=42

metryczka


Odpowiada za treść: Grażyna Marcinkowska
Opublikował: Andrzej Pawlik (6 maja 2019, 13:13:44)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pawlik (17 maja 2019, 14:30:51)
Zmieniono: Wynik postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 187