zamówienie na:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych: mięso i wędliny

zamawiający: Dom Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: DAG.330.1.3.2019.SO
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 10 kwietnia 2019  09:00

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DAG.330.1.3.2019.SO
Nazwa zadania:
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu.
 
I.  Nazwa oraz adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego                    Dom Pomocy Społecznej
Adres zamawiającego                       Mgoszcz 54
Kod Miejscowość                                86-230 Lisewo
Telefon:                                                   56 6768613
Faks:                                                         56 6768613
adres strony internetowej              www:bip.powiat-chelmno.pl
adres poczty elektronicznej          dag.mgoszcz@wp.pl
Godziny urzędowania:                     7:30 - 15:30
 
II. Tryb udzielenia zamówienia
1.      Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020),rządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.  z 2016 r. poz.1126),
          Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254),
          Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.(Dz. U. z 2015 r. poz. 2263).
2.      Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę.
3.      Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 2 oraz art. 70 Prawa zamówień publicznych.
4.      W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SIWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp .
 
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia stanowi: zakup o charakterze sukcesywnym artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu. Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały nakreślone w Projekcie umowy załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych:
 
1)         MIĘSO WĘDLINY CPV 15100000-9
 
3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodną z ustawą.
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
4) jest ofertą, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt przedmiotu zamówienia.
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału  postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz decyzja o wykluczeniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
Ocena ofert w zakresie poszczególnych zadań będzie niezależna od siebie. Odrzucenie oferty Wykonawcy w zakresie jednego zadania nie powoduje automatycznie odrzucenia jego oferty w zakresie innego zadania.
 
IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dost  wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę
2)   Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
3) Formularz asortymentowo-cenowym - wypełniony i podpisany przez wykonawcę.
4) Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym.
2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 i 5 ustawy Pzp należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniemine prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki zus, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne drowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. IV.2., nie są dołączane do oferty.
 
V. Termin związania ofertą
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
 
VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty:
1)   Na ofertę składają się oświadczenia i załączniki wymienione w niniejszej specyfikacji.
2)   Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
3)   Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4)   Oferta oraz wymagane formularze zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy.
5)   Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
2. Sposób zaadresowania oferty:
Dom Pomocy Społecznej
Mgoszcz 54
86-230 Lisewo
oraz opisane odpowiednio:
„OFERTA NA DOSTAWĘ …..........”
do Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu ”
Postępowanie nr DAG.330.1.3.2019.SO
Oferty należ złożyć do dnia: 10.04.2019 r. do godziny 900 w siedzibie zamawiającego:
Dom Pomocy Społecznej, Mgoszcz 54, 86-230 Lisewo, pokój nr 9
Oferty zostaną otwarte dnia: 10.04.2019 r. o godzinie 910 w siedzibie zamawiającego.
 
VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium cena oferty - 100%.
2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 
VIII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
1)   zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek wykonawców,
2)   dokumenty dostępne do wglądu wyłącznie w siedzibie Zamawiającego.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienia treści zapytania pod adres e-mail dag.mgoszcz@wp.pl. Wyjaśnienia Zamawiający zamieści na stronie internetowej.

Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (792kB) pdf
2. Oferta cenowa (425kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Stanisław Otremba
Opublikował: Stanisław Otremba (3 kwietnia 2019, 15:47:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 249