zamówienie na:

zakup wraz z dostawą towarów stanowiących doposażenie szkół w ramach projektu "Doposażenie pracowni zawodowych ZS2 i ZSCKP"

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.2.2016/2018.JG
wartość: poniżej 221 000 Euro
termin składania ofert: 7 stycznia 2019  12:00
________________________________________________________________________________________
dodano dnia 08.01.2019 r.

Chełmno dnia 07.01.2019 r.

Znak sprawy: ZZP.041.2.2016/2019/JG

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Komisji Przetargowej, dotyczącego otwarcia ofert, sprawdzenia ich prawidłowości oraz wyboru najkorzystniejszych ofert, w szóstym postępowaniu przetargowym na zakup i dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Doposażenie pracowni zawodowych ZS2 i ZSCKP”.


Działając na podstawie Zarządzenia Nr 6/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Starosty Chełmińskiego oraz stanowiącego załącznik nr 1 Regulaminu Komisji Przetargowej, powołana komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 07.01.2019 r. dokonała otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Doposażenie pracowni zawodowych ZS2 i ZSCKP”.

I. Część jawna posiedzenia – otwarcie ofert.

1. Przewodniczący komisji poinformował przybyłych o kwocie pieniędzy przeznaczonej w budżecie na wykonanie zadania oraz o kwotach przeznaczonych na poszczególne części zamówienia.
Kwota przeznaczona w budżecie na wykonanie zadania to: 145 780,00 zł. brutto, w podziale na 10 części to:
1. Szlifierka do płaszczyzn 1 szt. 30 000,00
2. Kultywator i opryskiwacz 2 szt. 3 980,00
3. Brona talerzowa 1 szt. 6 000,00
4. Roztrząsacz obornika 1 szt. 15 000,00
5. Siewnik 1 szt. 18 000,00
6. Przetrząsaczo - zgrabiarka 1 szt. 7 000,00
7. Owijarka do bel 1 szt. 7 000,00
8. Przyczepa dwuosiowa 1 szt. 44 420,00
9. Prasa zbierająca 1 szt. 4 300,00
10. Oprogramowania komputerowe 1 kpl. 10 080,00

2. Stwierdzono, że w wyznaczonym terminie i czasie wpłynęły trzy oferty.

3. Złożone oferty zostały otwarte po czym odczytano nazwę oferentów oraz oferowaną cenę brutto, oferowany termin dostawy i termin realizacja reklamacji.

4. Ofertę złożyło trzech następujących oferentów:
1) Oferta nr 1 złożona przez – EUROMETAL Sp. z o.o., Miszewko 41, 80-297 Banino, na część nr 1 zamówienia (szlifierka do płaszczyzn), na kwotę 67.650,00 zł. brutto, termin wykonania zamówienia do dnia 31.01.2019 r., termin realizacji reklamacji 7 dni.
2) Oferta nr 2 złożona przez Metal Technics Polska s. c. ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa, na część nr 1 zamówienia (szlifierka do płaszczyzn), na kwotę 51.660,00 zł. brutto, termin wykonania zamówienia do dnia 31.01.2019 r., termin realizacji reklamacji 7 dni.
3) Oferta nr 3 złożona przez, VICTOR Paweł Dulny, ul Błażyńskich 33c/20, 87-100 Toruń, na część nr 10 zamówienia (oprogramowania komputerowe) na kwotę 15.367,52 zł. brutto, termin wykonania zamówienia do dnia 31.01.2019 r., termin realizacji reklamacji 7 dni.


Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekaże Zamawiającemu w formie oryginału oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (sporządzonego z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


II. Po dokonaniu sprawdzenia złożonych dokumentów komisja stwierdza, że wszystkie złożone ofert są kompletne, spełniają warunki określone w SIWZ,

III. Komisja dokonała indywidualnej oceny złożonych ofert w oparciu o zastosowane kryteria i stwierdza, że poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:

Zestawienie ilość punktów uzyskanych w indywidualnej ocenie ofert:
Oferta nr 1: EUROMETAL Sp. z o.o., Miszewko 41, 80-297 Banino,
- w części nr 1, kryterium: cena 45,82 pkt, termin dostawy 20 pkt, termin realizacji reklamacji 20 pkt, ocena łączna: 85,82 pkt
 
Oferta nr 2: Metal Technics Polska s. c. ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa,
- w części nr 1, kryterium: cena 60 pkt, termin dostawy 20 pkt, termin realizacji reklamacji 20 pkt, ocena łączna: 100,00 pkt.

Oferta nr 3: VICTOR Paweł Dulny, ul Błażyńskich 33c/20, 87-100 Toruń,
- w części nr 10, kryterium: cena 60 pkt, termin dostawy 20 pkt, termin realizacji reklamacji 20 pkt, ocena łączna: 100,00 pkt.

IV. Wnioski komisji:

1. Unieważnienie postępowania na części nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 zamówienia, ponieważ na te części zamówienia nie wpłynęła żadna oferta.

2. Najkorzystniejsze oferty złożone na część nr 1 (szlifierka do płaszczyzn) i część nr 10 (oprogramowania komputerowe) zamówienia przekraczają znacznie środki zarezerwowane w budżecie na wykonanie zadania łącznie o kwotę 26.947,52 zł.

3. Z uwagi na oszczędności w realizacji projektu wynoszące 56.882,90 zł., komisja wnioskuje o udzielenie zamówienia oferentowi nr 2, Metal Technics Polska s. c., na dostawę części nr 1 zamówienia – szlifierki do płaszczyzn i oferentowi nr 3, firmie VICTOR Paweł Dulny, na dostawę części nr 10 zamówienia – oprogramowania komputerowe.

V. Po zaakceptowaniu wniosków komisji przez Starostę, wyżej wymienionych oferentów nr 2 i 3 należy wezwać do złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdz. VI ust. 5 SIWZ, w terminie nie krótszym niż 5 dni.


________________________________________________________________________________________
zamieszczono dnia 14.12.2018 r.

Powiat Chełmiński
ogłasza
szósty przetarg nieograniczony
na
zakup wraz z dostawą towarów stanowiących doposażenie szkół w ramach projektu
"Doposażenie pracowni zawodowych ZS2 i ZSCKP"

_______________________________________________________________________________________

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 661972-N-2018 z dnia 14.12.2018 r.
Ogłoszenie można zobaczyć w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 661972-N-2018.
lub pobrać w pliku PDF: POBIERZ (146kB) pdf


Specyfikację istotnych warunków zamówienia, wraz z załącznikami, można pobrać poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (89kB) word

Załącznik nr 1 do SIWZ, część nr 1, szlifierka do płaszczyzn. (557kB) plik
Załącznik nr 1 do SIWZ, część nr 2, kultywator i opryskiwacz (558kB) plik
Załącznik nr 1 do SIWZ, część nr 3, brona talerzowa (557kB) plik
Załącznik nr 1 do SIWZ, część nr 4, roztrząsacz obornika (557kB) plik
Załącznik nr 1 do SIWZ, część nr 5, siewnik (557kB) plik
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (24kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnienu warunków udziału w postępowaniu (34kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (39kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw (37kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy (19kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór zobowiazania (42kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (37kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Janusz Gryszan
Opublikował: Dariusz Banach (14 grudnia 2018, 12:42:33)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (8 stycznia 2019, 13:00:54)
Zmieniono: dodano informację z otwarcia ofert oraz ich oceny

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 331