zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.2510.2.2018.JG
wartość: poniżej 221 000 Euro
termin składania ofert: 8 listopada 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Uzasadnienie: zgodnie z art. 93 ust.1, pkt 6 ustawy Pzp, wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 
_______________________________________________________________________________________
dodano dnia 24.12.2018 r.

Chełmno dnia 21.12.2018 r.

Znak sprawy: ZZP.2510.2.2018.JG

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Komisji Przetargowej, dotyczącego unieważnienia przetargu dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej pn. „Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie”.

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 6/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Starosty Chełmińskiego oraz stanowiącego załącznik nr 1 Regulaminu Komisji Przetargowej, powołana komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 21.12.2018 r., po zapoznaniu się z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 20.12.2018 r. o planowanej zmianie lokalizacji budowy nowej siedziby starostwa, wnioskuje o unieważnienie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie” dotyczącej adaptacji i rozbudowy budynku przy ul. Ignacego Danielewskiego w Chełmnie.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 93 ust.1, pkt 6 ustawy Pzp, wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.


_______________________________________________________________________________________
dodano dnia 04.12.2018 r.

Chełmno dnia 04.12.2018 r.

Znak sprawy: ZZP.2510.2.2018.JG

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Komisji Przetargowej, dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie”.


Działając na podstawie Zarządzenia Nr 6/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Starosty Chełmińskiego oraz stanowiącego załącznik nr 1 Regulaminu Komisji Przetargowej, powołana komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 04.12.2018 r. dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie”.

I. Komisja stwierdza że:

1. Na posiedzeniu komisji w dniu 21.11.2018 r. przyjęto wyjaśnienia rażąco niskiej ceny złożone przez oferentów nr 10 i 11.

2. Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 10, złożona przez Pracownię Architektoniczną Czajka Tomasz, ul. Solna 2, 86-300 Grudziądz, na kwotę 152.520,00 zł. brutto.

3. Oferent nr 10, który złożył najkorzystniejszą ofertę złożył wymagane zgodnie z SIWZ dodatkowe dokumenty.

4. Komisja wnioskuje o podpisanie umowy na wykonanie zamówienia z w/w Pracownią Projektową.

Na tym posiedzenie zakończono i protokół podpisano._______________________________________________________________________________________
dodano dnia 21.11.2018 r.

Chełmno dnia 21.11.2018 r.

Znak sprawy: ZZP.2510.2.2018.JG

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Komisji Przetargowej, dotyczącego oceny wyjaśnień złożonych przez dwóch oferentów odnośnie rażąco niskiej ceny wykonania dokumentacji projektowej pn. „Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie” i wyboru najkorzystniejszej oferty.


Działając na podstawie Zarządzenia Nr 6/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Starosty Chełmińskiego oraz stanowiącego załącznik nr 1 Regulaminu Komisji Przetargowej, powołana komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 21.11.2018 r. dokonała oceny złożonych wyjaśnień odnośnie rażąco niskiej ceny wykonania dokumentacji projektowej w przetargu pn. „Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie” złożonych przez dwóch oferentów i stwierdza co następuje:

1. O wyjaśnienie rażąco niskiej ceny zwrócono się do dwóch oferentów wyznaczając termin złożenia wyjaśnień do dnia 15.11.2018 r.

2. Wyjaśnienia złożone zostały w wyznaczonym terminie przez:
1) Oferenta nr 10 – Pracownię Architektoniczną Czajka Tomasz, ul. Solna 2, 86-300 Grudziądz.
2) Oferenta nr 11 – KN+ Krzysztofa Nowacka, Pokrzywno 28, 86-330 Mełno

3. Komisja po odczytaniu i przeanalizowaniu złożonych przez w/w oferentów wyjaśnień uznała złożone wyjaśnienia za wystarczające.

4. Komisja dokonała oceny ofert zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ i stwierdza, że oferenci uzyskali następującą liczbę punktów:
 
Oferta 1. Koszt-Bud Dariusz Majer, 44-190 Knurów, ul. Dworcowa 10/3:
 - kryterium cena: 26,57 pkt, termin wykonania: 20 pkt, doświadczenie: 20 pkt, ocena łączna: 66,57 pkt.

Oferta 2. Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Marcin Bartoś, Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów:
 - kryterium cena: 31,00 pkt, termin wykonania: 20 pkt, doświadczenie: 20 pkt, ocena łączna: 71,00 pkt.

Oferta 3. LMD-INWEST Łukasz Dymura, ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo:
 - kryterium cena: 39,78 pkt, termin wykonania: 20 pkt, doświadczenie: 20 pkt, ocena łączna: 79,78 pkt.

Oferta 4. Pracowania Projektowa Joanna Okraska, ul. Łukowa 16/4, 93-410 Łódź:
 - kryterium cena: 49,45 pkt, termin wykonania: 20 pkt, doświadczenie: 20 pkt, ocena łączna: 89,45 pkt.

Oferta 5. PPW „PROMEX Sp. z o.o.” Sp. K. ul. Reymonta 11, 80-290 Gdańsk:
 - kryterium cena: 31,00 pkt, termin wykonania: 10 pkt, doświadczenie: 0 pkt, ocena łączna: 41,00 pkt.

Oferta 6. TBiARCHITEKCI Sp. z o.o., ul. Podgarbary 10, 80-827 Gdańsk:
 - kryterium cena: 27,17 pkt, termin wykonania: 20 pkt, doświadczenie: 20 pkt, ocena łączna: 65,17 pkt.

Oferta 7. Meritum Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. K., ul. Jugowicka 8a, 30-443 Kraków:
 - kryterium cena: 30,73 pkt, termin wykonania: 20 pkt, doświadczenie: 20 pkt, ocena łączna: 70,73 pkt.

Oferta 8. Pracownia Projektowo-Budowlana „EMBOX” Wiesław Malec, ul. Kopernika 5, 14-200 Iława:
 - kryterium cena: 42,03 pkt, termin wykonania: 20 pkt, doświadczenie: 20 pkt, ocena łączna: 82,03 pkt.

Oferta 9. Pracownia Architektoniczna, Przemysław Reiwer, ul. Ikara 3/24, 86-300 Grudziądz:
 - kryterium cena: 49,77 pkt, termin wykonania: 20 pkt, doświadczenie: 20 pkt, ocena łączna: 89,77 pkt.

Oferta 10. Pracownia Architektoniczna Czajka Tomasz, ul. Solna 2, 86-300 Grudziądz:
 - kryterium cena: 60,00 pkt, termin wykonania: 20 pkt, doświadczenie: 20 pkt, ocena łączna: 100,00 pkt.

Oferta 11. KN+ Pokrzywno 28, 86-330 Mełno:
 - kryterium cena: 53,91 pkt, termin wykonania: 20 pkt, doświadczenie: 20 pkt, ocena łączna: 93,91 pkt.

5. Najwyższą ilość punktów w ocenie ofert uzyskała oferta nr 10 złożona przez Pracownię Architektoniczną Czajka Tomasz, ul. Solna 2, 86-300 Grudziądz. Na kwotę 152.520,00 zł. brutto.

6. W związku z powyższym, należy wezwać oferenta nr 10 do złożenia dokumentów wymienionych Rozdz. VI ust. 5 SIWZ, w terminie nie krótszym niż 5 dni od otrzymania zawiadomienia.

Na tym posiedzenie zakończono i protokół podpisano.


_______________________________________________________________________________________
dodano dnia 09.11.2018 r.


Chełmno dnia 08.11.2018 r.

Znak sprawy: ZZP.2510.2.2018.JG

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Komisji Przetargowej, dotyczącego otwarcia i sprawdzenia kompletności złożonych ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowej pn.
„Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie”.

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 6/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Starosty Chełmińskiego oraz stanowiącego załącznik nr 1 Regulaminu Komisji Przetargowej, powołana komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 08.11.2018 r. dokonała otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie”.

I. Część jawna posiedzenia – otwarcie ofert.

1. Przewodniczący komisji poinformował przybyłych o kwocie pieniędzy przeznaczonej w budżecie na wykonanie zadania: kwota brutto przeznaczona w budżecie na wykonanie zadania to 250.000,00 zł. brutto.

2. Stwierdzono, że w wyznaczonym terminie i czasie wpłynęło jedenaście ofert.

3. Złożone oferty zostały otwarte po czym odczytano nazwy oferentów oraz oferowane ceny brutto:

Oferta nr 1. Koszt-Bud Dariusz Majer, 44-190 Knurów, ul. Dworcowa 10/3, cena brutto: 344.400,00, zł., termin wykonania 11 miesięcy, doświadczenie: trzy usługi;

Oferta nr 2. Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Marcin Bartoś, Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów, cena brutto: 295.200,00, zł., termin wykonania 11 miesięcy, doświadczenie: trzy usługi;

Oferta nr 3. LMD-INWEST Łukasz Dymura, ul Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo, cena brutto: 203.073,00 , zł., termin wykonania 11 miesięcy, doświadczenie: trzy usługi;

Oferta nr 4. Pracowania Projektowa Joanna Okraska, ul. Łukowa 16/4, 93-410 Łódź, cena brutto: 185.070,72, zł., termin wykonania 11 miesięcy, doświadczenie: trzy usługi;

Oferta nr 5. PPW „PROMEX Sp. z o.o.” Sp. K. ul. Reymonta 11, 80-290 Gdańsk, cena brutto: 295.200,00, zł., termin wykonania 12 miesięcy, doświadczenie: jedna usługa;

Oferta nr 6. TBiARCHITEKCI Sp. z o.o., ul. Podgarbary 10, 80-827 Gdańsk, cena brutto: 363.588,00, zł., termin wykonania 11 miesięcy, doświadczenie: trzy usługi;

Oferta nr 7. Meritum Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. K., ul. Jugowicka 8a, 30-443 Kraków, cena brutto: 297.770,00, zł., termin wykonania 11 miesięcy, doświadczenie: jedna usługa;

Oferta nr 8. Pracownia Projektowo-Budowlana „EMBOX” Wiesław Malec, ul. Kopernika 5, 14-200 Iława, cena brutto: 217.710,00, zł., termin wykonania 11 miesięcy, doświadczenie: trzy usługi;

Oferta nr 9. Pracownia Architektoniczna, Przemysław Reiwer, ul. Ikara 3/24, 86-300 Grudziądz, cena brutto: 183.885,00, zł., termin wykonania 11 miesięcy, doświadczenie: trzy usługi;

Oferta nr 10. Pracownia Architektoniczna Czajka Tomasz, ul. Solna 2, 86-300 Grudziądz, cena brutto: 152.520,00, zł., termin wykonania 11 miesięcy, doświadczenie: trzy usługi;

Oferta nr 11. KN+ Pokrzywno 28, 86-330 Mełno, cena brutto: 169.740,00, zł., termin wykonania 11 miesięcy, doświadczenie: trzy usługi;


II. W części posiedzenia niejawnej komisja dokonała sprawdzenia kompletności dokumentów oraz prawidłowości złożonych ofert i ustaliła, że:

1. wszystkie oferty są kompletne – spełniają warunki określone w SIWZ.

2. Poprawiono oczywistą omyłkę pisarską w ofercie nr 10 ( zgodnie z art. 87 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp) dotyczącą niezaznaczenia w formularzu ofertowym ilości wykonanych usług, gdzie z załączonego do oferty wykazu wykonanych usług ( zał. nr 4 do SIWZ) wynika, że oferent wykonał cztery usługi projektowe a maksymalnie wymagano wykonania trzech usług, o dokonaniu poprawienia omyłki pisarskiej został poinformowany przedstawiciel oferenta obecny podczas otwarcia ofert.


III. Wnioski komisji

1. Z uwagi na rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia należy zwrócić się do oferentów nr 10 i 11 o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na cenę oferty w celu wyjaśnienia niskiej ceny (oferowana cena jest niższa o ponad 30% od ceny całkowitej ustalonej przez Zamawiającego - art. 90 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych).

2. Komisja wyznacza termin na udzielenie wyjaśnień przez w/w oferenta do dnia 15.11.2018 r.


IV. Komisja wznowi posiedzenie w celu wytypowania najkorzystniejszej oferty po otrzymaniu wyjaśnień.


Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekaże Zamawiającemu w formie oryginału oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (sporządzonego z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia._______________________________________________________________________________________
dodano dnia 05.11.2018 r.


Pytania i odpowiedzi do SIWZ
(pytania z 31.10.2018 r.)


I. W dniu 31.10.2018 wpłynęło pismo, w którym zadano następujące pytania dotyczące treści SIWZ:

1. Pytanie nr 1 – czy teren pod inwestycję objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta ?
2. Pytanie nr 2 – czy teren przeznaczony pod inwestycję leży w strefie obszaru chronionego ? Jeżeli tak proszę podać nazwę tego obszaru.
3. Pytanie nr 3 – podać dane adresowe budynku będącego przedmiotem postępowania.
4. Pytanie nr 4 – czy budynek ten wpisany jest do rejestru zabytków? Czy też położony jest w strefie objętej ochroną konserwatorską ?
5. Pytanie nr 5 – czy Zamawiający jest w posiadaniu archiwalnych dokumentacji budowlanych tego budynku ? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie ich zawartości.
6. Pytanie nr 6 – podać łączną powierzchnię o jaką należy rozbudować istniejący budynek.
7. Pytanie nr 7 – prosimy o uszczegółowienie przedmiotu zamówienia w sprawie wymagań Zamawiającego dotyczącego zakresu i formy wizualizacji. Zarówno dla budynku jak i dla poszczególnych pomieszczeń.
8. Pytanie nr 8 – prosimy o wyjaśnienie różnicy między dokumentacją budowlaną a dokumentacją stanowiącą załącznik do wniosku o wydanie decyzji o Pozwolenie na budowę. Dotyczy to zapisu pkt. IV SIWZ.

II. Komisja udziela następujące odpowiedzi na powyższe pytania:

1. Odpowiedź na pytanie nr 1 – teren przeznaczony pod inwestycję objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełmna.
2. Odpowiedź na pytanie nr 2 – teren przeznaczony pod inwestycję leży na terenie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego.
3. Odpowiedź na pytanie nr 3 – adres inwestycji, 86-200 Chełmno, ul. Ignacego Danielewskiego nr 8, nr działek podane są w SIWZ.
4. Odpowiedź na pytanie nr 4 – budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków. Położony jest w strefie ochrony ekspozycji zespołu staromiejskiego.
5. Odpowiedź na pytanie nr 5 – Zamawiający nie posiada archiwalnej dokumentacji architektoniczno budowlanej.
6. Odpowiedź na pytanie nr 6 – Zamawiający w SIWZ podał minimalne powierzchnie i ilość pomieszczeń potrzebnych do funkcjonowania urzędu, wyliczenie powierzchni pomieszczeń pomocniczych, powierzchni korytarzy i klatek schodowych należy do projektantów, dlatego zamówienie obejmuje również opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku.
7. Odpowiedź na pytanie nr 7 – przedstawienie na rysunkach dwuwymiarowych przestrzeni wewnętrznych obejmujących kolorystykę umeblowanie i aranżację pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń W.C. archiwów, sal narad, oraz elewacji budynku i zagospodarowania terenu.
8. Odpowiedź na pytanie nr 8 – dokumentacja budowlana potrzebna do wydania pozwolenia na budowę nie musi zawierać np. kosztorysów i przedmiarów robót, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, projektów wykonawczych._______________________________________________________________________________________
dodano dnia 30.10.2018 r.


Pytania i odpowiedzi do SIWZ
(pytania z dnia 24.10.2018 r.)


I. W dniu 24.10.2018 wpłynęły dwa następujące pytania dotyczące SIWZ:

1. Pytanie nr 1 - Zwracamy się z prośbą o zmianę wymagań dot. warunków udziału w zakresie zdolności technicznej i zawodowej w zakresie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy, adaptacji lub budowy budynku/budynków administracyjnego użyteczności publicznej o kubaturze minimum 6.000 m3
na: w zakresie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy, adaptacji lub budowy budynku/budynków użyteczności publicznej o kubaturze minimum 6.000 m3 .
W opracowanej przez nas dokumentacji i posiadanych przez nas referencjach nie ma powiedziane wprost, że jest to obiekt administracyjny choć faktycznie taką pełni funkcję i pod takim kątem był projektowany. Sformułowanie „budynek użyteczności publicznej” daje możliwość udziału w postępowaniu większej liczbie oferentów, a jednocześnie zapewnia Zamawiającemu wyselekcjonowanie jedynie oferentów posiadających wymagane doświadczenie w projektowaniu obiektów publicznych.

2. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia określony w rozdziale V, pkt 2, ppkt 3SIWZ, jeśli Wykonawca wykaże się doświadczeniem, którego przedmiotem opracowania był projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych i dydaktycznych zlokalizowanych na piętrze budynku Audytoryjnego na pomieszczenia dydaktyczne i biurowe wraz z projektem wentylacji oraz przebudową budynku, w tym wykonanie dźwigu osobowego. Zakres opracowania obejmował również przebudowę budynku w związku budową dźwigu osobowego oraz roboty budowlane związane z wykonaniem zabezpieczeń ppoż. wynikających z niniejszej inwestycji.
Kubatura całego budynku objętego przebudową i zmianą sposobu użytkowania wynosi 13.551,88 m3.

II. Komisja udziela następujące odpowiedzi na powyższe pytania:

1. Odpowiedź na pytanie nr 1 - Zamawiający nie zmieni w zapisu dotyczącego warunków posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia określonych w rozdziale V, pkt 2, ppkt 3 SIWZ. Jeżeli wykonana dokumentacja dotyczy budynku użyteczności publicznej to w referencjach należy dokładnie opisać przeznaczenie budynku.

2. Odpowiedź na pytanie nr 2 - Zamawiający wymaga aby przedstawione jako posiadane doświadczenie, opracowanie projektowe dotyczyło przebudowy lub budowy budynku lub jego części o kubaturze min. 6000 m3 (kubatura dotyczy części budowanej lub przebudowywanej) w zakresie obejmującym wszystkie branże.
Z przedstawionego opisu wykonanego opracowania nie wynika powyższe.


_______________________________________________________________________________________
zamieszczono dnia 23.10.2018 r.

Powiat Chełmiński
ogłasza
przetarg nieograniczony
na
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.
„Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie”


_______________________________________________________________________________________

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 639884-N-2018 z dnia 23.10.2018 r.
Ogłoszenie można zobaczyć w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 639884-N-2018.
lub pobrać w pliku PDF: POBIERZ (135kB) pdf


Specyfikację istotnych warunków zamówienia, wraz z załącznikami, można pobrać poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (85kB) word

Załącznik 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (25kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Janusz Gryszan
Opublikował: Dariusz Banach (23 października 2018, 14:39:13)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (24 grudnia 2018, 08:30:35)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 795