zamówienie na:

Dostawa wyposażenia na oddział intensywnej terapii

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 19/2018
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 5 października 2018  10:00
NR POST. 19/2018
Chełmno, dnia 28.09.2018 r.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
1 . Dane Zamawiającego:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno
tel. 056 677 26 07
fax. 056 677 27 10
e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl
http:// www.zoz.chelmno.pl
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia na oddział intensywnej terapii dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do zapytania ( formularz asortymentowo-cenowy). Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały nakreślone w Projekcie umowy.
Zamawiający jednocześnie informuje, że:
- postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. –
Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie,
- dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba części : 4
- oferty złożone po terminie składania ofert nie zostaną rozpatrzone
- w toku badania i oceny ofert, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie treści oferty oraz o złożenie wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie
- Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.
3.Opis wymagań (np . uprawnienia do wykonywania określone j działalności jeżeli przepisy prawa tego wymagają, doświadczenie w realizacji podobnych zamówień , potencja ł kadrowy i
techniczny - o ile jest niezbędny do wykonania zamówienia),
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia ww. warunków.
4 . Wykaz dokumentów :
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną druk oferty - załącznik nr 1
c) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
d) pełnomocnictwo, jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa.
5 . Kryteria oceny ofert
1. Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następującego kryterium:
KRYTERIUM WAGA
OFEROWANA CENA 100 %
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:
a) kryterium ceny – wskaźnik "W" liczony według wzoru:
 
                        najniższa cena (brutto)
W= -------------------------------------------------------- x 100 x 100%
                    cena badanej oferty (brutto)
 
Oferowana cena - 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma 100 pkt.
6 . Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą
Termin realizacji: 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy
Termin związania ofertą – 30 dni.
7 . Termin i miejsce złożenia oferty
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 5.10.2018 r. do godziny 10:00
Dopuszcza się złożenie oferty
- w formie pisemnej na adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Pl. Rydygiera 1
86-200 Chełmno
Sekretariat Dyrektora
- lub za pośrednictwem faksu: 056 677 27 10
- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@zoz.chelmno.pl
- z dopiskiem: „Oferta na dostawę wyposażenia na oddział intensywnej terapii dla Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Chełmnie”, nr post.  19/2018.
DODATKOWE INFORMACJE
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienia treści zapytania pod adres e-mail sekretariat@zoz.chelmno.p l . Wyjaśnienia Zamawiający zamieści na stronie internetowej.

Więcej informacji oraz pliki do pobrania znajdą Państwo pod adresem:

http://www.zoz.chelmno.pl/zoz/index.php?option=com_content&task=view&id=698&Itemid=42

metryczka


Odpowiada za treść: Agata Robaczewska
Opublikował: Andrzej Pawlik (28 września 2018, 18:15:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 164