zamówienie na:

Ścieżki rowerowe w powiecie chełmińskim

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PZD.272.9.2018.KŻ
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 18 kwietnia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Przyczyna unieważnienia postępowania została podana poniżej, jako oddzielny plik do pobrania  
Zawiadomienie o uinieważnieniu postępowania (72kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu (82kB) pdf

________________________________________________________________________________________
zamieszczono dnia 31.08.2018 r.

Powiat Chełmiński
ogłasza
przetarg nieograniczony
na
Ścieżki rowerowe w powiecie chełmińskim
_______________________________________________________________________________________

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 611162-N-2018 z dnia 31.08.2018 r.
Ogłoszenie można zobaczyć w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 611162-N-2018.
lub pobrać w pliku PDF: POBIERZ (166kB) pdf

UWAGA W DNIU 08.04.2019 r. ZMIENIONO NUMER RACHUNKU, NA KTÓRY NALEŻY WPŁACAĆ WADIUM W POSTĘPOWANIU
(poprawiony numer rachunku został podany w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia oraz w SIWZ po zmianach)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540068563-N-2019 z dnia 08.04.2019 r.
Ogłoszenie można pobrać  w pliku PDF: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.04.2019 r.pdf (216kB) pdf

UWAGA W DNIU 08.04.2019 r. DODANO ZMIENIONĄ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA !!!!! ZMIENIONY DOKUMENT DOSTĘPNY JEST PONIŻEJ.


UWAGA W DNIU 05.04.2019 r. WYDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU
(nowy termin został podany w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia oraz w SIWZ po zmianach)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540067289-N-2019 z dnia 05.04.2019 r.
Ogłoszenie można pobrać  w pliku PDF: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.04.2019 r.pdf (558kB) pdf

UWAGA W DNIU 05.04.2019 r. DODANO ZMIENIONĄ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, ZMIENIONO CZĘŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ ORAZ DODANO KOLEJNE WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ !!!!! ZMIENIONE DOKUMENTY DOSTĘPNE SĄ PONIŻEJ.


UWAGA W DNIU 31.01.2019 r. WYDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU
(nowy termin został podany w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia oraz w SIWZ po zmianach)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540019786-N-2019 z dnia 31.01.2019 r.
Ogłoszenie można pobrać  w pliku PDF: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (59kB) pdf

Specyfikację istotnych warunków zamówienia, wraz z załącznikami, można pobrać poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (570kB) pdf

UWAGA W DNIU 08.04.2019 r. DODANO PLIK ZE ZMIENIONĄ SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA !!!

UWAGA W DNIU 05.04.2019 r. DODANO PLIK ZE ZMIENIONĄ SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA !!!

UWAGA W DNIU 31.01.2019 r. DODANO PLIK ZE ZMIENIONĄ SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA !!
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiany 31.01.2019 r..pdf (571kB) pdf

UWAGA DODANO WYJAŚNIENIA !
Wyjaśnienia do treści SIWZ (825kB) pdf
UWAGA W DNIU 31.01.2019 r. DODANO KOLEJNE WYJAŚNIENIA !
Wyjaśnienia do treści SIWZ 2 (74kB) pdf
UWAGA W DNIU 06.02.2019 r. DODANO KOLEJNE WYJAŚNIENIA !
Wyjaśnienia do treści SIWZ 3 (119kB) pdf
UWAGA W DNIU 05.04.2019 r. DODANO KOLEJNE WYJAŚNIENIA !

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc (36kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (41kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc (36kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót.doc (38kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób.doc (40kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz Ofertowy.doc (67kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (237kB) pdf
UWAGA W DNIU 05.04.2019 r. DODANO ZMIENIONĄ WERSJĘ ZAŁĄCZNIKA !
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy po zmianach.pdf (265kB) pdf

Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne, kosztorysy ofertowe:
Załącznik nr 1.1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (169kB) pdf
UWAGA W DNIU 05.04.2019 r. DODANO ZMIENIONĄ WERSJĘ ZAŁĄCZNIKA !
Załącznik nr 1.1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - po zmianach.pdf (169kB) pdf

Załącznik nr 1.2 do SIWZ-PB-OKŁADKA I SPIS.zip (790kB) zip
Załącznik nr 1.3 do SIWZ-PB-TOM 1 FORMALNO PRAWNE.zip (15902kB) zip
Załącznik nr 1.4 do SIWZ-PB-TOM 2.1 PZT.zip (17795kB) zip
Załącznik nr 1.5 do SIWZ-PB-TOM 2.2 PZT.zip (14444kB) zip
Załącznik nr 1.6 do SIWZ-PB-TOM 3.1.1 DROGOWY.zip (19483kB) zip
Załącznik nr 1.7 do SIWZ-PB-TOM 3.1.2 DROGOWY.zip (10739kB) zip
Załącznik nr 1.8 do SIWZ-PB-TOM 3.2.1 SANITARNY.zip (14956kB) zip
Załącznik nr 1.9 do SIWZ-PB-TOM 3.2.2 SANITARNY.zip (12827kB) zip
Załącznik nr 1.10 do SIWZ-PB-TOM 3.2.3 SANITARNY.zip (16196kB) zip
Załącznik nr 1.11 do SIWZ-PB-TOM 3.2.4 SANITARNY.zip (14412kB) zip
Załącznik nr 1.12 do SIWZ-PB-TOM 3.2.5 SANITARNY.zip (14844kB) zip
Załącznik nr 1.13 do SIWZ-PB-TOM 3.2.6 SANITARNY.zip (14272kB) zip
Załącznik nr 1.14 do SIWZ-PB-TOM 3.3.1 ELEKTR i TELE.zip (11234kB) zip
Załącznik nr 1.15 do SIWZ-PB-TOM 3.3.2 ELEKTR i TELE.zip (9221kB) zip
Załącznik nr 1.16 do SIWZ-PB-TOM 3.4 INWENTARYZACJA ZIELENI.zip (13116kB) zip
Załącznik nr 1.17 do SIWZ-PB-TOM 3.5 OPINIA GEOTECHNICZNA.zip (11157kB) zip
Załącznik nr 1.18 do SIWZ-PW-TOM I Branża drogowa.zip (18452kB) zip
Załącznik nr 1.19 do SIWZ-PW-TOM II Branża sanitarna.zip (5409kB) zip
Załącznik nr 1.20 do SIWZ-PW-TOM III.1.1 Branża elektryczna i teletechniczna.zip (12609kB) zip
Załącznik nr 1.21 do SIWZ-PW-TOM III.1.2 Branża elektryczna i teletechniczna.zip (10738kB) zip
Załącznik nr 1.22 do SIWZ-PW-TOM III.2 Branża elektroenergetyczna.zip (16358kB) zip
Załącznik nr 1.23 do SIWZ-PW-TOM IV Branża konstrukcja.zip (2046kB) zip
Załącznik nr 1.24 do SIWZ-PW-TOM V Projekt stałej organizacji ruchu.zip (12116kB) zip
Załącznik nr 1.25 do SIWZ-PW-TOM VI Specyfikacje techniczne.zip (14845kB) zip
UWAGA W DNIU 05.04.2019 r. DODANO ZMIENIONĄ WERSJĘ ZAŁĄCZNIKA !
Załącznik nr 1.25 do SIWZ-PW-TOM VI Specyfikacje techniczne po zmianach.zip (16326kB) zip

Załącznik nr 1.26 do SIWZ-Kosztorys ofertowy Chelmno - Unisław cz. 1.pdf (229kB) pdf
UWAGA DODANO WERSJĘ EDYTOWALNĄ ZAŁĄCZNIKA !
Załącznik nr 1.26 do SIWZ-Kosztorys ofertowy Chelmno - Unisław cz. 1.xlsx (16kB) excel
UWAGA W DNIU 05.04.2019 r. DODANO ZMIENIONĄ WERSJĘ ZAŁĄCZNIKA ! (EDYTOWALNĄ I NIEEDYTOWALNĄ)
Załącznik nr 1.26 do SIWZ-Kosztorys ofertowy Chełmno - Unisław cz.1 po zmianach.pdf (462kB) pdf
Załącznik nr 1.26 do SIWZ-Kosztorys ofertowy cz.1 po zmianach.xlsx (17kB) excel

Załącznik nr 1.27 do SIWZ-Kosztorys ofertowy Chełmno - Unisław cz. 2.pdf (246kB) pdf
UWAGA DODANO WERSJĘ EDYTOWALNĄ ZAŁĄCZNIKA !
Załącznik nr 1.27 do SIWZ-Kosztorys ofertowy Chełmno - Unisław cz. 2.xlsx (18kB) excel
UWAGA W DNIU 05.04.2019 r. DODANO ZMIENIONĄ WERSJĘ ZAŁĄCZNIKA ! (EDYTOWALNĄ I NIEEDYTOWALNĄ)
Załącznik nr 1.27 do SIWZ-Kosztorys ofertowy Chełmno - Unisław cz.2 po zmianach.pdf (482kB) pdf
Załącznik nr 1.27 do SIWZ-Kosztorys ofertowy cz.2 po zmianach.xlsx (19kB) excel

Załącznik nr 1.28 do SIWZ-DP ścieżka Podwiesk, cz. 1.zip (19110kB) zip
Załącznik nr 1.29 do SIWZ-DP ścieżka Podwiesk, cz. 2.zip (15534kB) zip
Załącznik nr 1.30 do SIWZ-Kosztorys Ofertowy Podwiesk.pdf (408kB) pdf
UWAGA DODANO WERSJĘ EDYTOWALNĄ ZAŁĄCZNIKA !
Załącznik nr 1.30 do SIWZ-Kosztorys Ofertowy Podwiesk.xlsx (66kB) excel

Załącznik nr 1.31 do SIWZ-PFU część opisowa.zip (14002kB) zip
Załącznik nr 1.32 do SIWZ-PFU część rysunkowa 1.zip (8617kB) zip
Załącznik nr 1.33 do SIWZ-PFU część rysunkowa 2.zip (9064kB) zip
Załącznik nr 1.34 do SIWZ-PFU przedmiar robót.zip (2162kB) zip


metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Żukowski
Opublikował: Dariusz Banach (31 sierpnia 2018, 11:25:03)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Żukowski (25 kwietnia 2019, 11:17:17)
Zmieniono: Dodano informację o unieważnieniu postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2370