zamówienie na:

Usuwanie pojazdów z terenu powiatu chełmińskiego oraz umieszczanie ich na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, zwanej dalej ustawą Prawo o ruchu drogowym.

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: KT.A.272.2.2018.MC
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 14 sierpnia 2018  12:00
Chełmno, dnia 3 sierpnia 2018 r.

Nr sprawy: KT.A.272.2.2018.MC

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Powiat Chełmiński w Chełmnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

I. Nazwa - zamówienia

Usuwanie pojazdów z terenu powiatu chełmińskiego oraz umieszczanie ich na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, zwanej dalej ustawą Prawo o ruchu drogowym.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie pojazdów następujących rodzajów: rowerów, motorowerów, motocykli, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 tony z terenu powiatu chełmińskiego, co do których została wydana dyspozycja ich usunięcia w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje także usługę związaną z odstępstwem od usunięcia pojazdu, polegającą na dojeździe do miejsca zdarzenia i odstąpienie od wykonania usługi.

3. Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany przechowywać usunięty pojazd na parkingu strzeżonym będącym w dyspozycji Wykonawcy do 7 dni od dnia usunięcia pojazdu. Jeśli w ciągu 7 dni od dnia usunięcia pojazdu, właściciel pojazdu nie odbierze go z parkingu będącego w dyspozycji Wykonawcy, Wykonawca po upływie tego terminu jest zobowiązany do przetransportowania pojazdu na parking strzeżony zlokalizowany na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie przy ul. Łunawskiej 9, 86-200 Chełmno. Należność za przechowywanie pojazdu na parkingu będącego w dyspozycji Wykonawcy realizowana będzie za każdą rozpoczętą dobę parkowania, nie więcej jednak niż za 7 dób.

4. Usługa stanowiąca przedmiot zamówienia powinna być świadczona całodobowo przez 7 dni w tygodni bez względu na warunki atmosferyczne, porę dnia lub nocy oraz utrudnienia wynikające w szczególności z ukształtowania terenu lub warunków zabudowy.

5. Zakres podstawowych czynności składających się na usługę, będącą przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności:
1) przyjęcie dyspozycji wydanej przez uprawnione podmioty, określone w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, o usunięciu pojazdu i przyjazdu pojazdu holującego;
2) dojazd do wskazanego przez upoważnioną osobę wydającą dyspozycję usunięcia pojazdu, miejsca przebywania pojazdu, w czasie do 60 minut od chwili wydania dyspozycji usunięcia pojazdu;
3) przygotowanie pojazdu lub pojazdu i jego elementów do załadunku (wszelkie prace towarzyszące przygotowaniu pojazdu do transportu);
4) załadunek pojazdu (części pojazdu) na zestaw holujący;
5) uporządkowanie miejsca zdarzenia z odpadków szkła, metalu i innych odpadków;
6) dojazd z pojazdem transportowanym na wyznaczony parking strzeżony;
7) rozładunek pojazdu na parkingu wyznaczonym przez Zamawiającego;
8) właściwe ustawienie pojazdu na parkingu wg wskazań dysponenta parkingu;
9) sporządzenie protokołu przekazania pojazdu, stanowiącego załącznik do protokołu wykonania usługi.

6. Usługa związana z odstępstwem od usunięcia pojazdu obejmuje w szczególności czynności:
1) dojazdu do miejsca zdarzenia - odstąpienie od wykonania usługi;
2) dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia czynności załadunku pojazdu - odstąpienie od usługi.

7. Przedmiot umowy powinien być zrealizowany zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, w szczególności z ustawą Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 143, poz.846 z późn. zm.).

8. Z chwilą rozpoczęcia wykonania usunięcia pojazdu na Wykonawcy spoczywa pełna odpowiedzialność za:
1) powierzone mu mienie w związku z świadczeniem usług stanowiących przedmiot zamówienia;
2) szkody wynikłe ze zniszczenia powierzonego mu mienia lub mienia osób trzecich spowodowanych działaniem, zaniedbaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy oraz powstałych w wyniku zaniechania działań, do których Wykonawca będzie zobowiązany zawartą umową;
3) szkody powstałe w wyniku nienależytego wykonania przez Wykonawcę jego zobowiązań umownych lub czynności zleconych przez podmiot uprawniony bezpośrednio na miejscu zdarzenia;
4) następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich w związku ze świadczeniem usług stanowiących przedmiot zamówienia.

9. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia informacji oraz danych osobowych zebranych w czasie trwania umowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

10. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji związanej z usuwaniem pojazdów, w szczególności do ewidencji usuniętych pojazdów oraz udostępniania w każdym czasie na potrzeby Zamawiającego danych dotyczących liczby i rodzaju usuniętych pojazdów.

III. Termin realizacji zamówienia

Trzy lata od dnia zawarcia umowy, z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2018 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełni warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający uzna warunek za spełnionym jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu rzeczy lub aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy zgodnie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.);
2) zdolności technicznej; zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że dysponuje:
a) co najmniej jednym specjalistycznym pojazdem do usuwania z drogi pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton, spełniającym warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego przeznaczonego do wykonywania czynności na drodze oraz dla innego pojazdu samochodowego, na który ze względu na bezpieczeństwo ruchu należy zwracać szczególną uwagę, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.), zapewniając możliwość sprawnego i ciągłego usunięcia, holowania każdego pojazdu o dmc do 3,5 tony z każdego miejsca w granicach administracyjnych powiatu chełmińskiego; pojazd ten powinien posiadać aktualne okresowe badania techniczne określone w art. 81 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz posiadać obowiązkową polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu,
b) parkingiem strzeżonym na usunięte pojazdy na co najmniej:
- 3 stanowiska dla usuniętych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
- 3 stanowiska zabezpieczających pojazd przed działaniem czynników atmosferycznych (zadaszone);
3) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy).

2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie spełni warunków udziału opisanych w ust.1, a także gdy oferta będzie niekompletna (np. nie zawiera wszystkich wymaganych zapytaniem dokumentów lub dokumenty te zawierają błędy) lub jej treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego zapytania.

V. Kryteria oceny ofert

Oferta z najniższą ceną brutto, niepodlegająca odrzuceniu zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

UWAGA
Ceny jednostkowe brutto nie mogą przekroczyć stawek opublikowanych w Uchwale Nr XXII/190/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów (stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

VI. Miejsce oraz termin złożenia ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 14 sierpnia 2018 r., do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, pokój nr 7 (sekretariat).

VII. Sposób przygotowania oferty

1. Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1do zapytania ofertowego;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
3) aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu rzeczy lub aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy zgodnie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
4) wykaz pojazdów oraz miejsc parkingowych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego; jeżeli Wykonawca będzie polegać na zasobach podmiotów trzecich musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami (tj. specjalistycznymi pojazdami lub parkingiem strzeżonym) tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;
5) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zasady:
1. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy.
2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4. Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „Oferta - Usuwanie pojazdów z terenu powiatu chełmińskiego oraz umieszczanie ich na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Zamawiającego”.
5. W cenie brutto oferty należy uwzględnić wszystkie zobowiązania, koszty, składniki i podatki związane z realizacją zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie:
1) cenę jednostkową netto za usunięcie pojazdu i wartość netto stanowiąca iloczyn przewidywanej liczby pojazdów do usunięcia i ceny jednostkowej netto – wg tabeli A w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
2) cenę jednostkową netto za odstąpienie od usunięcia pojazdu i wartość netto (iloczyn przewidywanej liczby odstąpień od usunięcia pojazdu i ceny jednostkowej netto) - wg tabeli B w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Cenę oferty stanowi suma wartości netto z tabel A i B, powiększona o należny podatek VAT w wysokości zgodniej z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Poszczególne ceny muszą być podane w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Ceny jednostkowe netto określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie podlegają waloryzacji.
8. Zamawiający zastrzega, iż podane w formularzu ofertowym liczby: pojazdów do usunięcia i odstąpień od usunięcia pojazdu są szacunkowe, a usługi będą wykonywane sukcesywnie według potrzeb. Zamawiający zapłaci jedynie za faktycznie wykonane usługi.


VIII. Osoba upoważniona do kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego

Marzanna Cirkowska tel. 56 677-24-15, e-mail m.cirkowska@powiat-chelmno.pl

IX. Inne postanowienia

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. euro w Starostwie Powiatowym w Chełmnie.
4. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez obowiązku podania przyczyny unieważnienia.

X. Załączniki do zapytania ofertowego

Załącznikami do zapytania ofertowego są:
1) załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego (54kB) word
2) załącznik nr 2 – wzór wykazu pojazdów oraz miejsc parkingowych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia (39kB) word
3) załącznik nr 3 - wzór umowy (32kB) word
4) załącznik nr 4 - Uchwała Nr XXII/190/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów

metryczka


Odpowiada za treść: Marzanna Cirkowska
Opublikował: Dariusz Banach (6 sierpnia 2018, 12:56:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 252