zamówienie na:

zakup i dostawy pomocy dydaktycznych – mundurów polowych, w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZZP.041.4.2016/2018.JG
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 2 lipca 2018  11:00
Chełmno dnia 26.06.2018 r.

ZZP.041.4.2016/2018.JG

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Powiat Chełmiński, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).


1. Nazwa zadania: zakup i dostawy pomocy dydaktycznych – mundurów polowych, w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”

2. Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości poszczególnych towarów znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Sposób przygotowania oferty:
1) ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy” oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
2) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
3) cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
4) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
5) do oferty należy załączyć uzupełniony o ceny brutto szczegółowy wykaz towarów – zał. nr 1 do zapytania ofertowego,

Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: zakup i dostawy pomocy dydaktycznych – mundurów polowych w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”. Nie otwierać do dnia 02.07.2018 r. godz. 11:00”.

4. Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Chełmnie przy ul. Harcerskiej 1, do dnia 02.07.2018 r. do godz. 11:00.

5. Pożądany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 20.07.2018 r.

6. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
 - Janusz Gryszan Tel. 56 677 24 45, e-mail j.gryszan@powiat-chelmno.pl ,

7. Inne postanowienia.
1) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. Euro w Starostwie Powiatowym w Chełmnie.
2) Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez obowiązku podania przyczyny unieważnienia.

Załączniki do zapytania ofertowego;
1. Załącznik nr 1 - szczegółowy wykaz towarów: POBIERZ (17kB) word
2. Załącznik nr 2 - formularz ofertowy: POBIERZ (18kB) word
3. Załącznik nr 3 - projekt umowy: POBIERZ (19kB) word
4. Załącznik do umowy - mundury polowe: POBIERZ (16kB) word


metryczka


Odpowiada za treść: Janusz Gryszan
Opublikował: Dariusz Banach (26 czerwca 2018, 13:09:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 219