zamówienie na:

Świadczenie kompleksowej ochrony dezynsekcyjnej i deratyzacyjnej i deratyzacyjnej.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 9/2018
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 21 maja 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

____________________________________________________________


NR POST. 9/2018
Chełmno, dnia 14.05.2018 r.
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
 
1. Dane Zamawiającego:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno
tel. 056 677 26 07
fax. 056 677 27 10
e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl
http:// www.zoz.chelmno.pl
2 . Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej ochrony dezynsekcyjnej i deratyzacyjnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
Na szczegółowy zakres obowiązków w ramach świadczenia usługi będącej przedmiotem postępowania składają się następujące zadania:
- przygotowanie zintegrowanego programu ochrony i zwalczania szkodników w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy,
- założenie systemu zabezpieczeń,
- założenie dokumentacji i dokumentowanie wszystkich przedmiotowych czynności,
- prowadzenie stałego monitoringu wszystkich pomieszczeń na terenie Szpitala szczególnie narażonych na występowanie szkodników,
- utrzymanie odpowiedniego poziomu higieny prowadzonych zabiegów dezynsekcji i deratyzacji oraz stosowanie profilaktyki w tym zakresie nie dopuszczającej do zagnieżdżenia się szkodników,
- stosowanie właściwych metod fizycznych i chemicznych do monitorowania obecności szkodników,
- przestrzeganie szczególnych środków ostrożności zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przy stosowaniu metod chemicznych zwalczania szkodników,
- wykonywanie zabiegów przez osoby posiadające kwalifikacje w tym zakresie,
- przeprowadzenie okresowych instruktaży dla załogi i kierownictwa Zamawiającego, w celu przekazania aktualnych zaleceń sanitarnych mających na celu poprawę stanu higienicznego obiektów, na bazie aktualnej sytuacji prawnej; Wykonawca może w
prowadzeniu instruktaży posiłkować się specjalistami branżowymi z zewnątrz bez dodatkowych obciążeń finansowych Zamawiającego,
- konsultowanie wyników monitoringów i podejmowanych w ich wyniku działań interwencyjnych i profilaktycznych z kierownictwem Zamawiającego i według potrzeb odpowiednim nadzorem sanitarnym.
Preparaty użyte do dezynsekcji i deratyzacji muszą bezwzględnie posiadać stosowne zezwolenia Ministra Zdrowia dopuszczające do stosowania w obiektach Służby Zdrowia atesty, certyfikaty oraz aktualne karty charakterystyki.
W przypadkach nagłych (np. infestacja mrówek w pomieszczeniach, gniazdo os, wniknięcie gryzonia z kanalizacji itp.) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania stosownych zabiegów interwencyjnych w ciągu 24 godzin od wezwania telefonicznego lub faksowego.
Pozostałe czynności/ usługi Zamawiający określa w Projekcie Umowy.
Cykliczny monitoring odbywać się będzie w następujących pomieszczeniach:
a) Budynek Dyrekcji: ok 634,00 m²
b) Administracja: ok 351,00 m²
c) Budynek Szpitala: ok. 5 655,00 m²
d) Prosektorium: ok 258,00 m²
e) Pralnia i sterylizacja: ok 494,00 m²
Łączny metraż powyższych pomieszczeń, w których odbywać się będzie cykliczny monitoring: ok. 7 392,00 m², natomiast metraż obiektu wynosi: 27 042,00 m².
Zalecana jest wizja lokalna przed przystąpieniem do złożenia oferty.
Zamawiający jednocześnie informuje, że:
- postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie,
- nie dopuszcza składanie ofert częściowych,
- Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z wybranym Wykonawcą,
- oferty złożone po terminie lub nie odpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone,
- Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.
3.Opis wymagań (np . uprawnienia do wykonywania określonej działalności jeżeli przepisy prawa tego wymagają , doświadczenie w realizacji podobnych zamówień, potencja ł kadrowy i techniczny - o ile jest niezbędny do wykonania zamówienia) , Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia ww. warunków.
4 . Wykaz dokumentów :
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną druk oferty – załącznik nr 1,
c) pełnomocnictwo, jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa.
5 . Kryteria oceny ofert
1. Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następującego kryterium:
KRYTERIUM WAGA
OFEROWANA CENA 100 %
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:
a) kryterium ceny – wskaźnik "W" liczony według wzoru:
 
 
                       najniższa cena (brutto)
W= -------------------------------------------------------- x 100 x 100%
                     cena badanej oferty (brutto)

Oferowana cena - 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma 100 pkt.
6 . Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą
Termin realizacji: 12 miesiące od daty zawarcia umowy.
Termin związania ofertą – 30 dni.
7 . Termin i miejsce złożenia oferty
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 21.05.2018 r. do godziny
10:00

Dopuszcza się złożenie oferty
- w formie pisemnej na adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
Pl. Rydygiera 1
86-200 Chełmno
Sekretariat Dyrektora
- lub za pośrednictwem faksu: 056 677 27 10
- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@zoz.chelmno.pl
- z dopiskiem: „Oferta na świadczenie kompleksowej ochrony dezynsekcyjnej i
deratyzacyjnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie”, nr post. 9/2018DODATKOWE INFORMACJE
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienia treści zapytania pod adres e-mail sekretariat@zoz.chelmno.pl

Więcej Informacji oraz pliki do pobrania znajdą państwo pod adresem:

http://www.zoz.chelmno.pl/zoz/index.php?option=com_content&task=view&id=681&Itemid=42

metryczka


Odpowiada za treść: Agata Robaczewska
Opublikował: Andrzej Pawlik (14 maja 2018, 14:09:49)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pawlik (24 maja 2018, 14:28:11)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 162