zamówienie na:

Remont elewacji szczytowej budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chełmnie przy ul. Dworcowej 20

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 7 maja 2007  12:00
przyczyna unieważnienia: Odrzucenie oferty najkorzystniejszej, kolejna oferta przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
z dnia 05-04-2007r.

Powiat Chełmiński z siedzibą przy ul. Harcerskiej 1, 86 – 200 Chełmno, tel. ( 0 –56 ) 677-24-10

ogłasza przetarg nieograniczony na

Remont elewacji szczytowej budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Chełmnie przy ul. Dworcowej 20

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (pok. nr 20), za zaliczeniem pocztowym lub pobrać poniżej:
Specyfikacja (109kB) plik
Projekt umowy (140kB) plik
Załącznik nr 1 (28kB) plik
Załącznik nr 2 (23kB) plik
Załącznik nr 3 (22kB) plik
Załącznik nr 4 (21kB) plik

Uprawnieni do kontaktów z oferentami: Sławomir Derenda i Agnieszka Syrocka, tel. (0-56) 677–24–45, pok. nr 20 w godz. 7:30–15:15 .

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 7.

Termin składania ofert upływa dnia 07-05-2007 o godz.12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07-05-2007 o godz. 12:10 w siedzibie zamawiającego pok. nr 2.

Termin związania ofertą – 30 dni.

Termin wykonania zadania – do 20-08-2007 r.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena brutto za wykonane zadanie - 100 %

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (5 kwietnia 2007, 14:38:00)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (31 maja 2007, 11:28:52)
Zmieniono: unieważnienie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1470