zamówienie na:

Odwodnienie piwnic budynku szkolnego Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie przy ul. Szkolnej 14

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 Euro
termin składania ofert: 30 kwietnia 2007  12:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
z dnia 30-03-2007r.

Powiat Chełmiński z siedzibą przy ul. Harcerskiej 1, 86 – 200 Chełmno , tel. ( 0 –56 ) 677-24-10

ogłasza przetarg nieograniczony na

Odwodnienie piwnic budynku szkolnego Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie przy ul. Szkolnej 14

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (pok. nr 20), za zaliczeniem pocztowym lub pobrać poniżej:
Specyfikacja (104kB) plik
Projekt umowy (133kB) plik
Załącznik nr 1 (28kB) plik  
Załącznik nr 2 (22kB) plik  
Załącznik nr 3 (22kB) plik  
Załącznik nr 4 (21kB) plik

Uprawnieni do kontaktów z oferentami: Sławomir Derenda, tel. (0-56) 677–24–45, pok. nr 20 w godz. 730–1515 .

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 7.

Termin składania ofert upływa dnia 30-04-2007 o godz.12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30-04-2007 o godz. 1210 w siedzibie zamawiającego pok. nr 2.

Termin związania ofertą – 30 dni.

Termin wykonania zadania – do 20-08-2007 r.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena brutto za wykonane zadanie - 100 %


metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (30 marca 2007, 12:52:52)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (8 maja 2007, 13:57:20)
Zmieniono: informacja o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1268